Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VACCINATION vak1sinaʃω4n, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -kc-, -ks-)
Etymologi
[jfr d. vaccination, t. vakzination, eng., fr. vaccination; till VACCINERA]
handlingen att inympa vaccin i syfte att framkalla skydd mot viss sjukdom o. d.; äv. konkretare, dels om metoden, dels om enskild omgång av behandlingen. Vaccinationen, som är en ny koppympning, bestående deri, att genom kokoppors bibringande, skydda för de vanligen så förödande barnkopporna. Regnér Begr. 127 (1803). I Sverige infördes vaccinationen 1801 af medicine professorn Munck af Rosensköld i Lund. Sundberg Skyddsympn. 13 (1896). Vaccinationen övervakas av hälsovårds- eller kommunalnämnd, ämbetsläkare, pastorsämbete m. fl. Flodström SvFolk 112 (1918). Det är endast mot tre sjukdomar (smittkoppor, gula febern o. kolera) som vaccinationer enligt internationella överenskommelser är obligatoriska för inresan till vissa länder. VLäkarb. 89 (1982). Immunförsvarets förmåga att komma ihåg utgör själva grunden för vaccination. Wigzell Immunförsvar 53 (1984). Vilka vaccinationer som rekommenderas skiftar allteftersom virus blir resistenta och nya behandlingar introduceras. Staffansson Berger Hiking 125 (2006). Riskgrupperna var först ut när landstinget inledde sin vaccination mot svininfluensa .. i går. PiteåT 20/10 2009, s. 6. — jfr RE-, SMITTKOPPS-, TVÅNGS-VACCINATION.
Ssgr: VACCINATIONS-BESTICK. (numera mindre br.) (etui l. låda med) vaccinationsinstrument; jfr bestick, sbst.2 Sålunda finner man på ett vaccinationsbord .. en lymfrifningsmaskin, vaccinationsbestick, färdigberedd vaccin m. m. TT 1897, Allm. s. 146. SAOL (1973).
-BETYG. (†) vaccinationsintyg. Sturzen-Becker 2: 208 (i handl. fr. 1863). Auerbach (1916).
-BEVIS. vaccinationsintyg. För barn, som till intagning i skola anmälas, bör företes Dop-Attest, Vaccinationsbevis, tillförlitlig uppgift å Föräldrarnes namn, yrke och hemvist. ÅbSvUndH 60: 306 (1847).
-DEPÅ, förr äv. -DEPOT. (†) vaccindepå. Kongl. Maj:t (har) i flere Städer af Riket låtit inrätta Vaccinations Depots. ReglVaccin. 6/3 1816, s. 11. Auerbach (1916).
-DISTRIKT. distrikt som med hänsyn till vaccinationsverksamhet utgör en enhet. (Vaccinatörerna) böra .. wid answar tillse, att ingen uti det Vaccinations District, som blifwit dem anförtrodt, må sakna tillfälle att warda med skyddskoppor ympad. SPF 1825, s. 2.
-FÖRESTÅNDARE. (förr) (titel för) person med uppgift att leda vaccinationsverksamhet. ReglVaccin. 6/3 1816, s. 4. Vaccinations-Föreståndarne .. (bör se till) att alla försummelser med de utsatta böterna beläggas. Alm(Sthm) 1823, s. 44. 1804 föreskrefs på collegii medici förslag, att landshöfdingarne i riket skulle söka förmå upplyste och nitiske medborgare att såsom vaccinationsföreståndare hafva inseende öfver vaccinationen. BtRiksdP 1897, I. 2: nr 4, s. 4.
-FÖRORDNING. förordning (se d. o. 3) gällande vaccination; jfr -lag, -reglemente, -stadga. Sund. Coll. underdåniga förslag till ny vaccinationsförordning afgafs d. 15 april 1852. Hygiea 1894, 2: 497.
-HUS. särsk. (om ä. förh.) i sg. best., i uttr. Allmänna Koppympnings- och Vaccinationshuset, om en i Stockholm belägen anstalt där vaccination utfördes. Allm. Koppympnings- och Vaccinations-huset. SvKrigCivCal. 1806, s. 16.
-INRÄTTNING~020. särsk. (om ä. förh.) i sg. best., i uttr. Allmänna vaccinationsinrättningen, inrättning som övervakade vaccinationsverksamheten i Sv. SvNorStatscal. 1816, 2: 42.
-INTYG~02 l. ~20. intyg om erhållen vaccination; jfr -betyg, -bevis. Cannelin (1904). I likhet med Island har Norge infört bestämmelsen att en person, som inte kan visa vaccinationsintyg .. skall hållas isolerad. SvD(A) 20/5 1963, s. 13.
