Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VICE vi3se2, adj. oböjl. o. sbst.; ss. sbst. m.//ig.; best. -en; pl. (tillf.) -ar.
Ordformer
(vice (w-, -s-) 1541 (: Vicecanceller) osv. witse 1605 (: witse Chanseler))
Anm. I ä. tid förekommer ordet äv. i den latinska pl.-formen vices, särsk. i uttr. sustinera l. företräda ngns vices, uträtta ngns göromål l. sysslor (se SUSTINERA 5). (Ridderskap o. adel finner) nödigt, at när Landshöfdingen på någon längre tid kommer at vara frånvarande, K. Maj:t .. förordnar någon Adelsman i länet, som emellertid Landshöfdingens vices förträder. 2RARP 11: 187 (1739), NoraskogArk. 5: 403 (1801).
Etymologi
[jfr d. vice-, t. vice, vize, eng. vice; av lat. vice, abl. av vicis, gen. sg. (nom. sg. saknas), växling, ordningsföljd, plats, till den rot som äv. föreligger i VECKA, sbst.1 — Jfr VICE VERSA, VICOMTE, VIKARIE, sbst.2]
I. ss. adj.: som är l. har till uppgift att träda in i ngns (särsk. ordinarie tjänsteinnehavares) ställe, ställföreträdande; äv.: närmast efter (den som betecknas av huvudordet) i rang (o. med biträdande uppgifter); särsk. ss. framförställt attribut till ord (utgörande titel för o.) betecknande (högre) tjänst o. d.; i vissa språkprov dock snarast att betrakta ss. förled i särskriven ssg. Her Erich Sparre .. vice cancellarius. SthmTb. 5: 198 (1576). Grefwen Erdeodi haar jempte Vice Generalen ifrån Carlstadh dragit 5000 Croater tilsammans. OSPT 1687, nr 25, s. 3. Som Vice värdinna i huset får jag väl .. börja conversation med en ganska interessant fråga. Altén Fästm. 47 (1796). Vid hvarje Kathedralskola vare .. En Rector, En Vice Rector. BerRevElLärov. 1833, s. 74. Konstitueringen sker genom val af ordförande och vice ordförande, hvarvid ofta valet beror af uppgörelse mellan partiledningarna i förväg. Reuterskiöld Grundlag. 490 (1925). Ingvar Carlsson, vice statsminister, 47 år, får sitta i rummet intill Palmes och planera regeringens arbete. DN 2/10 1982, s. 6.
II. ss. sbst.: person som biträder ngn l. som är l. har till uppgift att vara tjänsteförrättande i ngns ställe; särsk.: ställföreträdare; numera ofta att uppfatta ss. ellips för ssgr med vice- (i bet. I) som första led. Att vara vice för Feifen och till honom återlämna kommendantsysslan, då han återkommer, strider mot min värdighet. Tersmeden Mem. 6: 145 (1787). Eftersom hon hela vintrarna upp till tre dagar i veckan tingade bort sig som kokfru .. hade hon utvalt en städhjälp som sin vice. Ahlin GillGång 6 (1958). Uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen övertar nuvarande vicen Lars-Ingvar Ljungman. Sydsv. 22/9 2006, s. C13.
Ssgr (till I): VICE-AMIRAL. jfr amiral 1. Schroderus Urs. A 4 b (1626). Officerskåren (vid flottan) består af flaggmän .. med graderna: amiral, viceamiral och konteramiral. Tingsten o. Hasselrot 38 (1902). jfr riks-viceamiral.
-AUDITÖR. PT 17/2 1791, s. 4. Är auditören vid regementet .. hindrad att sin tjenst sjelf förrätta .. eger regements-chefen att någon skicklig och i lagfarenhet kunnig person till vice-auditör i stället förordna. TjReglArm. 1858, 1: 127.
-BIBLIOTEKARIE. (förr) Porthan BrSamt. 215 (1796). Vice-bibliotekarien .. anses vara sjelfskrifven att öfvertaga styrelsen öfver biblioteket. NDA 18/11 1863, s. 1.
-BISKOP. (om ä. l. utländska förh.) jfr biskop 3. Schroderus Os. 1: 714 (1635).
-BORGMÄSTARE. Borgmästaren, eller och vice Borghmästaren framställer .. hwadh som är til betänckiandes. Schroderus Comenius 651 (1639).
-DEKAN. jfr dekan 1, 2. Lundqvist Domkap. 68 (1897). Tanken med doktorandreformen var att göra utbildningen mer effektiv och professionell .. menar professor Henrik Björck, vicedekan för forskarutbildning vid Humanistiska fakulteten. GT 28/4 2010, s. 6.
