Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAL ba4l, sbst.1, r. l. m.; best. -en, hvard. o. i vers äfv. baln (Bellman 3: 236 (1790), Thomander Skr. 3: 192 (c. 1826), Wennerberg 2: 179 (1849, 1882)); pl. -er ba3ler2 (a` Weste) l. (nu nästan obr.) -ar (Leopold 2: 306 (1793, 1815; rimmande med salar; 2: 463: baler). SAOL (1874, 1883: pl. -ar. vanligare -er)).
Ordformer
(ball Schenberg (1739; jämte bal))
Etymologi
[jfr d. o. holl. bal, n., t. ball, m., eng. ball, af fr. bal, till ffr. bal(l)er, dansa (jfr it. ballo, dans, till ballare, dansa). af senlat. ballare; jfr BALETT, BALLAD, BALADIN samt BAJADÄR; se för öfr. Tamm. Anmärkningsvärdt är, att ordet i sv. uttalas med långt vokalljud, ehuru det i de språk, från hvilka vi kunna tänkas hafva lånat detsamma, har kort stamvokal; möjl. beror detta därpå, att ordet vid öfverflyttningen till sv. anknöts till o. ombildades i analogi med BAL, sbst.2]
större, festlig danstillställning. Ställa till (en) bal. Gå, fara, komma, vara, vara bjuden på bal (hos någon). Besöka baler. Balen afblåstes kl. 1. Enskild, privat bal. Allmän, offentlig, publik bal. Stor bal. Subskriberad bal. En animerad, liflig bal. Balen var redan i full gång. Baler .. må wäl afskaffas i Städerne. RARP V. 1: 88 (1652). Sedan hade vi bal till klåckan 2 i natt. Carl XII Bref 35 (1700). Hon dansade på Balen .. til kl. 5. om morgonen. Dalin Arg. 1: 220 (1733, 1754). Bemälte Bal var af förnämsta slaget, / Med full musique, tractat, med lek och dans i ring. Livin Kyrk. 137 (1781). I afton står baln / Hemma hos Mollberg, Corpraln. Bellman 3: 236 (1790). Tockna baler gör vår ruin. Därs. 220; jfr Ahnfelt Bev. ord 306 (1879). Bivista .. Baler eller andra allmänna nöjen. Försl. t. skolordn. 1817, s. 27. I morgon gifva stadens alla / Unga herrar bal. Runeberg 3: 4 (1843). Där skulle blifva bal på aftonen för de kungliga. De Geer Minnen 1: 92 (1846, 1892). Ulla, om du lägger af den fula schaln. / Blir du visst / Drottningen på baln. Wennerberg 2: 179 (1849, 1882); jfr BAL-DROTTNING. (Officerskåren) arrangerade .. en .. bal. H. Lilljebjörn Hågk. 1: 83 (1865). jfr AFSKEDS-, AMARANT(ER)-, BARN-, BORGAR-, CEREMONI-, EXERCIS-, FAMILJE-, FEST-, GALA-, GILLE-, HOF-, JUL-, KARLBERGS-, KOSTYM-, KUNGA-, MASKERAD-, MILITÄR-, MUFF-, NATIONS-, NYÅRS-, OFFICERS-, OPERA-, OSKARS-, PRAKT-, PROMOTIONS-, SKARPSKYTT(E)-, SLOTTS-, SLUT-, STUDENT-BAL m. fl. — särsk.
a) i numera obr. förb. Man rättar gästabod och stora baler an. Kolmodin Qv.-sp. 1: 206 (1732). Frankerna (i Smyrna) .. gofvo hvarandra Bale (sannol. tryckfel för Baler), och vackra afton-måltider. Hasselquist Resa 27 (1750).
b) [jfr t. den ball eröffnen, holl. het bal openen, eng. open the ball, fr. ouvrir le bal] i uttr. öppna balen, börja balen, i sht gm att först dansa ut. Konungen öppnade balen. Dalin Hist. III. 1: 534 (1761). Movitz valdthornet nu lutar, / Och med polska öppnar han baln. Bellman 3: 215 (1790). Jensen Tadeusz 261 (1898). — (numera mindre br.) oeg.: göra början, öppna elden. gå i spetsen. Man (har) här gjordt början med utgifvandet af et Veckoblad .. Auctoren har öppnat balen med et stycke Nyårs-vers. SP 1779, s. 40. Därs. s. 351. jfr: At innan vi (medelst våre Subscriptionslistors kringbärande) kunne börja tigga här i staden, vi skulle sjelfve börja balen (näml. gm att själfva subskribera). Porthan Bref 531 (1798).
