Publicerad 1920   Lämna synpunkter
EGNAHEMS- e1gnahem3s-.
ssgsform av förb. ”egna hem” (se EGEN, adj. 1 e δ).
EGNAHEMS-ARBETE(T)~020, äv. ~200. Det är .. först på de senaste åren som städerna dragits med i egnahemsarbetet. PT 1914, nr 175 A, s. 3.
-BOLAG~02 l. ~20. bolag som har till ändamål att inköpa lämpliga jordområden o. försälja dem i smärre lotter till egna hem. 2 NF 19: 521 (1913).
-BYGGARE.
-BYGGE.
-BYGGNAD.
-FRÅGA. i sht i best. sg. Egnahems-frågan i Danmark. AB 1897, nr 1, s. 2.
-FÖRENING. sammanslutning som har till ändamål att uppföra egnahemsbyggnader åt sina medlemmar l. att hjälpa dem att bygga gm beviljande av lån, anskaffande av ritningar o. material m. m. AB(L) 1904, nr 61, s. 3.
-IDÉ(EN). Realisationen af egna-hems-idéen. PT 1904, nr 34, s. 3.
-INNEHAVARE~00200. —
-KOLONI. (Ägaren av säteriet Almarestäket har) på egorna börjat anlägga en för medelklassen afsedd egnahems-koloni. 2 NF 1: 659 (1903).
-KOMMITTÉ(EN). SFS 1901, Bih. nr 4, s. 69. På grund af en riksdagens skrifvelse 1899 tillsatte K. M:t 13 maj s. å. den s. k. ”egna-hemskommittén”, som 22 juni 1901 afgaf ett utlåtande, hvari den föreslog att befordra egna-hemsrörelsen genom statslån, större frihet i jordafsöndringar och upplåtelse af kronans mark. 2 NF 6: 1456 (1907).
-LÅN. särsk.: lån som staten under vissa villkor lämnar åt dem som önska att bygga egna hem. SFS 1901, Bih. nr 4, s. 69.
-LÄGENHET~002, äv. ~200. —
-NÄMND. nämnd som tillsättes av hushållningssällskapen i de olika länen för att handhava utdelningen av egnahemslånen. PT 1906, nr 216 A, s. 2.
-RÖRELSE(N). PT 1901, nr 276, s. 3.
-SAMHÄLLE~020. —
-TOMT.
-VÄRKSAMHET~002, äv. ~200.

 

Spalt E 335 band 7, 1920

Webbansvarig