Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIVIALSKOLA trivia3l~skω2la, r. l. f.; best. -an; pl. -or; förr äv. TRIVIALSKOLE, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (se för övrigt SKOLA, sbst.2). Anm. I ä. tid användes ngn gg den lat. formen schola trivialis. I midler tijd så orerade jagh een gångh uthi Schola Triviali. Bolinus Dagb. 8 (c. 1666). (förr äv. med stor begynnelsebokstav; förr äv. skrivet ss. två ord)
Etymologi
[liksom d. trivialskole, efter t. trivialschule, ssg av trivial, adj. (av fr. trivial, av mlat. trivialis, som utgörs av tre (studie)vägar (dvs. grammatik, retorik, dialektik), till lat. trivium, eg.: trevägskorsning (se TRIVIUM)), o. schule, skola (se SKOLA, sbst.2), bildat efter mlat. schola trivialis — Jfr TRIVIAL, sbst. o. adj., TRIVIALIST]
(förr) om (lägre) läroanstalt som var avsedd att ge en grundläggande l. (för högre studier) förberedande utbildning till barn l. ungdom; äv. (o. urspr.) om förh. under medeltiden, om skola där undervisning i tre skolämnen gavs; jfr ELEMENTAR-, KATEDRAL-SKOLA, REALSKOLA, SKOLA, sbst.2 2, TRIVIUM 2. Thyselius HdlLärov. 1: 9 (1620). Ofta nog händer, at .. (de fattiga) i förtid komma med sina barn, och anhålla om deras inskrifning i Trivial Scholan, ehuru råa och okunniga de kunna wara. ÅbSvUndH 68–69: 42 (1762). Vid 10 års ålder förbyttes enskilt undervisning mot den allmänna i Söderköpings trivialskola. LMEnberg hos Leopold 4: II (1831). Trivialskola, i medeltiden: skola, der undervisning lemnades i Grammatik, Aritmetik och Geometri. Gynther ConvHlex. (1848). Efter åtnjuten undervisning, först i Uleåborgs Trivialskola och sedan uti Kathedralskolan i Åbo blef han år 1820 inskrifven såsom Student vid Universitetet derstädes. ASScF 3: Minnestal 1: 2 (1848). Den fullständiga trivialskolan skulle bestå af fyra ettåriga klasser. Nyström Svedelius 1: 30 (1887). I en medeltida trivialskola började läsningen redan klockan 5. SvFolket 2: 217 (1938).

 

Spalt T 2550 band 35, 2007

Webbansvarig