Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMIRALITET am1iral1ite4t, äfv. 01004 (amiralite´t Weste), n.; best. -et; pl. (i bet. 2) -er.
Ordformer
(ami- Henel 1735 93 (1736) osv.; ammi- RF 1634, § 6, Henel 1729 115 (1730), Dalman (1765) m. fl. — admi- N. Av. 5 Dec. 1657, Hist. alm. 1739)
Etymologi
[jfr d. admiralitet, t. admiralität, eng. admiralty, holl. admiraliteit, ffr. admiralté (hvaraf fr. amirauté)]
1) (†) sjöförsvar, krigsmakt till sjös, flotta. Vårt Ammiralitet är ibland de aldra angelägnaste (riksdagsfrågor). 2 RARP 3: 217 (1723). Vngdomen vid Kongl. Svenska Ammiralitetet. Bechstadius (1734; i titeln). Capitaine Lieutenanten vid Amiralitetet Fred. Siöstierna. PT 1758, nr 50, s. 4. Dalman (1765). jfr R. Pettersen i NF (1875).
2) (numera bl. hist. l. om utländska förh.) ämbetsverk för förvaltning af sjöärendena. 5 collegia .., nembligen hofrätten, krigsrådet, ammiralitetet, cantselliet och räkningecammaren. RF 1634, § 6. 3ne Admiraliteter: nemligen i Carlscrona, Stockholm och Göteborg. Hist. alm. 1739. Ur det gamla Amiralitetet har uppkommit Förvaltningen af Sjöärenderna. Svedelius Statsk. 1: 21 (1868). R. Pettersen i NF (1875).
3) (numera bl. hist. l. om utländska förh.) (flottans samtliga) amiralspersoner. Emedan Hans Majst. med samtel. Admiralitetet .. ville öfverlägga. Dahlberg Dagb. 267 (1680). Sv. statskal. 1866, s. 189 (den sista årgång, i hvilken ordet förekommer). R. Pettersen i NF (1875).
4) (numera bl. hist. l. om utländska förh.) byggnad l. lokal, dit ämbetsverk för förvaltning af sjöärendena är förlagdt. Lindfors (1815). År 1634 flyttades .. flottan och amiralitetet .. till Nya Skeppsholmen. Fryxell Ber. 8: 131 (1838); jfr 2. Amiralitetets (i Petersburg) höga tornspira. SD (L) 1897, nr 554, s. 3.
Ssgr (till 1 l. 2, de flesta numera bl. hist. l. om utländska förh.): AMIRALITETS-ADVOKATFISKAL 10103~, äfv. 01003~00102. Publ. handl. 2: 964 (1732). Sv. statskal. 1813, s. 127.
-APOTEK~002. Amiralitetsapoteket Morianen. Lundin G. Sthm 201 (1880).
-APOTEKARE~00200. Rüdling Suppl. 537 (1740). SP 1792, nr 1, s. 4.
-ARMBÖSSA. (†) = -KRIGSMANSKASSA. Stiernman Com. 4: 228 (1680). HSH 1: 172 (1697).
-ARMPENNINGAR, pl. (†) medel, tillhörande föreg. Publ. handl. 1: 111 (1719).
-ARTILLERIKONTOR—0101~02. Amiralitets Värfs- och Artillerie Contoret. Sv. civ. o. krigs cal. 1796, s. 70.
-BARNHUS~02 l. ~20. Kindblad (1867).
-BARNHUSINRÄTTNING—01~020 l. ~10020. Gynther Förf. 1: 199 (1824).
-BARNHUSKASSA—01~20 l. ~1020. Sv. krigs- o. civ.-cal. 1797, s. 79.
-BETJÄNT, i sht i pl. -e l. -er. (†) person i amiralitetets l. flottans tjänst. RARP 8: 8 (1660). Publ. handl. 2: 965 (1732).
-BLOCKMAKARE~0200. Runemarck Vägv. gm Sthm 85 (1789).
-BOK~2, om räkenskapsbok. Civ. instr. 171 (1692). Publ. handl. 2: 1059 (1734).
-BOKTRYCKERI~0102. (fullt br.) Nordin Boktr. Reg. (1881).
-CIVILSTAT~002 l. ~020. Sv. statskal. 1813, s. 126. Gynther Förf. 9 (1870).
-FISKAL~02. RARP V. 2: 95 (1655). Publ. handl. 2: 964 (1732). jfr Gynther Förf. 1 (1851).
-FLAGG~2. = AMIRALSFLAGG. Björkman (1889).
