Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIRUS vi4rus, n. (Meyerson SerafimInstr. 38 (i handl. fr. 1761) osv.), äv. r. (NysvSt. 1936, s. 227 (1930) osv.); best. -et resp. -en; förr äv. i best. anv. utan slutartikel (Meyerson SerafimInstr. 38 (i handl. fr. 1761), SAOL (1986)); pl. = (Bergstrand SvLäkS 212 (cit. fr. 1880) osv.), äv. -ar (SvD 25/11 1972, s. 12, osv.).
Etymologi
[jfr t., eng. virus; av lat. virus, gift; till den rot som äv. föreligger i gr. ἰός, gift, kymr. gwyar, blod, slem, sanskr. viṣám, gift, vēsati, flyter isär. — Jfr VESA, VIRAL, VIRO-, VIROS, VIRULENT]
1) (i sht i fackspr., särsk. med.) om smittbärande mikroorganism (som är beroende av en värdcell för sin ämnesomsättning o. förökning o.) med förmåga att infektera levande organismer; äv. om infektion l. sjukdom orsakad av sådan mikroorganism; förr allmännare, ungefär liktydigt med: smittämne (jfr GIFT, sbst.2 1 e). Meyerson SerafimInstr. 38 (i handl. fr. 1761). Den gamla (uppfattningen) uppställer såsom princip, att de olika veneriska affectionerne ej äro annat än symptomer af samma allmänna sjukdom, kallad Syphilis, alla beroende af ett virus, som .. angriper hela organismen. Hygiea 1839, s. 78. Ultrafiltrerbara virus .. förorsaka en hel del smittosamma sjukdomar, som i många avseenden likna bakteriesjukdomar. Ursing SvVäxt. Krypt. 511 (1949). Vi andra, som ibland dras med långvariga förkylningar, virusar och andra besvärligheter, vore tacksamma få receptet på hur man tillfrisknar så snabbt. SvD 25/11 1972, s. 12. Vacciner kan bl a bestå av avdödade virus. PatFass 199091, s. 69. Virus utgör sällan något större bekymmer i industriländer men kan vara ett stort problem i många mindre utvecklade delar av världen. Staffansson Berger Hiking 189 (2006). — jfr POLIOMYELIT-, SJUKDOMS-, SMITTKOPPS-, TUMÖR-VIRUS.
2) [eg. bildl. anv. av 1] om (i skadligt l. bedrägligt syfte framställt (resp. framställd)) självkopierande dataprogram l. programkod som gm att sprida sig i elektronisk apparat (särsk. dator l. mobiltelefon o. d.) stör l. omöjliggör l. på annat sätt inverkar menligt på dess funktioner, datavirus. I en VAX-dator .. spred sig hans ”virus” genom hela systemet på mindre än en timma. DI 16/1 1985, s. 13. Det som hänt är att datorn infekterats av ett virus. ADBDig 144 (1992). Mitt virusprogram upptäckte viruset, men kan ej ta bort det. Expressen 19/4 2000, ITextra s. 3. Min mobil har fått något slags virus, tydligen. Nesser FallG 443 (2003).
Ssgr (i allm. till 1; i sht i fackspr.): VIRUS-ART. jfr art 8 a α o. -stam, -typ. Smittämnet är ännu okändt och anses tillhöra de filtrerbara virusarterna, antagligen nära besläktadt med influensa-smittämnet. 2NF 34: Suppl. 847 (1923).
-BÄRARE. jfr smitt-bärare 1. SvD(A) 18/4 1912, s. 4. Det går i praktiken inte att tvångstesta hela befolkningen, i synnerhet inte om virusbärarna ska isoleras på livstid. DN 24/9 1986, s. 2.
-FRI. fri från virus; särsk. om utsäde o. d. För sjukdomens bekämpande måste eftersträvas att erhålla virusfritt utsäde. SvLantbrLex. 106 (1941).
-INFEKTION. infektion orsakad av virus; jfr -sjukdom. VäxtLiv 4: 161 (1938).
(2) -PROGRAM. programvara som utgör (o. sprider) datavirus; äv. (o. numera i sht) om programvara som söker upp o. oskadliggör datavirus, antivirusprogram (sannol. elliptiskt för d. o.; jfr -skydds-program). DI 16/1 1985, s. 13. Minst 40 000 datorer med internetkoppling har NetBus, virusprogrammet som gör att vem som helst kan komma åt och i värsta fall förstöra det som finns på hårddisken. AB 6/12 1998, s. 8. De flesta virus är godartade och kan dessutom lätt bekämpas med ett vanligt virusprogram. GbgP 11/3 1999, s. 50.
-SJUKDOM~02 l. ~20. jfr sjukdom 1 o. -infektion o. viros. LAHT 1927, s. 844. Virussjukdomen vid Skånska trängregementet .. fortsätter att sprida sig trots de isolerande åtgärder som vidtogs i fredags. DN(A) 22/10 1963, s. 20.
(2) -SKYDD. särsk. i konkret(are) anv., om skydd (se d. o. 2 b) mot datavirus. Problemet är .. att virustillverkarna hela tiden modifierar sina program för att kringgå virusskydden. GbgP 6/12 1989, s. 7.
Ssg: virusskydds-program. jfr virus-program. GbgP 6/12 1989, s. 7.
-STAM. jfr stam, sbst.3 II 7, o. -art. Plantor kunna till synes lida av samma åkomma men ändock vara infekterade med olika virusstammar. VäxtLiv 4: 215 (1938).

 

Spalt V 1341 band 37, 2017

Webbansvarig