Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIANGULERA triaŋ1gɯle4ra l. -u- l. 10040, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[sannol. av t. triangulieren l. (i bet. 1) fr. trianguler, till lat. triangulus (se TRIANGEL). — Jfr TRIANGULATION]
1) (i fackspr., i sht lantmät. o. geod.) beräkna l. fastställa (ngt, i sht avstånd l. yta l. position o. d.) gm mätning i (medelst triangelpunkter bestämda l. markerade) trianglar (varvid triangelns mått beräknas med utgångspunkt från längden av baslinjen samt de därvid bildade vinklarna); särsk. i förb. med adv. in; äv. med avs. på karta o. d.: upprätta medelst sådan mätning; ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare, dels om enskild omgång av sådan mätning, dels om (vid kartering l. avstånds- l. positionsbestämning o. d. använd) metod för beräkning av punkters läge på jordytan (l. i rymden) (jfr TRIANGEL-MÄTNING, TRIANGULATION). VetAH 1819, s. 9. Fullständigande af den äldre trianguleringen af Skaraborgs län. SFS 1882, Bih. nr 3, s. 12. Från byn Pasum .. synes i sydväst berget Najala, en af fixpunkterna på Ryders triangulerade karta. Hedin Transhim. 1: 594 (1909). (Månens avstånd från jorden) kan direkt uppmätas genom trianguleringar, som utföras från tvenne observatorier på jordytan. HimHavJord 3: 133 (1927). Därigenom att svenska kartverket .. under början av 1900-talet triangulerat in riksrösen .. voro (osv.). SvGeogrÅb. 1933, s. 78. Med utgångspunkt från .. (baslinjen) kommer bergsområdet att trianguleras. Ymer 1951, s. 105. (Lantmätaren gör) en s. k. triangulering, dvs. han mäter noggrant med måttband upp en kortare sträcka, en s. k. baslinje, och mäter i övrigt vinklar. BokNat. Mater. 412 (1953). — jfr RYMD-TRIANGULERAD o. NY-, RIKS-, RYMD-, STEREO-TRIANGULERING.
2) trädg. ympa (träd) medelst getfotsympning. När man hafwer en .. tiock will-stamm .. så trianguleras then .. således, at qwisten .. nedan til giöres .. trekantig, efter hwilkens storlek jämwäl en Triangel uti trädet inskiäres så diupt, at safterne pasza emot hwarannan. Lundberg Träg. 72 (1754). 2SvUppslB 32: 155 (1955).
Ssgr (till 1): TRIANGULERINGS-ARBETE~020. särsk. konkretare; jfr triangulations-arbete. BtRiksdP 1893, 6Hufvudtit. s. 4. En karta, som upprättats .. med stöd av 1801–1819 års karterings- och trianguleringsarbeten. Globen 1945, s. 25.

 

Spalt T 2474 band 35, 2007

Webbansvarig