c) i ordstäfvet slutad bal! nu är det slut med glädjen (l. ståten). ”Slutad bal!” — sa’ Fristedt, slog vantarna i bordet. Sa’ han 73 (1876, 1880). ”Slutad bal!” — sa’ Friestedt, dansade i förstugan. Därs. 77.
d) i annan mer l. mindre oeg. anv. Ej jägaren hinner vår fredliga dal. / Der hålla gullvingade elfvor sin bal. Tegnér 2: 26 (1812). I förmak och sal / Hålla möblerna bal. Bremer Fam. H* 2: 24 (1831). Då blir grönt i hvarendaste dal, .. / På hvar tufva ställs nu till en bal. Wennerberg 2: 78 (1847, 1882).
Ssgr: BAL-AFTON3~20. Carlén Skugg. 396 (1865). Tavaststjerna Inföd. 27 (1887).
-ARRANGÖR~002. —
-BILJETT~02. —
-BJUDNING~20. Schulthess (1885).
-BOK~2. dansprogram i bokform; jfr -PROGRAM. Herrarne .. antecknade sig i damernas balböcker. Edgren Ur lifvet 1: 26 (1882).
-DAG~2. Oxenstierna Kadetten 62 (1843). Dalin (1850).
-DOCKA~20. jfr DANS-DOCKA. Lundell (1893).
-DROTTNING~20. om den mest hyllade damen på en bal. Böttiger 4: 290 (1854, 1869).
-DRÄKT~2. Almqvist A. May 29 (1838). Benedictsson Fru M. 11 (1887).
-ETIKETT~002. På senare tider har .. bal-etiketten betydligt förenklats. NF 1: 1468 (1876).
-FJÄRIL~20. jfr -KURTISÖR. Hon (såg) ständigt en svärm balfjerlar omkring sig. Runeberg 1: 198 (1836).
-FLAMMA~20. Topelius Vint. II. 1: 324 (1881). Några glada studenter hurrade för den bortfarande balflamman. Kuylenstierna Beroende 39 (1898). jfr -INKLINATION.
-GÄST~2. Atterbom FB 111 (c. 1840). Oxenstierna Kadetten 61 (1843).
-HJÄLTE~20. framstående l. bemärkt balkavaljer. Lundell (1893).
-HUS~2. (föga br.) hus där bal är anordnad. Wallmark Resa 112 (1819, 1832).
-INKLINATION~1002 l. ~0102. jfr -FLAMMA.
-KAPPA~20. Portf. 1851, s. 104.
-KAVALJER~002. SvT 1852, nr 14, s. 2.
-KJOL~2. SD 1893, nr 9, s. 8.
-KLÄDD~2. Cederborgh UvT 2: 37 (1809). Sturzen-Becker S. arb. 3: 38 (1861).
-KONVERSATION~1002 l. ~0102. Snellman Fyra gift. 51 (1842). Dansen (på arbetareföreningens bal) går med lif och lust, och .. balkonversationen .. är .. ej .. innehållslösare än på andra baler. Lundin N. Sthm 638 (1889).
-KUNG~2. jfr -DROTTNING. Tegnér 3: 433 (”343”) (1839).
-KURTISÖR~002. —
-LEJON~20. jfr -HJÄLTE.
-LISTA~20. (mindre br.) om lista l. förteckning öfver de personer som (skola) deltaga i en bal. Uppgöra en .. ballista. Blanche Tafl. 1: 63 (1856, 1867). De på bal-listan mest framstående kavaljererna. Carlén Skugg. 2: 393 (1865).
-PROGRAM~02. dansprogram, danslista; jfr -BOK. Det var .. en formlig stormlöpning om hennes balprogram. Benedictsson Fru M. 10 (1887).
-PRYDNAD~20. Dalin (1850).
-RUM~2. De Geer Minnen 1: 96 (1846, 1892). Backman Pickw. 1: 24 (1871).
-SAL~2. IT 1791, nr 66, s. 2. Ill. Sv. 1: 63 (1866, 1882).
-SALONG~02. DA 1824, nr 11, s. 2. ”Män” och ”kvinnor” förvandlas i balsalongen till ”kavaljerer” och ”damer”. E. H. Tegnér i Ydun 69 (1869).
-SKO~2. Balskor af skirt hvitt atlas. Sturzen-Becker S. arb. 2: 116 (1861). SD 1893, nr 15, s. 2.
-SOCIETET~1002 l. ~0102. —
-SPEL~2. (knappast br.) musik på danstillställning. Lind (1749, under ball-spiel).
-STRUMPA~20. SD 1893, nr 15, s. 2.
-SÄLLSKAP~02 l. ~20. Schulthess (1885).
-SÄSONG~02. Efter balsäsongens slut äro .. (de ryska damerna) bleka och utdansade. AB 1891, nr 43, s. 3.
-TILLSTÄLLARE~0200. Lundin G. Sthm 487 (1881).

 

Spalt B 146 band 2, 1898

Webbansvarig