Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TROFÉ trofe4 l. trωfe4, r. l. m.; best. -n, äv. -en; pl. -er (RP 10: 568 (1644) osv.) ((†) -r SthmSlH 2: 218 (1698), Nordenflycht (SVS) 1: 328 (1746); -rer KKD 10: 174 (1710)). (trofé (-ph-, -ee) 1644 osv. trofæ (-ph-, -æe, -ä) 1634 (: Trophæe Faner)c. 1700. tropæer, pl. 1709. trouphéer, pl. 1701). Anm. I ä. tid anträffas ngn gg dels de senlat. formerna trophæum, sg., resp. trophæa, pl., dels den lat. formen tropæum. AOxenstierna 8: 158 (1633). Hoosz en lijten stadh benämbder Litzen så föll .. Konungh Gustavus .. och ther är en Trophæum uprest. Bolinus Dagb. 20 (1667). Cavallin o. Lysander 2: 43 (1854).
Etymologi
[jfr ä. d. trofé, d. trofæ, ä. t. trofee, trophée, t. trophäe, eng. trophy, fr. trophée; av senlat. trophaeum, hyperkorrekt form för lat. tropaeum, av gr. τρόπαιου, segertecken, substantiverat n. sg. av τρπαῖος, som medför (fiendernas) vändning, till τροπή, vändning, flykt (se TROP, sbst.2)]
1) om segertecken i form av från fiende(n) l. motståndare(n) erövrat föremål (ss. fana l. vapen l. rustning o. d.); särsk. (under antiken) om sådan trofé upphängd l. uppsatt på krigsfält l. annan (offentlig) plats; äv. om (upprest) monument l. minnesmärke (ss. tecken på seger); äv. mer l. mindre bildl. KBrevTroph. 16 ⁄ 3 1663, s. 1. Wij äröfrade hela .. (litauernas) bagage med .. store och kostbare fanor, samt en myckenhet af allehanda andra tropheer, som trummor, Barditscher, kosteligit gewär och annat sådant. HH XXXIV. 2: 45 (c. 1715). När David .. månde i Sin hand thet jättehufwud (av Goliat) bära, / Then härligsta trophé, som tiden nånsin sedt. Kolmodin QvSp. 1: 370 (1732). (Gm Ismails erövring) har en ansenlig mängd Trophéer, hwaribland 6 Hästswansar och 400 Fanor .. fallit i segerwinnarnes händer. PT 1791, nr 12, s. 1. Trofé .. kallades hos de gamle Grekerne en på en trädstam, o. s. v. upphängd rustning, såsom segertecken tagen från en slagen eller på flykten drifven fiende. Gynther ConvHlex. (1848). (Guden Amor) synes äga mera rätt än de flesta fältherrar att upprätta troféer. Cavallin o. Lysander 2: 42 (1854). Ett sätt att mäta krigets ära var i antalet tagna troféer, och de bokfördes noga. SvFolket 5: 240 (1939). — jfr KRIGS-, SEGER-, SORGE-TROFÉ. — särsk.
a) om trofé (i sht vapen l. fana l. musikinstrument o. d.) avbildad i ornamentik på byggnad l. vapen; i sht i pl. SthmSlH 2: 218 (1698). 8 stycken Figurer med barn, Tropher och ordnamenter, som betecknar dhe 8 frije konster. SthmSlH 2: 218 (1699). Trofeer eller krigiske sinnebilder användas (inom heraldiken) i synnerhet i nyare tider i stället för sköldhållare .. och utgöras vanligen af fanor, flaggor af åtskilliga slag, svärd, kanoner, kulstaplar, o.s.v. Schlegel o. Klingspor Herald. 90 (1874). Ornamentsmotiven mista (i rokokostilen) all heroisk karaktär .. de krigiska troféerna utbytas mot fredliga emblem. Hahr ArkitH 454 (1902). Som fasaddekor på kakelugnens övre del inmurades (på 1800-talet) ofta en reliefprydnad med t. ex. .. militära emblem och troféer eller någon annan prydnad. Kulturen 1951, s. 143.
