Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIDRAG bi3~dra2g (bi`drag Weste 1: 1955), n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[liksom d. bidrag efter t. beitrag, till beitragen (se BIDRAGA); jfr nt. bidrag, holl. bijdrage; se BI-, prefix1 1 a]
om hvad som ngn gör l. gifver för att i sin mån främja ngt l. medverka till ngt; tillskott. Ett intressant bidrag till aftonunderhållningen. I stället för att försöka en sammanhängande utveckling af hela svenska vitterheten, (har jag) blott, såsom bidrag till ett sådant framtida verk, fästat mig vid hvarje .. phænomen. Hammarsköld Sv. vitt. 1: 10 (1818); jfr a. Huru stort bidrag af manskap nu hvarje folkslag hade uppställt, kan jag icke till antalet säga för sant. Carlstedt Her. 3: 65 (1833). Ifrån detta fjäll tager Peldojoki sin början, .. men blir först farbar, sedan äfven Seidajärwi lemnat den sitt bidrag. Castrén Res. 1: 24 (1852). Äro de (dvs. dessa blad) för få att räcka till en fullständig minneskrans, torde de åtminstone kunna tjena som bidrag till en sådan. Böttiger i SAH 39: 156 (1864). Den gotiska öfversättningen ger .. ett vigtigt bidrag till textens rätta förstånd. V. E. Lidforss i Sv. tidskr. 359 (1876). Föreliggande arbete .. torde väl äfven lämna sitt lilla bidrag till klargörande af den ryska krisen. Jensen Tsardömet Förord (1905). — särsk.
a) [jfr motsv. anv. i d., holl. o. t.] om uppsats, afhandling o. d. hvarmed en förf. medverkar till ett litterärt företag (tidskrift, tidning osv.) l. till ett vetenskapligt samlingsverk o. d.; ofta i titel för att angifva en begränsning af undersökningen till en viss sida l. vissa sidor af ämnet l. för att antyda att undersökningen bl. är att betrakta ss. ett led i en rad af dylika som pågått l. pågå l. kunna väntas; jfr BIDRAGA 2 a β. Lämna regelbundna bidrag till en tidskrift. Bidrag till Physiologien och Natural-Historien. (1816; boktitel). Ni har utgifvit .. ett latinskt lärdomsprof, .. jemte diverse andra skrifter och Bidrag, som aldrig bidragit till någonting, utom till godt pris på makulatur. Leopold 5: 498 (c. 1820). Bidrag till Sveriges officiela statistik. (1857, 1908; titel). Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten. (1858; titel). Smärre bidrag till Finlands historie. Ahlman (1872). Dessutom har han (dvs. Franzén) lemnat flera bidrag till Allmän Litteraturtidning. Wirsén i 3 SAH 2: 350 (1887).
b) [jfr motsv. anv. i d., holl. o. t.] om penningar l. penningars värde som lämnas ss. tillskott vid insamling, ss. understöd till ett gemensamt företag, ss. afgift till en gemensam kassa l. fond o. d.; penningtillskott; jfr BIDRAGA 2 a γ. Lämna l. gifva l. teckna bidrag i l. af penningar l. af varor l. in natura. Samla l. insamla bidrag till en fond. Göra anspråk på l. påräkna bidrag af allmänna medel för ett arbetes fullbordan. Äfven de minsta bidrag mottagas med tacksamhet. Frivilliga, frikostiga, rikliga bidrag hafva influtit för detta behjärtansvärda ändamål. Dybeck Runa 1844, s. 40. Bidrag till en pensionskassa. Dalin (1850). De bidrag, hvilka sålunda blifvit beviljade att under det nästföljande året utgå, anses för det löpande årets kommunalutskylder. SFS 1862, nr 13, s. 21. Som bidrag till en grafvård öfver Geijer gaf akademien 200 r(iks)-d(ale)r. Ljunggren SAHist. 2: 172 (1886). Utaf den för vägunderhåll in natura uppskattade kostnad lemnas en tiondedel af statsmedel, hvilket bidrag utbetalas till vederbörande vägstyrelse. SFS 1891, nr 68, s. 19. Min far hade .. på förhand sagt oss, att han icke kunde lämna sina barn några bidrag, sedan vår uppfostran var gjord och vi blifvit myndiga. De Geer Minnen 1: 55 (1892). Fasta ”premier” eller uttaxerade bidrag. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 463 (1894; i fråga om försäkringsanstalt). — jfr BARNUPPFOSTRINGS-, BEKLÄDNADS-, FATTIGVÅRDS-, FÖRSÖRJNINGS-, HAVERI-, KOSTNADS-, LÖNE-, PENNING-, PENSIONS-, SKATTE-, STATS-BIDRAG m. fl.
Ssgr (i allm. till b): BIDRAGS-GIFVARE30~200. PT 1901, nr 227 A, s. 2. Vår flotta 1907, s. 159. —
-KVOT~2. kvot l. summa som den ene l. andre bidragsgifvaren skall erlägga (l. har erlagt) af visst belopp hvilket efter fastställd proportion skall åstadkommas (l. har åstadkommits) gm sammanskott. NF 18: 737 (1894).
-PLIKTIG~20. särsk. om egendom för l. af hvilken bidrag bör lämnas för visst ändamål. Kontributionsvärdena skulle (enl. Sv:s sjölag af 1864 vid s. k. gemensamt haveri) utgöras af den bidragspligtiga egendomens verkliga värden vid resans slut. NF 6: 850 (1882).
-TECKNARE~200. Styrelsen (för kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn), som först utsågs af bidragstecknarne, bestod af 12 damer. Stockholm 1: 550 (1897).

 

Spalt B 2457 band 4, 1909

Webbansvarig