Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ASSIGNERA as1iŋne4ra, äfv. -inje4-, stundom -ign-, äfv. -e3ra2 (assigne´ra Weste; asignèra Almqvist), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.), ASSIGNATION (se d. o.); jfr ASSIGNANT, ASSIGNAT, ASSIGNATARIE, ASSIGNATOR.
Ordformer
(ads- Stiernman Com. 2: 809 (1656))
Etymologi
[jfr t. assignieren, fr. assigner, äfvensom eng. assign, af lat. assignare, anvisa (ngn ngt ss. egendom), af ad, till, o. signare, teckna (se SIGNERA)]
i sht jur. o. handel. företaga en assignation (se d. o. a); utfärda l. utställa (skriftligt) bemyndigande åt ngn att uppbära ngt, i sht penningar, (af utställarens tillgodohafvande) hos ngn, vanl. i ngn bank; utfärda (en) betalningsorder; gifva anvisning (på ngn l. ngt); anvisa (se d. o. 8); anordna (se d. o. 3 a). Stiernman Com. 2: 809 (1656). Then som the assignerade Penningar emoot taga bör. Dens. Riksd. 1608 (1668). Stats-Contoiret har at assignera til Öfversten Hr Joh. Wilh. Lode, såsom en begrafningshielp, 200 Dal. Silfvermynt. 2 RARP 4: 199 (1726). Som Byggnings-Collegium allenast Assignerar, och Handels-Collegium utbetalar, så bör Assignationen, så snart den til vederbörande lefvererad är, af Bokhållaren i Byggnings-räkenskaperne för betald annoteras. Publ. handl. 2: 1313 (1736). Private Personer .. kunna icke å deras (i rikets ständers bank) ägande Behållningar assignera mindre än Tio Riksdaler. Kungör. 28 Dec. 1792, s. 3. Smedman Kont. 7: 7 (1874). Sv.-fin. lagt. (1883). jfr FÖR-, ÖFVER-ASSIGNERA. — särsk.
a) (†) med indirekt personobj.: förse (ngn) med anvisning på (ngt), gifva (ngn) anvisning på. Then som .. sin avance, eller innestående Penningar, enom androm Assignera eller Transportera wil. Ordn. f. växelbanken 1657, mom. 3. Likaledes måge de ock sina resterande Quarters penningar assignera sina Creditorer til betalning. Nordberg 2: 106 (1740).
b) (†) i p. pf. ss. sbst.; jfr ASSIGNATARIE. Hvad han (dvs. räntmästaren) .. til de assignerade .. har utlagt. Publ. handl. 2: 1089 (1734).
c) i öfverförd anv. Stats-utskottet har .. för princip, att icke gerna assignera på kommande Ständer. Agardh (o. Ljungberg) Stat. I. 2: 212 (1853).
Särskild förbindelse.
ASSIGNERA UT1010 4. (mindre br.) utfärda anvisning på (ngt), utanordna. Han vil assignera ut åt mig tusend plåtar. Lind (1749, under zuschreiben). — jfr UTASSIGNERA.

 

Spalt A 2517 band 2, 1903

Webbansvarig