Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VELOCIPED vel1osipe4d, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[liksom d. velocipede, t. veloziped av fr. vélocipède, av lat. velox (gen. -ōcis), snabb, rask, sannol. till den rot som äv. föreligger i VÄGA, o. pes (gen. pedis) (se FOT). — Jfr VELIT, VELOCIPEDIST, VELODROM]
(numera bl. ålderdomligt) cykel; förr särsk. i uttr. gå på velociped, cykla; jfr CYKEL, sbst.2 anm. 1:o. Thorsten på sin velociped i uppkörsliden. Rydberg Brev 1: 190 (1870). Fast jag ej kan gå på velociped, så tror jag dock att jag har den äran vara passiv medlem af klubben. TIdr. 1894, Julnr s. 41. Den gamla benämningen velociped har slopats. I den nya vägtrafikstadgan talas det om cyklar. SvD(B) 30/12 1936, s. 4. Velocipeder dök upp och skrämde mången häst i sken och kom oxar och människor att stanna av fruktan och förundran. Ljungquist Tidningsmäst. 9 (1955). — jfr BARN-, DAM-, MOTOR-, SPORT-, TANDEM-VELOCIPED m. fl.
Ssgr (utom i -ryttare numera bl. ngn gg, ålderdomligt): VELOCIPED-AFFÄR. cykelaffär. Östberg Vel. 21 (1894).
-BANA. särsk. om för cykeltävling särskilt anlagd bana. För dagen ämna vi endast nämna några ord om de nya ”tider”, hvarpå utlandets velocipedbanor i år .. öfverflödadt. TIdr. 1886, s. 186.
-DEPÅ. särsk. om lager av cyklar till försäljning. Ramsay VägvFinl. 4 (1905).
-DRESSIN. dressin (se d. o. 2). TIdr. 1895, s. 240. En velociped-dressin .. håller för närvarande på att profköras af banbefälet vid Centralstationen. Dagen 21/7 1897, s. 2.
-DRÄKT. cykeldräkt. Till färgen bör velocipeddrägten vara blå, ljusbrun eller grå. Balck Idr. 2: 454 (1887).
-FABRIK. cykelfabrik. 1867 (anlades) den första velocipedfabriken, hvilken i stor skala tillverkade velocipeder. Balck Idr. 2: 400 (1887).
-FÖRENING. jfr förening 7 c o. -klubb. Stockholms velocipedförening är namnet på ett den 25 september bildadt sällskap. TIdr. 1884, s. 167.
-GAFFEL. gaffel (se d. o. 2 f). JernkA 1900, Bih. s. 183.
-HJUL. cykelhjul. TLandtm. 1900, s. 798.
-KAVALLERI. jfr kavalleri b. Velocipedkavalleriet organiseras och beväpnas på samma sätt som rytteriet. SvD(A) 4/12 1934, s. 11.
-KLOCKA. ringklocka för cykel. En velocipedklocka skorrade till, så att hon spratt upp. En flicka i hvit blus och ärmar, som pöste af farten, kom åkande. Sjödin Undret 141 (1910).
-KLUBB. cykelklubb; jfr -förening. TIdr. 1882, s. 96. 2NF 31: 1092 (1921).
-LYKTA. cykellykta. NerAlleh. 9/9 1896, s. 4. En velocipedlykta .. utförd enligt den under 1900-talets början vanliga konstruktionen. Dædalus 1958, s. 19.
-ORDONNANS. militär ordonnans som överbringar meddelande(n) per cykel; jfr cykel-ordonnans. SFS 1892, Bih. nr 5, s. 7.
-PLUTON. pluton bestående av med cyklar utrustat manskap; jfr -trupp. En inom Hallands bataljon inöfvad velocipedpluton. SD(L) 16/9 1901, s. 2.
-RAM. cykelram; jfr -stativ. SDS 27/10 1898, s. 1.
-RIDNING. cykelåkning; jfr rida, v. 5 e, o. -ritt, -åkning. Af den utom hjulsporten stående betraktas velocipedridning såsom ett svårt konststycke och nästan oöfverstigliga de svårigheter, som måste öfvervinnas. Balck Idr. 2: 448 (1887).
-RYTTARE. (fullt br., arkaiserande l. skämts.) cyklist; jfr ryttare 3 b β o. -åkare. TIdr. 1882, s. 142. Stadens gator vimla af velocipedryttare af alla samhällsklasser, både män och kvinnor. Sthm 3: 174 (1897).
-RÖR. i cykelram ingående (stål)rör; jfr rör, sbst.3 3. TT 1897, Allm. s. 176.
-SADEL. cykelsadel. KatalIndUtstSthm 1897, s. 353.
-SPORT. cykelsport. Velociped- eller kanske rättare Bicycle-sporten ligger ännu i sin linda här i landet. TIdr. 1883, s. 198.
-STALL. jfr stall, sbst.2 9 o. cykel-stall. En särskild länga velocipedstallar. TT 1896, Byggn. s. 88.
-STATIV. jfr stativ slutet o. -ram. Velocipedstativen äro tillverkade af kallvalsade stålrör. IndUtstMalmö 1896, s. 25.
-TRUPP. jfr trupp 1 o. -pluton. Praktisk erfarenhet om stridande velocipedtrupps betydelse. IllMilRevy 1900, s. 380.
-TÄVLING. cykeltävling. Velocipedtäflingar voro i går middag anordnade i närheten af Upsala. Fyris 1894, nr 88, s. 2.
-ÅKARE. cyklist; jfr -ryttare. TIdr. 1881, s. 33.
-ÅKNING. cykelåkning; jfr -ridning. (Englands) jemna vägar och städernas träbelagda gator lämpa sig särdeles väl för velocipedåkning till praktiskt bruk. TIdr. 1881, s. 33.

 

Spalt V 683 band 37, 2017

Webbansvarig