-FLAGGA~20. Rehbinder Matr. 76 (1794).
-FLAGGMAN~20 l. ~02. Branting Förf. 1: 51 (1827).
-FOLK~2. manskap vid (örlogs)flottan. RP 6: 9 (1636). Abrahamsson 650 (1726).
-FÄLTSKÄR~02 l. ~20. Gynther Förf. 1 (1851).
(fullt br.) -FÖRSAMLING~020. församling (pastorat), omfattande örlogsflottans på platsen förlagda manskap med befäl o. civilstat; nu bl. i Karlskrona: SFS 1826, S. B. 200, 1864, nr 32, s. 1.
-FÖRVALTNING~020. Sv. civ. o. krigs cal. 1792, s. 54.
-GENERALKOMMISSARIAT~00100102. 2 RARP 2: 487 (1723). Henel 1729 119 (1730).
-GENERALKOMMISSARIE~00100200. —
-HERRE. (†) hög sjöofficer, amiralsperson. RARP 4: 319 (1650). Bechstadius (1734; i titeln).
-HOFRÄTT~02 l. ~20. Publ. handl. 15: 660 (1794).
-HOSPITAL~002. —
-HUS~2.
1) = AMIRALITET 2. Almqvist (1842).
2) = AMIRALITET 4. 2 RARP 5: 326 (1727). Almqvist (1842). Meurman (1846). Kindblad (1867).
-INKVARTERING~0020. Publ. handl. Reg. (1754).
-INKVARTERINGSKASSA~001020. Resol. 20 Febr. 1739, mom. 52. Publ. handl. 15: 55 (1791).
-INKVARTERINGSKASSEKONTOR~00101002. Sv. civ. o. krigs cal. 1796, s. 74.
-JUSTITIARIE~010200. Branting Förf. 1: 53 (efter handling af 1685). IT 1791, nr 48, s. 3.
-KADETTKÅR~002 l. ~020. Sv. civ. o. krigs cal. 1792, s. 69. Stridsberg i NF 4: 71 (1880).
-KAMERERARE~00200. Publ. handl. 2: 958 (1732). Sv. statskal. 1813, s. 127.
-KAMMARKONTOR~1002. Publ. handl. 2: 957 (1732). Sv. statskal. 1813, s. 127.
-KAMMARRÅD~002. Henel 1729 115 (1730). Sv. statskal. 1888, s. 443.
-KAMMARRÄTT~002. 2 RARP 2: 487 (1723). Oscar II i VittAH 22: 40 (1859).
-KAPTEN~02. 2 RARP 5: 140 (1727). Fryxell Ber. 15: 89 (1848).
-KASSA~20. Lagerbring Hist. 1: 108 (1778). Amiralitets-Cassans Pensionairer. Ad. prot. 1789, s. 812. Sv. statskal. 1813, s. 127.
-KASSÖR~02. Publ. handl. 2: 957 (1732).
-KIRURG~02. Gynther Förf. 9 (1870).
-KOLLEGIUM~0200, motsv. nuv. Förvaltningen af sjöärendena. RARP V. 2: 95 (1655). Odhner G. III:s hist. 1: 194 (1885).
-KOMMISSARIAT~00102. Henel 1729 122 (1730). Raab (1746).
-KOMMISSARIE~00200. —
-KOMPASTOR~020. SFS 1826, S. B. 201.
-KONSISTORIUM~00200. Sv. krigs- o. civ.-cal. 1797, s. 88. RSP (1891).
-KRIGSMANSHUS~002. försörjningsanstalt l. pensionsinrättning för sv. flottans personal. AmiralitetsKrigsmanshuset är stiftadt år 1642. Branting Förf. 1: 59 (1827). Kindblad (1867).
-KRIGSMANSHUSBOK~1002 l. ~0102 l. —001~2. 2 RARP 2: 487 (1723). Publ. handl. 2: 1059 (1734).
-KRIGSMANSHUSKASSA ~10020 l. ~01020 l. —001~20. = följ. 2 RARP 2: 486 (1723). Publ. handl. 2: 956 (1732).
-KRIGSMANSKASSA~0020. (ännu br.) pensions- o. gratialsinrättning för sv. flottans personal. Stiernman Com. 5: 239 (1691). Flottans pensionskassa, som .. i sin början varit benämnd amiralitetsarmbössan och .. senare .. amiralitetskrigsmanskassan. SFS 1892, nr 32, s. 1. jfr föreg. —
-KRIGSMANSKASSEKONTOR~001002. Sv. civ. o. krigs cal. 1796, s. 74.
