Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARFÖR va4rför l. var4l. -fœr l. 1~4, förr äv. VARFÖRE, adv.
Ordformer
(hvarfore (hu-, hw-) 15221561. hvarförre (hu-, hw-, -ff-) 1523 (enl. senare avskrift), 15871633. varför (hu-, hv-, hw-) c. 1669 osv. varföre (hu-, hv-, hw-, -ff-) 15241973)
Etymologi
[fsv. hvar fore; ssg av VAR, adv. osv., o. FÖR, prep. osv.]
I. motsv. VAR, adv. osv. II 1, ss. interr. adv.: av vilken orsak l. grund l. vilket skäl o. d.; äv. (tillf.) ss. sbst. (se 3); jfr FÖR, prep. osv. 23.
1) inledande direkt frågesats. Varför gör han så? Varför går du inte till läkaren? Varför kommer du så sent? Varför är himlen blå? Hwarföre skal Jag mig med Sorger qwälia? Lucidor (SVS) 447 (c. 1670; uppl. 1997). Hwarföre brinner jag icke af hat til alla synder? Rönigk Fresenius 266 (1753). Arma Gubbe! hvarför spela? / Kan det smärtorna fördela? Stagnelius (SVS) 1: 370 (c. 1815). Men hvarföre blefvo de röda / och hvarföre tystnade de? Fröding NDikt. 54 (1894). Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Matt. 27: 46 (Bib. 1917). Varför bara bygga stora hus i centrum och små hus långt utanför stan? GbgP 7/9 1994, s. 8. Varför frågar du om du vet? Flygt Verkan 76 (2004). — särsk. utan utsatt verb, särsk. ss. svar l. ingående i svar på ett påstående l. en fråga, särsk. i uttr. varför inte (icke)? (se ICKE d γ α). Varför då? Israel som foor effter retferdughetenes lagh, kom icke till retferdughetenes lagh, Hwarföre? Therföre at (osv.). Rom. 9: 32 (NT 1526). Varen mig helsade då .. / barn ej mer från i dag, men bröder och systrar i trone! / Dock – hvarföre ej barn? Till barn hör himmelens rike. Tegnér (TegnS) 3: 93 (1820). Han hade behof af att .. se honom under hvardagliga förhållanden, att se honom till exempel sitta vid ett bord, hvarför icke ätande och drickande. Strindberg RödaR 26 (1879). Varför denna brådska? Hesslind Sista 60 (1974). Denna del av Söder vågar vi påstå är den krogtätaste i stan, varför inte i hela Sverige. DN 18/2 1994, s. A1.
2) inledande indirekt frågesats; förr särsk. i förb. med efterföljande att-sats (jfr ATT, konj. 16). G1R 1: 126 (1523). Jag och din kära moder undra der storligen uppå hvarföre att vi bekomme ingen skrifvelse ifrån dig. HSH 4: 128 (1567). På min förfrågan, hvarför han ville afgå, svarades, att han .. var trött vid ämbetet. De Geer Minn. 1: 149 (1892). Vet du varför hon slog henne? Olsson Sab. 198 (1985). Han ska .. lägga fram argumenten för varför Olson måste frihetsberövas. Flygt Verkan 90 (2004).
3) (tillf.) ss. sbst. Åh! …. det där hvarföre – det bekymrar man sig icke mycket om vid Hofvet. Envallsson Peter 63 (1799). Ingen tänkare söker lösa själens många trefvande hvarför. Lindqvist BakMoln. 104 (1911).
II. motsv. VAR, adv. osv. II 2, ss. rel. adv.
1) (†) för vilken l. vilket l. vilka, för vad; jfr DÄRFÖR II 1, FÖR, prep. osv. I 27. G1R 1: 125 (1523). Skulle icke Gud osz trösta och glädia igen .. oss, hwarföre Jesus döder är? Swedberg Cat. 810 (1709). Den elaka lefnad hvarför man mera vanligt än billigt beskyller Theaterfolket. Kellgren (SVS) 4: 272 (1782). Det, hvarför du kämpade hela ditt stormiga lif igenom .. var det eviga Sanna. Tegnér 5: 38 (1817). Nalkades mig en vaktmästare och räckte ett bref, hvarföre mig affordrades en icke obetydlig lösen. Palmblad Nov. 3: 13 (1841). Det substantiella i friheten eger han, eller det, hvarföre friheten är dyrbar, eller det, hvartill den tenderar. Nyblæus Forskn. IV. 2: 45 (1897).
2) av vilken anledning l. orsak l. grund l. vilket skäl o. d.; förr äv. inledande huvudsats: därför (se d. o. I 3) l. således l. följaktligen; jfr FÖR, prep. osv. I 23, VAR-AV II 3, VAR-UTÖVER 2. G1R 1: 35 (1522). På dhet bemelte dagzresa må hafwa en wiss terminum, hwarföre hafwe wij för skäligt och godt ansedt sättia dhen på sex mijhl när på alle sidhor rundt kring om Ubsala. Annerstedt UUH Bih. 1: 374 (i handl. fr. 1646). The Versz som öfwer samma Längd skrijda, liuda sällan wäl. Hwarföre må man här ackta, at (osv.). Arvidi 122 (1651). För Spectaklets värdighet har ingen kostnad och möda blifvit sparad, hvarför äfven Utlänningar .. med nöje sett denna Piece föreställas. Kellgren (SVS) 5: 403 (1791). Jag beslöt följa med (snickaren) till Staden att se Dess Arbete som behagade mig hvarföre jag tingade Soffa 8. stolar och 4. Tabouretter. Fatab. 1953, s. 11 (1821). Då kom en mängd Gråsparfvar på fönstret hvarföre jag öppnade det och straxt flög den svartfläckiga ungen ut öfver gatan. Strindberg Brev 1: 3 (1861). Ögats byggnad behandlas vid undervisningen i biologi, varför här endast medtas några ur optisk synpunkt viktiga detaljer. Bergholm Fys. 4: 35 (1957). — särsk.
a) i förb. med ord betecknande orsak l. skäl o. d. Vrsakenn huar före the breff screffues. G1R 1: 231 (1524). Orsaken hwarföre Wästgötha Lagen nu af Trycket vtgår, är egentligen thenne, at (osv.). Stiernhielm WgL Föret. 1 (1663). En skrifvelse, innefattande skälen, hvarför ständerna afslagit ett af Kongl. Maj:t framställdt förslag. De Geer Minn. 1: 163 (1892). Det framförs alla möjliga skäl till varför detta inte är möjligt. SäljSkiten 159 (2009).
b) (†) efter bisats inledd av efter l. eftersom. Så effter dij Wij .. gerna sij dehres Vpkomst och förkofring .. Hwarföre hafwe Wij der till (dvs. till byggande av riddarhuset) nådigest bewilliet. RARP 1: 1 (1626). Effter iagh inthet skriffteligit där om hade .. varföre haffver han E. H. Excellens där om tillskrivit i detta innelykta breff. Rudbeck d. ä. Bref 1: 45 (1667).

 

Spalt V 400 band 37, 2014

Webbansvarig