Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIKARIAT vik1aria4t, n. (ConsAcAboP 3: 72 (1665) osv.) ((†) r. l. m. RARP 8: 100 (1660)); best. -et; pl. = (Sahlstedt 676 (1773) osv.) ((†) -er Trolle-Bonde Hesselby 59 (i handl. fr. 1662), Östergren (1967)). Anm. I vard. l. slangartat spr. förekommer vik, äv. vick, n.; best. -et; pl. =. När vicket är slut skall hon fortsätta sina studier i litteraturvetenskap och svenska. SvD 2/6 1997, s. 9.
Ordformer
(förr äv. w-, -c-)
Etymologi
[jfr d., t. vikariat, eng. vicariate; av mlat. vicariatus, ställföreträdarskap, till lat. vicarius (se VIKARIE, sbst.2)]
1) om tillfällig tjänst l. anställning ss. ersättare för ordinarie tjänsteinnehavare; förr äv. om ledig plats (se PLATS, sbst.1 7 a) i församling l. styrelse; jfr VIKARIE-TJÄNST. (Riksskattmästaren) är lagder siuk och för den [skuld] inaccessibilis; fördenskuld kan vicariaten icke större wara, änn han nu ähr. RARP 8: 100 (1660). Iag .. böönfaller att vicariatet här öfr häradet mig blifwer anförtrodt. VDAkt. 1703, nr 429. Att de i Comiténs tanka icke i följd af något sådant vicariat böra ega annan befordringsrätt till en ledig blifven Profession, än den, hvilken kan tillkomma dem på grund af öfvervägande skicklighet i jemförelse med andra sökande. Frey 1846, s. 219. Vikarie för tjm bör, oberoende av huru lång tid vikariatet omfattar, i allmänhet beredas sabbatsledighet i samma ordning som skolat tillkomma den, för vilken han vikarierar. Döss o. Lannge 700 (1915). Nu i september hade han fått vikariat på sjukhusbiblioteket. Jersild BabH 66 (1978). Med vikariat menas .. att någon annan anställs att utföra den (frånvarande) personens arbetsuppgifter under frånvarotiden. Iseskog PersonJur. 52 (1990). — jfr SEMESTER-, SJUK-, SOMMAR-VIKARIAT. — särsk.
a) (förr) om förvaltning av (högre) ämbete l. ståthållarskap. At thet högste Påfwewäldet och Christi Vicariat eller Ståthållare dömme skal wara så arfligit och widh itt wist rum bundet, at (osv.). Schoderus Os. 1: 74 (1635). (Nikolaus III) tog ifrån Carl af Anjou Vicariatet i Toscana, och twang honom att afsäga sig wärdigheten af Romersk Senator. Rydberg o. Tegnér Engelhardt 2: 213 (1835). — jfr RIKS-VIKARIAT.
b) inom utbildningsväsendet, om tillfällig anställning l. tjänst ss. lärare i ordinarie lärares frånvaro l. vid vakans. ConsAcAboP 3: 72 (1665). At studiosus Petrus Bodin Angermannus förrättar vicariatet uti Classe Prima. ÅbSvUndH 83–84: 181 (1744). Christofer har .. sjelf föreslagit mig att söka ett Vikariat vid Skolan i Lund. Tegnér Brev 6: 143 (1831). Föreläsningsprof, som för ordinarie Lärarebeställningar, bör .. fordras för Vicariat. BerRevElLärov. 1833, s. 98. Ett vikariat som lärare på heltid under hela nästa läsår finns också ledigt. NerAlleh. 27/5 1998, s. 23. — jfr LEKTORS-, PROFESSORS-, REKTORS-, SKOL-VIKARIAT.
2) (†) vikaria. Twenne under staden Lund i Skåne liggiande Vicariater, nembl. Altare Frium Regum och S. Thoma. Trolle-Bonde Hesselby 59 (i handl. fr. 1662). (Lunds domkapitel) omfattade .. ej mindre än 49 vicariater, d.v.s. gods, som tillförne varit anslagna till altarens underhåll, men som efter altartjenstens upphörande vid kyrkoförbättringen kommit att bilda ett slags nya prebenden. Weibull o. Tegnér LUH 1: 39 (1868). (År 1564) fick .. (kyrkoherden) förläningsbrev på ett vikariat vid Lunds domkyrka. Carlquist Herdam. II. 2: 21 (1948).
Ssgr (till 1): A (numera bl. tillf.): VIKARIAT-ARVODE, -ERSÄTTNING, -KASSA, se B.
B: VIKARIATS-ARVODE~020. (vikariat- 1910. vikariats- 1876 osv.) arvode (utöver lön) som utgår till den som innehar ett vikariat; jfr -ersättning, -tillägg o. vikarie-arvode. BtRiksdP 1876, I. 1: nr 1, Bil. 1, s. 8.
-ERSÄTTNING~020. (vikariat- 1890. vikariats- 1877 osv.) vikariatsarvode; särsk. om lönetilllägg för utförande av överordnads tjänst. BtRiksdP 1877, I. 1: nr 1, Bil. 1, s. 21. Beställningshavare, som kommenderas eller förordnas att uppehålla beställning inom högre lönegrad (vid armén), äger .. uppbära särskild vikariatsersättning. SFS 1921, s. 1045.
-FÖRORDNANDE. (i fackspr.) om förordnande (se d. o. 3) avseende vikariat. SFS 1914, s. 1333. Då det prövas erforderligt att uppehålla distriktsöverläraretjänst med vikarie och därför anlitas lönegradsplacerad lärare .. må läraren utan ändring av sin anställning meddelas vikariatsförordnande å tjänsten. SFS 1954, s. 972.
(1 b) -KASSA. (vikariat- 1943. vikariats- 1914 osv.) (förr) om (mellan 1914 o. 1954 existerande) kassa (se kassa, sbst.1 7) för finansiering av lärarvikarier. De enskilda läroanstalternas vikariatskassa har till ändamål att .. lämna bidrag till bestridande av avlöningen för på grund av sjukdom tjänstlediga lärarinnors vikarier. SFS 1914, s. 50.
-LÖN. om lön som utgår till vikarie. Kan förordnande .. väntas bliva av längre varaktighet, äger Kungl. Maj:t medgiva, att den förordnade må, istället för lön å egen befattning samt vikariatsersättning .. uppbära vikariatslön. SFS 1939, s. 30. Den som är arbetslös och tar ett vikariat får nästa ersättning baserad på vikariatslönen. DN 30/6 1994, Ekon. s. 3.
-TID. om tid under vilken ett vikariat pågår l. är avsett att pågå. MennanderBr. 1: 187 (1768). Vikariatstiden beräknas till 1 1/2 månad. DN(A) 2/7 1964, s. 30.
-TILLÄGG~02 l. ~20. (i fackspr.) om lönetillägg som utgår till vikarie. SFS 1966, s. 99. Vikariatstillägget är lika med skillnaden mellan daglönen för den löneklass .. i vilken tjänstemannen är placerad och den jämförelsedaglön som framgår av nedanstående sammanställning. AST 1978, Huvudbest. s. 127.

 

Spalt V 994 band 37, 2017

Webbansvarig