-DIREKTÖR. jfr direktör 2. SAOL (1950).
-FISKAL. (förr) KlädkamRSthm 1620 A, s. 71 b.
-GUVERNÖR. (om ä. l. utländska förh.) Serenius 241 (1741). Kungen (skulle) åtföljas av kronprinsen, dennes viceguvernör, lärare .. samt nödig ekonomi- och fatbursbetjäning. 3SAH LII. 2: 476 (1941).
-HÄRADSHÖVDING. jfr häradshövding 2 slutet; särsk. (o. numera bl., i Finl.) om tingsmeriterad person med juridisk grundexamen. VDAkt. 1731, nr 756. Vicehäradshövding Aira Lundberg är sedan den 1 februari justitierådman vid rådstuvurätten i Hangö. HangöT 8/2 1983, s. 5.
-KANSLER. (om ä. l. utländska förh.) jfr kansler 1, 2. VgFmT I. 10: 84 (1541). Jag har för länge sedan förlorat mina studenträttigheter, men anhåller hos vicekanslern att återfå dem. AB 5/1 1894, s. 3. Som utrikesminister och vice-kansler i Tyskland .. blir det Joschka Fischer som slutligt skall leda EU-ländernas hårda förhandlingar. GbgP 11/6 1998, s. 27. jfr riks-vicekansler.
-KAPELLMÄSTARE. (tillf.) (Tonsättaren) vann .. så stort bifall, att han utnämdes till vicekapellmästare. Bauck 1MusH 120 (1862).
-KONSTAPEL. (förr) särsk. om lägsta befälsgraden vid artilleriet; jfr konstapel 1. TjReglArm. 1889, s. 24.
-KONSUL. person som förestår vicekonsulat l. är närmast efter konsuln i rang vid (general)konsulat; jfr konsul 3. Alla dit trafiquerande Nationer hafwa en Consul och en Vice-Consul i Alexandretta. König LärdÖfn. 5: 7 (1747). Konsulat kan vara .. vicekonsulat, som förestås av vicekonsul. SFS 1928, s. 77.
-KONSULAT. jfr konsulat 3. Kongl. Maj:t har den 9 Februari beslutat upprättande af ett lönadt vicekonsulat i Liverpool. SFS 1882, Bih. nr 3, s. 3.
-KONUNG, äv. -KUNG. jfr konung, sbst.1 I 1. Lindestolpe Fross. 46 (1717). (Att Polen hade) blivit så gott som ett ryskt lydrike med det ryska sändebudet .. som ett slags vicekonung. Almquist VärldH 6: 541 (1929).
-KORPRAL, förr äv. -KORPORAL. jfr korpral 2. Hofcal. 1761, s. 85. Kompani-chef eger att .. utse en eller tvenne af manskapet vid hvarje korpralskap, till vice-korpraler. TjReglArm. 1858, 1: 247.
-KUNG, se -konung.
-MAMMA. (vard.) ställföreträdande mamma. Hur snäll min lilla vicemamma än är .. så kan jag ändå inte trivas. Benedictsson Dagb. 2: 16 (1885).
-ORDFÖRANDE. jfr ordförande II 2. KonvLex. 4: 384 (1866).
-PASTOR. jfr pastor 1, 3. Att E(rs) ÄhreW(ördig)heter wilia ansij hans nödträngdheet, och honom förhielpa att blifwa vice-pastor i Krågzhult. VDAkt. 1652, nr 7. Efter någon timme tas församlingen ner på jorden igen av ett stilla gitarrackord av vicepastorn. DN 11/8 1992, s. A7. jfr prebende-vicepastor.
-POSTMÄSTARE. (förr) OxBr. 11: 168 (1646).
-PRESIDENT. jfr president 1, 3. Och skal Drotzeten städze wara wår Præsident eller Domhafwande, och honom til hielp en annan för Vice-Præsident. Schmedeman Just. 137 (1614). Om en vicepresident (i Amerika) sa att man skulle sitta så gjorde man bäst i att sätta sig. Jonasson Hundraår. 114 (2009).
-TALMAN~20, äv. ~02. (i sht i Finl.) vice talman (se d. o. 2). RO 1810, § 23. Han fick stöd av riksdagens vicetalman Seppo Pelttari. Hufvudstadsbl. 21/10 1994, s. 4.
-VÄRD. person som företräder fastighetsägare l. bostadsrättsförening o. dyl. o. sköter olika (praktiska) arbetsuppgifter för dennas räkning. Strindberg TjqvS 1: 17 (1886). En mycket bra bostadsrättsförening med bra vicevärd. Barometern 14/4 2014, s. 5.
Avledn.: vicevärdskap, n. befattning l. tjänst ss. vicevärd. Sthm 3: 79 (1897). Vicevärdskap med renhållningsskyldighet sökes av reparationskunnig och bokföringsvan person. SDS 7/3 1924, s. 14.

 

Spalt V 867 band 37, 2017

Webbansvarig