Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MEDLEM me3d~lem2, äv. (i vissa trakter) 3d~, m.||ig.; best. -lemmen; pl. -lemmar.
Etymologi
[jfr d. medlem; av MED, prep. o. adv. I 6 c, o. LEM; sannol. efter t. mitglied; eg. om en lem i förh. till en annan]
1) var särskild av en grupp personer som bilda en av viss gemenskap sammanhållen, i sht organisatorisk (i allm. sluten) enhet (ss. förening, sällskap, samfund, liga, kommitté, samhällsskikt, ätt). Lind (1738). Magistraten i Lybeck .. sände en af sina med-lemmar til Hannover. Nordberg C12 2: 592 (1740). Den högre societetens alla medlemmar. BEMalmström 7: 399 (1845). Kyrkans medlemmar. Palmén JurHb. 71 (1859). Medlem av föreningen Studenter och arbetare. Hellström Malmros 18 (1931). — jfr BÖRS-, DIREKTIONS-, FACKFÖRENINGS-, FAMILJE-, FÖRENINGS-, FÖRSAMLINGS-, HEDERS-, KOMMITTÉ-, KÖR-, SJUKKASSE-, SLÄKT-, STYRELSE-, ÄTT-MEDLEM m. fl. — särsk.
a) (†) om en medlem i förh. till en annan. Swedberg Cat. 243, 383 (1709).
b) (numera knappast br.) om person tillhörande viss stat l. visst land o. d., medborgare, invånare; i sht förr ofta med genitivattr. angivande staten osv. (i sådana uttr. som rikets medlem). Som Svenske lämne vi hvar och en Rikets medlem Frihet, at (osv.). Dalin Arg. 2: 247 (1734, 1754). (Människan) är en medlem af tvänne verldar, en sinlig och en öfversinlig. Nyblæus Forskn. III. 1: 7 (1886). jfr STATS-MEDLEM.
c) bildl., om sak, särsk. växt. (Växt-)familjen Solanaceæ, hvars medlemmar i allmänhet utmärka sig genom sin rikedom på alkaloider. Elfving Kulturv. 157 (1895).
2) (†) i uttr. medlem av ngt, deltagare i ngt. En medlem af Salomos fordna .. vishetstäflingar. Agardh ThSkr. 1: 4 (1842, 1855).
3) (†) i uttr. ngns medlem, ngns anhängare. Diefvulens medlem. Dalin Hist. 2: 155 (1750).
Ssgr (till 1): MEDLEMS-ANTAL~02 l. ~20. —
-AVGIFT~02 l. ~20. (stadgad) avgift för medlemskap i förening o. d. —
-BLAD. tidning för föreningsmeddelanden o. d. som en förening o. d. utgiver för sina medlemmar. PolitKvFrisinF 1906, s. 2.
-BOK; pl. -böcker. bok utställd på viss medlem i en förening o. avsedd för vissa uppgifter rörande medlemmens förhållande till föreningen, särsk. anteckning om erlagda medlemsavgifter. ArbStat. A 4: 192 (1904).
-FÖRTECKNING. vanl. konkret. —
-KORT, n. utfärdat för ngn ss. bevis på medlemskap i viss förening o. d. (o. ss. kvitto på erlagd medlemsavgift). —
-KÅR.
-LÄNGD. = -förteckning.
-MATRIKEL.
-MÖTE. avsett (endast) för medlemmarna i en förening o. d. —
-REKRYTERING.
-SIFFRA. siffra på medlemsantalet i en förening o. d. Förbundet 1906, nr 1, s. 3.
-TAL. jfr -antal, -siffra.
Avledn. (till 1): MEDLEMSKAP, n. förhållandet att vara medlem i ett samfund, en förening o. d. NF 5: 1368 (1882).

 

Spalt M 672 band 17, 1943

Webbansvarig