-JOURNAL. journal över utförd vaccination. SPF 1825, s. 32.
-KONTOR. (†) vaccinkontor. Hygiea 1852, s. 100 (1851).
-LAG. lag (se lag, sbst.1 1) angående vaccination(sskyldighet); jfr -förordning. Ny vaccinationslag (lag om skyddskoppympning) har antagits 1916; enligt denna skall ett barn vaccineras senast under det år, då det fyller 6 år. Flodström SvFolk 112 (1918).
-LANSETT. (förr) jfr lansett 1. SPF 1825, s. 31. Med en rel. trubbig vaccinationslansett rispas på c:a 5 cm:s avstånd från varandra trenne ½–1 cm. långa rispor i huden. SvLäkT 1935, s. 168.
-MEDALJ. (förr) medalj som utdelades som belöning för arbetsinsatser rörande vaccination. Wetterbergh SamhKärna 2: 205 (1857).
-MÖTE. (offentligt utlyst) möte (se d. o. 2) för förrättning av vaccination. Å landet, der swårigheter ofta möta för vaccinationens oafbrutna fortgång, werkställes densamma wid utsatta vaccinations-möten på bestämda tider hwarje år. SFS 1853, nr 67, s. 3.
-REGLEMENTE. (†) jfr reglemente 2 o. -förordning. Försummelser emot Vaccinations-Reglementet anmälas hos Borgmästaren. SFS 1828, s. 1527. Sedan collegium medicum emellertid .. inkommit med underdånigt förslag till nytt vaccinationsreglemente .. stadfästes den 6 mars 1816 det första nådiga reglemente, genom hvilket vaccinationen gjordes fullt obligatorisk i hela landet. BtRiksdP 1897, I. 2: nr 4, s. 5.
-RESA. särsk. (om ä. förh.) om en av läkare l. vaccinatör o. d. företagen resa i syfte att utföra vaccination. Kostnaden för läkares vaccinationsresor hade måst inskränkas. BtRiksdP 1874, I. 1: nr 1, Bil. 7 a, s. 47. FinBiogrHb. 2248 (1903).
-SKADA. jfr skada, sbst. 1 b. Även om risken för vaccinationsskador är liten, finns dock någon risk. Dahlberg SjSamh. 1: 109 (1934).
-SKYDD. jfr skydd 3. Sundberg Skyddsympn. 15 (1896).
-SKYLDIGHET~002, äv. ~200. vaccinationstvång. Enligt tyska vaccinationslagen skall vid misslyckad ympning denna förnyas senast nästföljande år och, i händelse den äfven då misslyckas, under 3:dje året, hvarefter vaccinationsskyldigheten upphör. Hygiea 1894, 2: 507.
-STADGA. (†) jfr stadga, sbst.2 1 b, o. -förordning. Englands vaccinationsstadga föreskrifver, att efter misslyckad ympning denna oförtöfvadt skall förnyas. Hygiea 1894, 2: 507. Hagström Herdam. 2: 217 (1898).
-TEKNIK. teknik vid vaccination. Under de kliniska (läkar)studierna skall särskild undervisning meddelas i vaccinationstekniken. Hygiea 1894, 2: 507.
-TVÅNG. tvång att erhålla viss vaccination; särsk. om lagstadgat (för människor i Sv. år 1980 avskaffat) sådant tvång; jfr -skyldighet. Hygiea 1894, 2: 501.
-VÄSENDE. sammanfattande, om institutioner l. parter l. verksamheter o. d. som är delaktiga i (ett lands o. d.) vaccinationsverksamhet. Hygiea 1852, s. 117 (1851). Vaccinationsväsendet ordnades, i det att obligatorisk vaccination infördes. ASScF XIX. 17: 13 (1893). Wirgin Häls. 3: 211 (1933).
-ÅLDER. särsk. (om ä. l. utländska förh.) ålder vid vilken (lagstadgad) vaccination skulle genomföras l. vara genomförd. Att, stadens rotemän årligen lämna hälsovårdsnämnden uppgift på barn, hvilka, ehuru de öfverskridit vaccinationsåldern, icke anmälts såsom ympade. Sthm 1: 487 (1897).
-ÄRR. ärr efter vaccination. Vid de större koppepidemier, som under senare år inträffat, hafva vederbörande läkare noga granskat de aflidnas kroppar för att uppspåra vaccinationsärr och det har då med stor regelbundenhet visat sig, att det största antalet af de döda haft antingen alls inga eller endast högst otydliga ärr. Ribbing BarnFostr. 74 (1892).

 

Spalt V 5 band 37, 2014

Webbansvarig