b) (†) (erövrad) kanon. Resolverades det .. Wrangels lijk skall föhras igenom slussen, fölgdt af någre jachter, då det skall af någre tropheer sampt ankommande skepp blifva skutit svenske lösen. RP 10: 568 (1644). Att dhe tropheer och store canoner, som ståå i styckegården, måtte sättias rundt omkringh staden på Skepzholmen, vedh slottet. RP 17: 181 (1657). Som kåstbahre trophéer här och där på fästningarne stått skingrade och förströdde, så har Kongl. Maij:tt låtit sambla dem tillhopa. RARP 16: 93 (1693).
2) om praktfullt l. värdefullt föremål l. byte l. pris o. dyl. ss. tecken på prestigefull prestation l. erövring (o. som avses att uppvisas); särsk. i fråga om ngt som erhållits ss. resultat av jakt- l. idrottsprestation; äv. oeg. Fotbollslaget har vunnit två troféer. Veterinärintyg måste uppvisas för transport av horn och troféer. Min vän Herr Roger, har .. uti sitt hus hängt up Trophéerne af sine fordna arbeten; wäggarne i hans stora sal, äro betäckte med åtskillige .. horn af djur, dem han dödat på Jackt. Kling Spect. Hh 4 a (1735). En aktningsvärd pundsgädda hängde som en trofé (på käppen). Topelius Fält. 3: 5 (1858). Att Thüringerhjorten, skjuten en härlig morgon efter en spännande pyrsch, för mig förblir den främsta och käraste trofén. Lagercrantz KolmKarp. 128 (1935). (Att) jag först efter fyllda 60 år lyckades uppnå så pass färdighet i .. (simning) att simborgarmärket blev min trofé. Rallarminn. 276 (1949). En föreställning om att framgångsrika män ska ha snygga fruar, som ett slags troféer. Det förstärker mannens självbild, ego och hans känsla av makt. DN 28 ⁄ 9 2005 s. A24. — jfr JAKT-, SEGLINGS-, SKOTTPENNINGS-TROFÉ.
Ssgr: (1) TROFÉ-FANA. (förr) fana tagen ss. trofé. RARP 2: 105 (1634). Frånsidan (visar) segergudinnan, stående på förskeppet av en galär med lagern i ena handen och två ryska troféfanor i den andra. SvFlH 2: 427 (1943).
(1 a) -GRUPP. (i fackspr.) om ornament (på föremål o. d.) med troféer samlade i grupp(er). (En) bård af bland renaissanceornament inkomponerade trofégrupper, bestående af rustningsdelar, hjelm, svärd, hillebarder, spjut, trumma, trumpet, allt omgifvet af lager. SD(A) 19 ⁄ 9 1892, s. 4. Sängomhängets krön är en trofégrupp av hjälm och korsade svärd. KarlJohStil. 49 (1924).
(2) -JAKT. om jakt bedriven (enbart) i syfte att erövra trofé(er). För de vackra hornens skull bedrivs troféjakt på kronhjort. Lagercrantz KolmKarp. 114 (1935).
(1) -MÅLARE. (förr) person som (yrkesmässigt) målade av troféer. 3SAH 14: 45 (1899). Livrustk. 193739, s. 61.
(1, 2) -SAMLARE. särsk. till 2: person som samlar på troféer. Stormrika, amerikanska nöjesjägare och trofésamlare. Granvik Centralafr. 25 (1927).
(1, 2) -SAMLING. samling av troféer. Narvatroféer i statens trofésamling. Petrelli o. Lagrelius Narvatroféer (1907; titel). Ett uppstoppat älghuvud intog en förnämlig plats i .. (grevens) trofésamling. Lagercrantz KolmKarp. 154 (1935).
(2) -SKÅP. Pokalen togs genast af Reipas’ roddare, och i denna duktiga förenings troféskåp har pokalen sedermera stått. IdrFinl. 4: 102 (1906).
(1) -STYCKE. (†) om kanon tagen ss. trofé; jfr stycke 19. RARP 2: 105 (1634). Baner proponeradhe sig hafva talt med Generalen Linnar Torstensson om the 8 trophée-stycker, och vill till dem behöfvas 170 hästar och 45 kutschar. RP 4: 118 (1634).
(2) -VÄRDE. om (ngts) värde ss. trofé. Det är ett känt förhållande att hornen på Syd- och Mellansveriges älgtjurar i allmänhet är små och av ringa trofé-värde. TurÅ 1970, s. 156.

 

Spalt T 2590 band 35, 2008

Webbansvarig