Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÄBEL 3bel2 l. 40, m.//ig.; best. väbeln (BoupptSthm 1688, s. 538 a (: Regementz vebeln), osv.) ((†) väbelen OxBr. 6: 51 (1629: fältvebelen), Hallenberg Hist. 5: 106 (1796: Rättegångs-Väbelen); väblen Sahlstedt (1773)); pl. väblar; förr äv. VÄVEL, sbst.1, m.; l. VÄBER, m.; l. VÄVLARE, m.; pl. =; l. VÄVARE, sbst.1, m.; best. -en.
Ordformer
(vebel (w-, -ll) 1621 (: Rättegångz Webel)1784 (: Fältwebel). vefflere, pl. 1535. viebell 1557 (: feldtviebell). väbel (w-, -ll) 1618 osv. väfer 1664 (: Fältväferen). väflare 1696 (: feltväflare)1755 (: Fältväflarne). väfvel (-ffu-) 1663 (: fältväffuel)1755 (: fältväfveln). weber 1673 (: Feltweber). weffuel 1535 (: Feltweffuel). wefware 1716 (: Feltwefware). weibel (-ll) 15351626 (: Feldtweibel). weifell (-ffill) c. 1585 (: fieltweifell). wäber 1682 (: Feldtwäber). wäfware (-ffw-) c. 1635 (: Fäldtwäffware)1680 (: Fältwäfwaren))
Etymologi
[av t. webel (ä. t. äv. wäwel), monoftongering av t., mht. weibel, av fht. weibil, rättstjänare, sannol. till weibōn, röra sig fram o. tillbaka (se VEVA, v.)]
lägre militär befälsperson (särsk. underofficer) med ansvar (inom förband (se d. o. 3 a) l. fästning o. d.) för ordning l. bestraffning l. häkte o. d. (jfr PROFOSS, sbst.2 1 a); äv. (o. om nutida sv. förh. bl.) dels (mil.) om lägre befälsperson vid sjukvårdsförband med ansvar för sjukvårdsmateriel o. d., dels om tillsyningsman på Sthms slott, i ssgn SLOTTS-VÄBEL; äv. dels (förr) ss. underofficersgrad, i ssgn FÄLT-VÄBEL, dels (i fråga om utländska förh.) om civil rättstjänare. Käre gode karla Hoffuitzmenn Beffalless meenn Vefflere Dubbelszoldere etc med menige gantzke hopenn. G1R 10: 26 (1535). Påfwel Silips gemen wäbell. KlädkamRSthm 1618 A, s. 90 a. Enär Wäbelen wid Regementet är skyldig, at å Embetets wägnar wid Regements Krigs-Rätten utföra der förekommande mål. PH 9: 697 (1771). Den Kejserliga Landträtten på Rhenbryggan .. ägde för köld eller regn endast då begifva sig under tak, om på Wäbelns tillfrågan .. ingen förklarade sig deremot. Nordström Samh. 2: 775 (1840). Väbeln, en vid hvardera (sjukvårds)pluton, förer på förbandsplatsen befälet öfver allt det manskap, som icke biträder läkarne. Han .. tillser, att sjukbärarne få förbrukad materiel ersatt. FörslReglSjukvFält 1889, s. 42. Föreståndare för militärhäkte är vederbörande väbel eller annan underofficer. SFS 1948, s. 1649. — jfr FARTYGS-, FÄSTNINGS-, REGEMENTS-, RÄTTEGÅNGS-, SJUKHUS-VÄBEL.

 

Spalt V 1825 band 38, 2019

Webbansvarig