Publicerad 2010   Lämna synpunkter
UMGÄLD um3~jäl2d, förr äv. OMGÄLD, r. l. m. l. f. (UpplDomb. 3: 137 (1586: vmgelle, pl., möjl. n.), Johansson HomIl. 9: 634 (1846) osv.) ((†) n. Aoxenstierna 8: 690 (1633: ungeldhen, pl. best.)); pl. -er (UpplDomb. 3: 137 (1586: vmgelle) osv.) ((†) = Aoxenstierna 8: 690 (1633)).
Ordformer
(om- 16651847. omb- 1631. um- (vm-) 15861973. un- 1633. undh- 1630; se för övr. GÄLD, sbst.1)
Etymologi
[fsv. umgiäld, n.?; jfr mlt. ungelt (t. ungeld), mnl. ongelt (nl. ongeld), feng. ungield; vbalsbst. till UMGÄLLA]
nästan bl. i pl.
1) (†) (i pengar tilldelad) gottgörelse för prestation l. skada l. förlust o. d., ersättning, betalning. UpplDomb. 3: 137 (1586). Omgiellder åth dem som Omak haft hafwa som skrifwaren för personal. BoupptSthm 1679, s. 1313 b, Bil.
2) (numera bl. ngn gg, ålderdomligt) (penning)medel att erlägga i samband med varas införskaffande l. utförd tjänst o. d., omkostnad(er), utgift(er). AOxenstierna 5: 219 (1630). Slöts, att igenom handelsman Helt giöres wexel uppå .. 635 d:r kmt, hvarutom måste bestås de omgälder, som för penningarnes öfwerremitterande fordras. ConsAcAboP 12: 260 (1728). At afl. Politie Upsyningsmannen Bengt Lundblad .. efter sig lämnat en så ringa egendom, at, när begrafnings kostnad och andra umgälder afdrages, ganska obetydligt däraf öfrigt är. PT 16/10 1778, s. 4. Umgälderna för detta krigståg falla / På stift och kloster. Hagberg Shaksp. 2: 237 (1847). SAOL (2006; angivet ss. ålderdomligt). — jfr POST-, PROTEST-UMGÄLD o. RESE-, RÄTTEGÅNGS-UMGÄLDER. — särsk. om av myndighet (lagstadgad l.) påbjuden (o. indriven) pålaga l. avgift l. skatt; förr särsk. om (icke ordinarie) tull. AOxenstierna 8: 690 (1633). Wid fembte påminnes thesslikes, at städernes umgiälder af thet bärgade godzet, när thet i så måtto försäljes, erlägges och betahles till then stappel- och sjöstad, under hwars tullkammares district strandningen skiedt. 2BorgP 5: 188 (1734). (Jag Adolf Fredrik har) i Nåder tillåtit, at utrikes Murtegel, Klinkert och Takpannor, fritt för Tull och alla Umgälder .. tils widare, må få införskrifwas. PH 5: 3087 (1751; rättat efter orig.). Allmänna umgälderna hade ännu ej som nu för frälsehemmanen uppgått till betydliga procent af inkomsten. Leijonhufvud Minnesant. 3 (1836). Till grund för debiteringen av fartygets efter tontalet utgående umgälder lägges den avgiftspliktiga dräktighet, som av kommerskollegium bestämmes. SFS 1936, s. 96. jfr HAMN-, SJÖFARTS-, SKEPPS-, TULL-UMGÄLD o. BÅK-, DOCK-, KANAL-, KRONO-, MAST-, STADS-UMGÄLDER.

 

Spalt U 73 band 36, 2010

Webbansvarig