Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMMITTÉ kom1ite4, r. l. m. ((†) n. Hermelin NAmer. 41 (1784)); best. -n l. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet com(m)-. komité (c-) 17961921. komitté (c-, -e) 17861833. kommité (c-) 18071873. kommitté (c-) 1784 osv. committee 1792. committée 1791)
Etymologi
[liksom t. komitee av fr. comité, av eng. committee, till commit, anförtro, av lat. committere (se KOMMITTERA)]
urspr. (i fråga om engelska o. amerikanska förh.): utskott (i en parlamentarisk församling); sedermera allmännare: samling personer som (av en beslutande församling l. av en myndighet) utsetts att tillsammans handhava en särskild uppgift (vanl. av utredande l. granskande art); jfr KOMMISSION 5. Tillsätta (förr äv. sätta) en kommitté. Sitta i en kommitté, vara medlem av en kommitté. Kunglig kommitté, av Kunglig Majestät tillsatt kommitté. Parlamentarisk kommitté, kunglig kommitté som (enbart l. huvudsakligen) består av riksdagsmän. Hermelin NAmer. 41 (1784). En Committee, bestående af 14 Personer, är utnämd (i Göteborg), hvars omsorg blifver at insamla och utdela gåfvor til deras understöd, som genom branden blifvit .. nödstälde. SP 1792, nr 65, s. 3. Kongl. Commiténs Till Öfverseende och Förbättring Af Fattigvården i Stockholm Underdåniga Skrifvelse Till Kongl. Maj:t. (1807; boktitel). Önskligt vore att man satte en Committé för att undersöka nyttan af Committéer. Tegnér (WB) 4: 273 (1823). Hesslén Kommittév. 5 (1927). — jfr ARBETAR(E)-, BEREDNINGS-, BESKATTNINGS-, DAM-, EGNAHEMS-, EXPERT-, FEST-, GRANSKNINGS-, HÄLSOVÅRDS-, INSAMLINGS-, NÖDHJÄLPS-, ORTNAMNS-, PRÄSTLÖNEREGLERINGS-, PRÖVNINGS-, UTSTÄLLNINGS-, VÄLGÖRENHETS-KOMMITTÉ m. fl.
Ssgr: KOMMITTÉ-ARBETE~020, äv. ~200. äv. konkret. NF 6: 41 (1882). Vårt bibelverk och vårt lagverk äro kommittéarbeten. EHTegnér i 3SAH 6: 222 (1891).
-ARVODE~020. till medlem av kommitté. —
-BESLUT.
-BETÄNKANDE, n. av kommitté avgivet betänkande. Strindberg NRik. 109 (1882). Förteckning öfver komitébetänkanden afgifna under åren 1809—1894. Thyselius (1896; boktitel).
-LEDAMOT~002, äv. ~200. Backman Dickens Pickw. 1: 200 (1871).
-MEDLEM~02 l. ~20. NerAlleh. 1896, nr 232, s. 2.
-ORDFÖRANDE~0200. SydsvD 1870, nr 26, s. 8.
-UPPDRAG~02 l. ~20. uppdrag att ss. medlem deltaga i en kommittés arbete. SFS 1921, s. 1461.
-UTREDNING~020. utredning medelst kommitté(er); av kommitté utförd utredning. SvH 10: 199 (1909).
-VÄSEN l. -VÄSENDE. 2NF 14: 643 (1910). Det svenska kommittéväsendet intill år 1905. Hesslén (1927; boktitel).

 

Spalt K 2010 band 14, 1937

Webbansvarig