Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARSAM va3rsam2, adj. -sammare. adv. -SAMLIGA (se avledn.), -SAMLIGEN (se avledn.), -SAMT (Kyrkol. 18: 3 (1686) osv.).
Ordformer
(förr äv. w-, -aar-, -ahr-)
Etymologi
[jfr d. varsom, nor. nn. varsam, t. (ge)wahrsam; till VAR, adj.; beträffande avledn.-ändelsen se -SAM]
motsv. VAR, adj. 2: försiktig (med mer l. mindre inbegrepp av omtänksamhet l. uppmärksamhet l. återhållsamhet); förr äv. dels: uppmärksam, aktgivande, dels i överförd l. bildl. anv., särsk. i uttr. med varsam hand. Såsom ock wår Herre ther medh wil göra oss försichtigha, ijdhoga och warsamma, at han sägher, The falske Propheterna komma j fåraklädher. LPetri 2Post. 189 b (1555). Med Lijk-Kistornas tilslutande, måste wahrsamt umgås, när icke alldeles wisze och säkre Teckn äre om Dödzmåhlet. Kyrkol. 18: 3 (1686). Hon bar .. (lammet) så warsamt, och talte fast liufliga med thy. Swedberg Cat. 808 (1709). I mosten edart tal rätt mykit warsamt föra. Hesselius FruentSp. 26 (c. 1710). Et flackt fält sträcker sig nu vid pass 3/4 mil ifrån Gibraltar, där landet varsamt höjer sig och på skäligt afstånd formerar mindre berg. Agrell Maroco 1: 14 (1789, 1796). Enskilda förhållanden i den offentlige mannens lif böra .. af biografen med varsam hand vidröras. Tegnér Armfelt 3: 456 (1887). (Statsministern) bör nog hädanefter vara mer varsam med orden. SvD 30/11 1986, s. 3. — jfr O-VARSAM. — särsk.
a) om ngt sakligt: med huvudsaklig tanke på obemärkthet l. låg grad av intensitet o. d., närmande sig l. övergående i bet.: anspråkslös l. tillbakadragen, taktfull; särsk. i överförd anv. Annerstedt UUH Bih. 2: 108 (i handl. fr. 1668). Han med sit inbundna väsende, med sit varsamma umgängessätt .. lofvar icke en hustru andra nöjen än funderingens. Björn Carol. 3 (1794). Oaktadt sin tillbakadragna och varsamma natur vann han med sitt manliga och öppna väsende många vänner. 3SAH 7: 51 (1892). Här på gården gled livet så sakta och varsamt fram. Krusenstjerna Pahlen 3: 13 (1931).
b) (†) om djur: vaksam l. på sin vakt (jfr VAR, adj. 2 slutet). Siälarne, som annor diur, blifwa warsamare af förfarenhetene eller wanan. Broman Glys. 3: 567 (c. 1740). Han (dvs. näktergalen) är alltid varsam men saknar dock hvarken mod eller dristighet. LbFolksk. 173 (1890).
Avledn.: VARSAMHET, r. l. f. förhållandet l. egenskapen att vara varsam; förr äv.: uppmärksamhet. HH 20: 316 (c. 1640). (Lärarna) böra bruka mycken warsamhet (vid aga). Skolordn. 1724, s. 31. Att insekterna också kunna förwärfwa en slags erfarenhet och warsamhet ser man redan på flugan, som .. wisar en allt större .. påpasslighet efter hwarje förnyadt anfall. Holmström Ström NatLb. 4: 83 (1852). Att behandla källorna med vetenskaplig varsamhet och kritik hade man ännu icke lärt sig. Arv 1945, s. 2. (Privatiseringen) måste .. göras med betydligt större eftertanke och varsamhet. DN 15/9 2013, s. A4. jfr o-varsamhet. särsk. (†) konkretare: försiktighetsmått. Alla de warsamheter, som .. (vid pestsjukdom) finnes förordnade. Stiernman Com. 6: 32 (1710). Wallquist EcclSaml. 1–4: U 1 a (1790).
Ssgr (†): varsamhets-mått. försiktighetsmått; jfr mått, sbst.4 11. Lantingshausen Young 1: 20 (1787). Den regements förändring som vid .. (K. XII:s) död inföll, och de varsamhetsmått Ständerne då togo til befästande af sin magt, bevisa (osv.). LittT 1796, s. 287. Rydberg Gudas. 136 (1887).
-signal. ReglTjSJ 1858, s. 30. Varsamhetssignal å linjen, då tåg får endast med minskad hastighet framgå, måste gifvas af signalkarl såväl under natten som i tät dimma. SJ 4: 464 (1906).
VARSAMLIGA l. VARSAMLIGEN, adv. (-sameligen (-mm-) 17521782. -samlig 1668. -samliga 17091824. -samligen 16331973. -sammeliga 1729) (†) med varsamhet l. försiktighet, varsamt l. försiktigt. AOxenstierna 1: 474 (1633). Men såsom Hofrätterne måste .. (i sina domar) lämnas frijare händer, så är Kongl. May:tz wilja at the en sådan macht wahrsamligen bruka. Schmedeman Just. 543 (1668). (Uppbindningen av humlerevorna) bör skie mycket warsamligen, så at tåpparna icke afbrytas. Serenius EngÅkerm. 241 (1727). De äro få, som rätt allwarligt söka efter lifsens wäg, och warsamliga wandra deruppå, sedan de hafwa funnit honom. Schartau Pred. 202 (1824). SAOL (1973). jfr o-varsamligen.

 

Spalt V 456 band 37, 2014

Webbansvarig