Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TIONDE ti3onde2 l. 320, räkn.
Ordformer
(tiende (-iee-, -ij-, -(i)y-) 15281662. tijond- c. 1655. tionde (-ii-, -ij-, -(i)y-, -dh-) 1526 osv. tiwunde 1527)
Etymologi
[fsv. tionde; motsv. fd. tiændæ, tindæ (dan. o. nor. bm. tiende), fvn. tíundi (nyisl. tíundi); jfr got. taíhunda, fsax. tehando, tegotho (mlt. teinde), fht. zehanto (t. zehnte), feng. teogoða, teoða (jfr eng. tenth); till TIO, räkn. — Jfr TIONDE, sbst.1]
ordningstal till TIO, räkn.; äv. skrivet 10e l. 10:e, vid dateringar o. vid angivande av regenters ordningsnummer vanl. 10 resp. X. Lund den 10.9 (l. 10 ⁄ 9) 2004. Den 10 (tionde) juni. I morgon är det den tionde. Den fjärde i tionde (dvs. oktober). Karl X Gustav. Tionde budet. Hon hamnade på tionde plats i tävlingen. Romanens tionde kapitel. Tionde upplagan av SAOL. Tiyonde söndaghen. NT 1526, s. Oo 3 b. Att uthi alle städer .. schule uthschrifwas hwar tijonde man. RA II. 2: 262 (1617). Gerningen skulle wara giord, Tijondhe weka eller ungefähr d. 15 eller 16 Aprilis. VRP 1695, s. 178. På tionde dagen i denna månad skall var husfader taga sig ett lamm. 2Mos. 12: 3 (Bib. 1917). Den 10:e Fantomen är den meste doldisen av samtliga förfäder. Fantomen 1998, nr 18, s. 98. Det är tionde gången som försvaret arrangerar sitt Swedish Army Tattoo. DN 6 ⁄ 9 2004, s. A21. — jfr HALV-TIONDE. — särsk.
a) (numera mindre br.) i uttr. tionde århundradet, i sht förr äv. seklet, niohundratalet. Rydberg o. Tegnér Engelhardt 2: 111 (1835). Katakomberna (hade) ända från tionde seklet .. af och till varit besökta. Cavallin o. Lysander 296 (1876). Motiv från en bokornering från 10:de århundradet. Adler Meyer 272 (1894). Östergren (1956).
b) (†) i fråga om erläggande av skatt l. avgift, i uttr. (var) tionde penning l. tionde penningen, om en tiondel resp. tiondelen av en penningsumma; särsk. om tiondepenning (se d. o. slutet). Till thet andre schall Stocholms stadh här effter bekomme till stadzens byggningh huar tijende peningh aff altt arff, som aff staden och annerstädz ärfftt bliffuer. PrivSvStäd. 3: 134 (1570). Ehuruwäl alle Officerare .. böre .. betala i Contribution den 10:e Penningen. LMil. 1: 224 (1683). De under Stads-Rätt hörande twister, angående .. tredje och tionde penningen af ärftelig egendom .. skola .. skyndesamt afgöras. Backman Lags. 3–5: 453 (1847). Adelsman, som flyttade under främmande herrskap (förpliktades) att betala tionde penningen af all sin lösa egendom. Linde Kam. 248 (1852); möjl. ssg.
c) i uttr. den tionde musan l. sånggudinnan, ss. benämning på vissa kvinnliga diktare. Sannt är det, att .. (S. E. Brenner) prisades såsom .. den tionde Sånggudinnan. BL 3: 66 (1837). Sapfo hedrades med äretiteln ”den tionde sånggudinnan”. NF 14: 526 (1890).
d) i uttr. själv tionde, se SJÄLV I 1 o.
e) substantiverat i n. sg. med föregående best. art., i uttr. för (förr äv. till) det tionde, använt vid uppräkning (av flera moment i en framställning o. d.). Till thett Niondhe .. Till thett Tyonde. RARP 1: 3 (1626). För det tionde. SvHandordb. (1966).
Ssgr: TIONDE-, äv. (o. numera vanl.) TION-DAG. (tion- 1922 osv. tionde- c. 1540 osv.) (numera bl. tillf.) om den tionde dagen i julhelgen (dvs. den 3 januari); särsk. i uttr. tion(de)dag jul. Tiende dagh Jull kom erchebispen. OPetri Kr. 246 (c. 1540); möjl. icke ssg. Så gick jag till min broder tiondag jul. Reuterswärd Minn. 43 (1922). Östergren (1956).
-DEL. [fsv. tiondedel] (tion- 1842 osv. tionde- 1526 osv.) så stor del av ngt som fås, då det delas i tio (ungefärligen) lika stora delar; äv. i allmännare l. oeg. anv., ss. beteckning för en mycket ringa del av ngt. I then samma stunden wort en stoor iordbäffuing, och tiyonde delen aff stadhen föll nedher. Upp. 11: 13 (NT 1526); möjl. icke ssg. Nie tiondedelar af vår tid åtgå i omsorg för de aldranödvändigaste physiska behof. Kellgren (SVS) 2: 261 (1787). Nu grälar de inte tiondelen så mycket som i början. Palmborg SvårhBarn 114 (1935).
(b) -PENNING. (förr) om skatt l. avgift utgörande tiondel av viss penningsumma. Almquist CivLokalförv. 3: 156 (i handl. fr. 1540). Resolution angående Post-Böndernes .. frijheet för .. Tijondepenningens afgift. FörordnPostwäs. 24 (1707). 1571 års riksdag måste stadga en tiondepenning på all lös egendom. Svedenfors Gränsb. 1: 55 (1949). särsk. om sådan skatt som (enl. den s. k. jus detractus) erlades av den som gm arv l. utflyttning förde förmögenhet ur landet; jfr decimal II 1 α, sjätte-penning. När the sedhan wille sigh hädan begifwe, tå skole the .. ingen .. Tijendepenning (såsom elliest i Rijket brukeligit är) at effterlåte skyldige wara. Stiernman Com. 1: 951 (1627; rättat efter orig.). Borgare, som tager arf efter borgare i annan stad, (skall) till denna stads kassa erlägga tionde-penningen af hvad som ärfves. BorgP 184748, Bil. s. 11. Myndigheterna i Stralsund ville utkräva tiondepenningen på det hus, som han fått vid sitt giftermål. 3SAH LVI. 2: 41 (1945).

 

Spalt T 1596 band 34, 2005

Webbansvarig