Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAKANS vakan4s, äv. vakaŋ4s, förr äv. VACANTIE, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(vacantie (-ncie) 16601727. vacantz 1692. vakans (vac-, -ance) 1687 osv.)
Etymologi
[jfr d. vakance, t. vakanz; av fr. vacance, av mlat. vacantia, till lat. vacans (gen. -antis) (se VAKANT)]
1) om förhållandet att en befattning l. post l. tjänst l. ett ämbete o. d. (tillfälligtvis) är l. blir vakant; äv.: vakant plats l. ställning o. d.; i sht förr särsk. i sådana uttr. som sätta på vakans, vakanssätta, ersätta (en) vakans, fylla (en) vakant befattning osv.; äv. om den tid(speriod) varunder en befattning osv. är vakant; äv. oeg. l. mer l. mindre bildl. (se slutet). När een är siuk eller afgår igenom döden, skal den äldste i Collegio föra directoriumet til näste Richsdagh, då Stenderne om vacantien skole communiceres. RARP 8: 213 (1660). Såsom Rusthållarne .. andraga, at det skal falla dem altför swårt .. strax at ersätta de förefallande Vacantierne genom andre gode Karlar (osv.). LMil. 3: 223 (1693). (Rådet) tilsätter sjelft alla vacancer inom sig, sålunda, at det föreslår, wid hwarje ledighet, 3 personer, af hwilka Monarken måste wälja en. SP 1792, nr 114, s. 3. En massa lärareplatser hafva blifvit satta på vakans. PedT 1890, s. 134. Tryckfrihetsansvaret drabbar i första hand utgivaren, hans ställföreträdare eller ägaren i egenskap av utgivare under vakans. Rönblom Tryckfr. 58 (1940). — jfr BÅTSMANS-, HEL-, NUMMER-, REKTORS-, ROTE-, SOLDAT-VAKANS m. fl. — särsk. i oeg. l. mer l. mindre bildl. anv., särsk. dels om plats l. utrymme som blivit tom(t) efter ngt som fallit bort l. avlägsnats, lucka, dels om (längre tids) uppehåll l. avbrott i verksamhet l. arbete o. d. Schmedeman Just. 1221 (1688). Under vacancen (mellan rättegångssammanträdena) måge ochså förefallande criminalmåhl företagas. FörarbSvLag 8: 197 (1734). Det var nu .. under vacancerne så att större delen af professorerne voro på landet att roa sig. Ferrner ResEur. 297 (1760). Snörp på läppen här och der / För vacancerne i munnen. Lenngren (SVS) 2: 193 (1797). Ryktet som landets styvaste ryttare, tapperhetsmedaljens band på bröstet och två fingrars vakans på vänstra handen. Lieberath Knekt. 164 (1914). Så har då äntligen svensk simsport börjat föda internationella simmarstjärnor efter en vakans på 25 år. Vi 1961, nr 23, s. 27. — jfr SOMMAR-VAKANS.
2) (i Finl.) befattning l. tjänst. Pettersson Bergroth Högsv. 101 (1958). Undervisningsministeriet har beviljat pengar för att grunda 10 vakanser på viss tid med Ryssland- och Östeuropaforskning som huvudsyssla. Hufvudstadsbl. 28/9 1997, s. 28.
Ssgr (till 1): VAKANS-ARVODE. (†) arvode till person som för viss tid uppehåller vakant tjänst. NF 1: 1162 (1876).
