Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DESIGNERA des1iŋne4ra l. de1-, äfv. -inje4ra, i Sveal. äfv. -e3ra2 (desiggnèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, DESIGNATION (se d. o.).
Etymologi
[jfr holl. designeeren, t. designieren, eng. design, af fr. désigner, af lat. designare, af de, af, från, bort, o. signare, märka (se SIGNA, SIGNERA), af signum, tecken (jfr SIGNAL; jfr äfv. SE); jfr äfv. eng. designate samt DESSINERA o. ASSIGNERA]
1) [jfr eng. the writer is named or designed, ä. fr. certain lieu designé auquel ceulx qui auroient besoin de quelque chose se peussent rendre, lat. hæc verbis designata] (†, utom ss. handel., se slutet) utmärka, utpeka, uttryckligen nämna, specificera. Att alle besväringar, som hvar hadhe emott den andhre bleffue designeredhe. A. Oxenstierna 1: 56 (1612). En Rådsherre i Bourgogniska Parlamentet, hva(r)s namn äfven designeras. SP 1779, s. 241. Designera .., beteckna, utmärka. Andersson Frem. ord (1845, 1857). Designera, utmärka. Ficklex. ö. främ. ord (1903). — särsk. [jfr motsv, anv. i t.] (fullt br.) handel. Jungberg (1873). Designera, utmärka varor, hvilka mer eller mindre äro underkastade fara att försämras. Smedman Kont. 7 (1874).
2) [jfr motsv. anv. i eng., fr. o. lat.] (†) med saksubj.: gm sin beskaffenhet, sitt läge osv. visa, angifva, beteckna, utmärka. Astra, stiernor och planeter, designera och vthmärckia åhrsens tijder. Sylvius Mornay Rel. vissh. 74 (1671, 1674).
3) med afs. på ngt i framtiden: utse l. (förut-) bestämma l. i förväg nämna (ngn l. ngt till ngt).
a) [jfr motsv. anv. i eng., ä. fr. o. lat.] (†) med sakobj. Därföre hafwer osz täkts och behagat at en wisz anslagz-dagh här uthi Rijket til ett wist ställe måtte designeres. Schmedeman Just. 184 (1619). Delachapelle Ex.-book 23 (1669).
b) [jfr motsv. anv. i t., eng., fr. o. lat.] med personobj.: utse (ngn) till att innehafva ett ämbete l. en syssla l. befattning; i sht i p. pf. med mer l. mindre adjektivisk bet. N. lär vara designerad till landshöfding i X. Vår endeste arffröken och designerade Drottningh. Oxenst. brefv. 5: 509 (1633). Designera, vtnemna. Swedberg Schibb. 264 (1716). Metellus Criticus, nu (då Cicero uppträdde mot Verres) designerad konsul, kunde yttra till Sicilianerna: jag blir konsul. Geijer I. 2: 175 (1836). En åtminstone i tjensteålder öfverlägsen medsökande, som ansågs designerad till platsen. Wisén i SAH 4: 175 (1889).
4) [jfr motsv. anv. i ä. eng. o. ä. fr.] (†) göra teckning l. utkast till (ngt); planlägga; uppgöra plan till, anordna. Störste dehlen aff Batallionernes evolutioner och förwäxlingar, medh figurer at designera och wijsa. Söderman Mil. ex.-book Föret. A 6 a (1679).

 

Spalt D 1008 band 6, 1910

Webbansvarig