Publicerad 1914   Lämna synpunkter
DILIGENS dil1iʃaŋ4s l. di1(-schánngs Dalin), r. l. m. (m. Dalin (1850), Sundén (1885); f. Meurman (1846)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr ofta skrifvet diligence. deligens Alm. (Sthm) 1858, s. 45)
Etymologi
[jfr t. och ä. eng. diligence, af fr. diligence, f., urspr. om båt l. vagn som i allmänhetens tjänst gick på vissa sträckor o. var snabbare än de vanliga fordonen, sedermera med samma bet. som i sv. Det fr. ordet står elliptiskt för voiture l. carrosse de diligence, eg. ’hastighetsfordon l. -vagn’, af voiture, fordon, farkost, resp. carrosse, vagn (af visst slag; se KAROSS), o. diligence, omsorg, driftighet, hastighet, af lat. diligentia med väsentligen samma bet., af diligens, sorgfällig, flitig, p. pr. af diligere, högakta, älska, eg. utvälja, af dis-, itu, isär (jfr DI-), o. legere, plocka, välja, läsa (jfr ELEKTOR, INTELLIGENS, KOLLEKT, LEKTYR)]
fyrhjulig, af minst två hästar dragen täckvagn hvarmed regelbunden befordring af passagerare (jämte resgods), bref o. paket äger rum på bestämda (längre) landsvägssträckor; äfv. i ngt allmännare bet. om flersitsigt åkdon som gör regelbundna turer; jfr FOR-, FRAKT-, PAKET-, POST-VAGN samt IL-VAGN. Beqväma öfvertäckta publika vagnar eller så kallade Diligencer, som afgå flera gånger hvarje vecka. SP 1779, s. 591 (om utl. förh.). De äro plumpa, tunga vagnar, de der diligenserna, med bastanta hjul och groft trävirke, som under vagnen sammanhålles medelst kedjor, hvilka förorsaka ett grufligt slammer under färden på de hårda stenlagda chausséerna. Ljunggren Minnesant. 218 (c. 1814; i fråga om förh. i Belgien). Att resa med diligence. Unge Dal. 1: 359 (1831; i skildring af en resa i Frankrike). Afsändande af förseglade bref med ång-fartyg, seglande fartyg eller diligencer. SFS 1835, nr 22, s. 1 (om sv. förh.). Om sommaren .. afgår diligens .. från Arboga Tisdagar och Fredagar ..; framkommer Fredagar och Måndagar .. till Götheborg. Bohlin Handb. f. res. XVI (1838). Mamsell reste ned på diligensen till Helsingborg. Almqvist Am. H. 1: 250 (1840). Trespända diligenser. Gen.-poststyr. cirkul. 23 okt. 1862, s. 6. Till Berlin fortsatte vi färden i diligens. De Geer Minnen 1: 44 (1892; i skildring af en resa 1838). SFS 1892, nr 62, s. 80. Diligens går dagligen mellan Hvellinge och Skanör; pris 1 kr. Sv. turistfören. resehandb. 4: 278 (1900). I afseende å våra diligensers konstruktion skilde man mellan kupéer .., med plats inuti vagnen för 4, och kalescher .., med dylik plats för 2 personer. 2 NF (1906). — jfr HOTELL-, NATT-, POST-DILIGENS.
Anm. I samma mån som järnvägsnätet utvidgats, hafva helt naturligt diligensförbindelserna inskränkts, o. för närvarande torde icke ngn befordran med diligens äga rum i Sv. o. Finl.
Ssgr: DILIGENS-BILJETT103~02. Wallin Bref o. dagb. 208 (1849). Postverkets inkomst af försålda diligensbiljetter 1888 utgjorde sammanlagdt 441 kronor 60 öre. 2 NF 6: 423 (1906).
-FÄRD~2. Sätherberg Lefnadsm. 240 (1896).
-FÖNSTER~20. Nicander Minnen 1: 185 (1831).
-FÖRBINDELSE~0200. I den mon nya diligensförbindelser hinna öppnas. Gen.-poststyr. cirkul. 21 okt. 1861. 2 NF 6: 422 (1906).
-HÄST~2. (Den lätta Percheronhästen) har i äldre tider förvärfvat ett verldsrykte såsom diligenshäst. Wrangel Handb. f. hästv. 1097 (1886).
-INRÄTTNING~020. Vid den tid, då jag afreste från Helsingborg (dvs. 1830), fanns ännu icke någon diligence-inrättning; men år 1832 har en dylik blifvit införd mellan Stockholm och Götheborg, samt en annan mellan Stockholm och Helsingborg, hvilken äfven står i förbindelse med Ystad. Cöster Daumont 1: 55 (1834). Gen.-poststyr. cirkul. 17 nov. 1859, s. 1.
-KONTOR~02. ställe hvarifrån diligenstrafiken skötes. Taube Wennerberg 1: 219 (i handl. fr. 1849). Jungberg (1873).
-LINJE~20 l. -LINIE~200. Gen.-poststyr. cirkul. 17 nov. 1859, s. 3.
-PASSAGERARE~00200. Gen.-poststyr. cirkul. 21 okt. 1861.
-PLATS~2. plats i diligens. Gen.-poststyr. cirkul. 21 okt. 1861.
-POST~2. Diligensposternes fortskaffande. Geijer Postförf. 26 (1868). (Man hade vid midten af 1800-talet) paketposten .. samt diligence- och ångbåtsposten, beslutad 1835. C. M. Kjellberg i Uppland 1: 457 (1903).
-POSTILJON~002. jfr -KUSK. Geijer Postförf. 65 (1880).
-STATION~02. Jernvägs- och Diligens-stationerne. Gen.-poststyr. cirkul. 17 nov. 1859, s. 3.
-TAK~2. särsk. i fråga om sådan diligens som har sittplatser på taket. Nyblom Hum. 177 (1874, 1883). SAOL (1900).
-TAXA~20. De i diligence-taxan bestämda afgifter. NDA 1861, nr 277, s. 1.
-TRAFIK~02. Gen.-poststyr. cirkul. 1878, s. 11. SFS 1892, nr 62, s. 80. Enskild diligenstrafik .. uppehölls .. (i Sverge) under 1830- och 1840-talen. 2 NF 6: 422 (1906).
-TUR~2. Bohlin Handb. f. res. titelbl. (1838). SAOL (1900).

 

Spalt D 1380 band 6, 1914

Webbansvarig