Publicerad 1915   Lämna synpunkter
DIPLOMATARIUM dip1lomata4rium l. di1-, l. -å- l. -ω-, äfv. —302 (diplåmatáriumm Dalin), n.; best. -iet; pl. -ier. Anm. I ä. tid förekommer ordet i sv. med lat. böjning. Hadorphs och Peringskölds Diplomataria förvaras .. uti Kongl. Antiquitets-Archivum. Lagerbring 1 Hist. 2: A 2 b (1773). Diplomatarii 1:sta Del. BtRProt. 1834—35, Saml. 4, 1: nr 459.
Etymologi
[af nylat. diplomatarium (i denna form äfv. i d., t. o. eng.), bildadt till lat. diploma, gen. -ătis (se DIPLOM), väl närmast under inverkan af bullarium (se BULLARIUM); jfr äfv. sådana ord som AKVARIUM, HERBARIUM, INVENTARIUM m. fl.]
i sht hist. samling af afskrifter l. aftryck af gamla urkunder l. diplom (se d. o. 2). (Örnhielms) Bullarium uti tvänne Tomer och hans Diplomatarium i flera Band vitna om des berömliga möda. Lagerbring 1 Hist. 2: A 2 b (1773). Svenskt Diplomatarium (1829; boktitel). Regeln att begagna endast originaler eller pålitliga diplomatarier. L. F. Rääf i VittAH 15: 48 (1831). Våra första egentliga handskrifna diplomatarier förskrifva sig från senare hälften af 17:de årh. NF (1880).
Ssg: DIPLOMATARIE-, äfv. (mera ålderdomligt) DIPLOMATARII-UTGIFVARE100300~0200. Örnhielms Bullarium är ännu en guldgrufva för våra häfdaforskare, våra Diplomatarii-utgifvare. P. Wieselgren i Biogr. lex. 23: 387 (1856).

 

Spalt D 1467 band 6, 1915

Webbansvarig