Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VERIFIERA vær1ifie4ra l. ver1, äv. -e3ra2, förr äv. VERIFICERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(verificer- 1604–1967. verifier- 1654 osv.)
Etymologi
[jfr d. verificere, t. verifizieren, eng. verify, fr. vérifier; av mlat. verificare, av verus, sann, till den rot som äv. föreligger i t. wahr (jfr BEVÄRD), o. facere, göra (se FACIT). — Jfr ALLVAR, sbst.1, CERTIFICERA, VERIFIKAT, VERIFIKATION, VERISM, VERIST, VERITABEL, VÅRDTECKEN]
intyga l. bestyrka riktigheten l. äktheten av (ngt), (särsk. gm att underteckna, förr äv. gm ed) bekräfta; äv. närmande sig l. övergående i bet.: godkänna l. sanktionera. KlädkamRSthm 1604 A, s. 70 a. Hafwe wij Vndertechnadhe, dhetta, medh wåre Nampn och Sedhwahnlige Bomärcke witterligen verificerat. VDAkt. 1653, nr 178. Att man vill tvinga bonden med eed till att verificera sin hussbondes förmedlingzbref. RARP 9: 107 (1664). Alt hwad som kiöpes, till kiorkiones behof måtte med Qvittence verificeras. ProstbTveta 1725, s. 18. En planritning gjordes och verifierades på stället, den jag nu i korthet will göra dig redo för. Iduna 7: 76 (1817). Allt fler ämnen undersöktes och resultaten verifierade de uppställda hypoteserna. Ahlgren Atomkrig 53 (1946). Vill ni att vi kallar in direktör Kooperdijk för att verifiera de här uppgifterna? Nesser FallG 244 (2003). — jfr O-VERIFIERAD. — särsk.
a) med särskild tanke på undersökning l. kontroll som utförs i samband med verifiering. Nästa stapelstad, däräst tullen kunde .. observeras samt de intagne varorne till mått och wikt justeras och verificeras. 2BorgP 3: 478 (1726). Då iag ingen ting till hans nacdel mer anfört, än iag bewiseligen verificerat wara fullkomlig saning. VDAkt. 1782, nr 316. Om man i detta fall skall kunna tala om forskning, måste det så intuitivt vunna underkastas vetenskaplig analys och verifiering. Nygren Kärlekst. 1: 14 (1930). Det är .. inte fråga om tro, som man kan acceptera eller förkasta, utan om en empirisk vetenskap, som kan verifieras. ÅbKristHum. 1964, s. 160.
b) refl.: visa sig vara riktig, bekräftas; äv. (o. numera i sht) om person: styrka sin identitet. Man får väl se, om detta verifierar sig. MinnSvNH XII. 2: 21 (1840). Man vill ej veta af några tankeprodukter, som ej omedelbart verifiera sig genom erfarenheten. PedT 1908, s. 385. När Nordea-kunderna ringde till bankens telefonsupport för att få hjälp ombads de att verifiera sig. GT 13/12 2013, s. 10.
Avledn.: VERIFIERBAR, adj. som kan verifieras. Wright Kaila MänsklKunsk. 215 (1939). Man ska sträva efter att .. samla en exakt, opersonlig verifierbar kunskap. VetenskIDag 107 (1940).
Avledn.: verifierbarhet, r. Wright Kaila MänsklKunsk. 225 (1939). Inom den logiska empirismen .. har man ersatt kravet på verifierbarhet med det mildare kravet på prövbarhet. Aspelin TankVäg. 2: 340 (1958).

 

Spalt V 716 band 37, 2017

Webbansvarig