-AVGIFT~02 l. ~20. (förr) stadgad avgift till kronan l. annan överhet då (i sht militär) tjänst lämnats vakant; äv. dels om i fredstid erlagd avgift för befrielse från viss skyldighet (ss. rote- l. rusthåll), dels om kronoinkomst som utgjordes av sådan avgift; jfr -medel. At rusthållarne .. äro graverade med (dvs. tyngda av) vacanceafgiffterne, fast præsentation (av karl o. häst) långt förut skiedt hos chefen af compagniet. 2RA 3: 1381 (1734). Att så många nummer af armén skulle hållas vakanta, som kunde vara behöfligt för att med vakansafgiften besörja den öfriga arméns underhåll vid öfningarna. MinnSvNH XII. 1: 135 (1881). Det medgavs .. att städerna i stället för uppsättande av båtsmän fortfarande skulle få erlägga vakansavgift. SvFlH 3: 155 (1945). jfr båtsmans-, rote-, rusthålls-vakansavgift.
-BESPARING. (†) om besparing (för statsverket) gm att militär l. civil tjänst (för viss tid) lämnas vakant; jfr ligg(e)tids-besparing. SPF 1824, s. 355. FinSvStorordb. 823 (1968).
-FÖRORDNANDE. (numera bl. tillf.) förordnande (se d. o. 3) om innehav av vakant tjänst (till dess att ordinarie innehavare utses). Vikarie å .. vakant prästerlig tjänst .. må icke .. för det med vakansförordnandet förenade arbetet komma i åtnjutande av allmän löneförmån. SFS 1935, s. 44.
-KONTRAKT. (†) kontrakt upprättat mellan kronan o. rote l. rusthåll o. d. vari villkoren för vakans regleras. KrigVAT 1856, s. 553. SFS 1892, nr 108, s. 6.
-LISTA. lista över vakanser. Adlerbeth Ant. 1: 184 (c. 1792). Distriktskontoren .. (insänder) i slutet af hvarje vecka till Socialstyrelsen en vakanslista, upptagande de lediga platser, som icke kunna besättas med inom distriktet tillgänglig arbetskraft. 2NF 27: 1270 (1918). jfr riks-vakanslista.
-MEDEL. (†) (medel som utgörs av) vakansavgift(er). Ehuru städerne ej böra beswäras med vacancemedels erläggiande til båtsmansförrådscassan .. påbördas likwäl en del städer at betala så kallade restantier. 2BorgP 7: 191 (1741). Varför Sverge rustar är lika hemlighetsfullt som arméns numerär. Jag tänkte en gång fråga efter i Kammarrätten, som ju skall granska alla statens räkenskaper och .. återbörda vakansmedel (besparingar), men (osv.). Strindberg TalNat. 32 (1910). jfr båtsmans-vakansmedel.
-PRÄST. (†) präst som (för viss tid) uppehåller vakant tjänst. Cavallin Herdam. 1: 294 (1854). SAOL (1973).
-ROTE. (†) vakanssatt rote (se rote, sbst.1 3). At (finska) folket ej var obenäget at möta fienden, syntes .. deraf, at soldater och reserver med lätthet och för ganska skälig lega, til vacance-rotar erhöllos. Porthan BrSamt. 211 (1796).
-SÄTTA, -ning. låta (en befattning l. tjänst o. d.) (tillfälligtvis) bli vakant; förr särsk. med avs. på rote l. rusthåll o. d.; jfr vakant-sätta. BtRiksdP 1872, I. 1: nr 15, s. 8. Vakanssatta tjänster inom statsförvaltningen. SDS 1928, nr 51, s. 5.
-TID. (numera bl. tillf.) tid(speriod) under vilken befattning l. tjänst o. d. är vakant; förr äv. om uppehåll i ordinarie verksamhet. Oachtadt then wanlige vacance-tiden .. icke infallen wore, äre Wij icke thes mindre i nåder tilfredz, at I .. då straxt få skilias ifrån hwarandra. Schmedeman Just. 1567 (1700). K. Maj:t samtyckte .. att .. (pastorn) skulle af domkapitlet förordnas att under vakanstiden förrätta kapellanssysslorna. Hagström Herdam. 3: 501 (1899).
-VIKARIE. (numera bl. tillf.) vikarie som (för viss tid) uppehåller vakanssatt befattning l. tjänst o. d. Tjänsten har under tiden 1/9 – 11/12 uppehållits av vakansvikarien Otto Nordstam. SFS 1919, s. 1496. jfr lång-vakansvikarie.

 

Spalt V 91 band 37, 2014

Webbansvarig