Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRORDNANDE förå4rdnande l. fœr-, i Sveal. äv. 0302 (föro´rdnande Weste), n.; best. -et; pl. -en.
vbalsbst. till FÖRORDNA.
1) (†) till FÖRORDNA 1: anordnande; föranstaltande. Visse beqvämlige ställens förordnande til vatntägt för folk, kreaturs vatnande. Berch Hush. 82 (1747). Alt detta är ingen slump, utan et härligt Försynens förordnande. Tessin Bref 2: 125 (1754).
2) (i sht i kanslistil) till FÖRORDNA 2; vanl. konkretare: bestämmelse, stadgande, påbud, föreskrift; numera i sht om administrativ l. testamentarisk bestämmelse l. föreskrift o. d. VetAH 1754, s. 274 (om läkarföreskrift). Efter eget förordnande begrofs han utanför staden. Leopold 6: 201 (1786). Detta utlåtande torde sedermera aldrig hafva blifvit afgifvit, åtminstone är intet vidare förordnande i ämnet meddeldt. Bonsdorff Kam. 462 (1833). När .. (Julius II) ligger på sitt yttersta och ger sina sista förordnanden. Söderhjelm ItRenäss. 235 (1907). — särsk. (†) med genitivbestämning angivande ngt varom beslut l. bestämmelse träffas. RF 1720, § 19. Vti Höga Kongl. Senaten .. blifva Riksens förnämsta .. ärender företagna och afgiorda: Såsom .. Riksens ansehnlige och angelägne vtgifters Förordnande etc. Rüdling 270 (1731).
3) till FÖRORDNA 4; äv. konkretare; särsk. (i sht i fackspr.) om uppdrag att för viss tid l. tills vidare (t. ex. ss. vikarie) sköta en tjänst l. en befattning. Få, hava förordnande. Sköta en tjänst på förordnande. Mag. Mennanders förordnande til Lector vid Åbo schola. Porthan BrefCalonius 465 (1798). Han hoppades, att .. kunna få förordnande att förestå .. (en) Domsaga. Cederborgh OT 2: 26 (1810). Den 15 april var det slut med mitt förordnande. De Geer Minn. 1: 137 (1892). Den, som på förordnande förvaltar ledig tjänst. SFS 1907, nr 134, s. 10. — jfr AMANUENS-, CENSORS-, DOMAR(E)-, MÅNADS-, SEMESTER-, TJÄNSTE-, VAKANS-, VIKARIATS-, ÅRS-FÖRORDNANDE m. fl. — särsk. konkret: skriftlig handling varigm ngn förordnas att (för viss tid l. tills vidare) sköta en tjänst. Dalin (1852). Förordnande skall med stämpelpapper förses. Geijer Postförf. 86 (cit. fr. 1876; uppl. 1880).

 

Spalt F 3053 band 9, 1927

Webbansvarig