-KRIGSMANSKONTOR~1002 l. ~0102. = föreg. Stiernman Com. 5: 240 (1691).
-KRIGSRÄTT~02. Sv. statskal. 1813, s. 126.
-KYRKA~20. (fullt br.) Bechstadius 40 (1734). Carl X Gustaf hade ämnat (Hedvig-Eleonora-kyrkan i Sthm) till amiralitetskyrka. Tekn. tidskr. 1878, s. 255. Ill. Sv. 1: 281 (1866, 1882).
-LORD~2. [efter eng. lord of the admiralty] medlem af det eng. amiralitetet. NF 3: 446 (1879).
-LÖJTNANT~20, äfv. ~02. (ännu br.) PT 1758, nr 40, s. 4.
-MEDEL~20, pl. RF 1719, § 22.
-MEDIKUS~200, äfv. ~002. Sv. civ. o. krigs cal. 1796, s. 72. NF 3: 1510 (1880).
-OFFICER~002 l. -OFFICERARE~00200. Stiernman Com. 4: 450 (1681). Raab 4 (1746). DA 1793, nr 19, s. 2.
-OMBUDSMAN~002. —
-OMBUDSMANSKONTOR~10102 l. —001~02. Sv. krigs- o. civ.-cal. 1797, s. 81.
-PREDIKANT~002. Henel 1729 116 (1730). NF 1: 105 (1875).
-PROVIANTMÄSTARE~001200. Sv. civ. o. krigs cal. 1792, s. 55.
-RÅD~2.
1) bisittare i amiralitetskollegium. Stiernman Com. 4: 46 (1674).
2) (fullt br.) om chefen för marinförvaltningens civilafdelning. Sv. statskal. 1897, afd. 93.
3) = -RÄTT. Jungberg (1873).
-RÄTT~2, sbst. RP 6: 149 (1636). See-Gericht, .. sjö-rätt, Amiralitets-rätt. Lind (1749). Kindblad (1867).
-RÄTTIGHETER, pl. (†) amiralitetets privilegier o. inkomster. Serenius (1734, under droit).
-SAK. (†) angelägenhet tillhörande amiralitetet. 2 RARP 5: 471 (1727).
-SEKRETERARE~00200. 2 RARP 5: 326 (1727). Sv. statskal. 1813, s. 126.
-SJUKHUS~02 l. ~20. Sv. civ. o. krigs cal. 1796, s. 71.
-SKEPPSGOSSESKOLA~01020 l. ~10020. Gynther Förf. 1 (1851).
-SKEPPSVARF~02 l. ~20. Rothlieb Matr. 137 (1807).
-SMEDJA~20. 2 RARP 2: 342 (1723). Brink Fängelsesyst. 158 (1848).
-STAT~2.
1) sammanfattande benämning på officerare, tjänstemän o. manskap vid flottan. Förordn. 11 Maj 1696, s. B 3 a. Publ. handl. 15: 55 (1791). NF 3: 230 (1878). i pl.: Resol. 20 Febr. 1739, mom. 52. Gynther Förf. 1 (1851).
2) till amiralitet l. flottan anslagna medel. RARP 4: 272 (1649). Kindblad (1867).
-STATSKAMMARKONTOR—1~0002. RF 1719, § 22. jfr Stiernman Com. 5: 977 (1707).
-STATSKONTOR—1~02. Oscar II i VittAH 22: 37 (1859).
-STYRELSE~200. Englund i NF 3: 1304 (1880).
-SUPERINTENDENT~00102. Henel 1729 116 (1730).
-TYGMÄSTARE~0200. PT 1758, nr 75, s. 4.
-UNDERRÄTT~002. Henel 1729 116 (1730).
-VARF~2. (-värf Publ. handl. 3: 1705 (1741)) Publ. handl. 5: 3020 (1750).
-VAROR, pl. (†) till amiralitetet inkommande persedlar. Stiernman Com. 4: 596 (1684).
-VERK. (†) Carl XII i HSH 10: 112 (1714). The Navy, Ammiralitets-värket, krigs-flottan. Serenius Rrr 2 b (1734).
-ÄMBETE~020. Jungberg (1873).
-ÖFVERKOMMISSARIE ~0010200. Sv. statskal. 1813, s. 126.
-ÖFVERKOMMISSARIEKONTOR—0010100~02. Sv. civ. o. krigs cal. 1796, s. 70.
-ÖFVERRÄTT~002. 2 RARP 5: 119 (1727). Publ. handl. 2: 964 (1732).

 

Spalt A 1202 band 1, 1898

Webbansvarig