Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILLTRÄDE til3~trä2de, n.; best. -et; pl. -en; förr äv. TILLTRÅD l. TILLTRÄD, n.
Ordformer
(förr äv. skrivet ss. två ord. -trådh 16161625. -träd (-ää-, -dh) 16211676. -träde (-dh-) 1651 osv. -trädet, sg. best. 1635 osv.)
Etymologi
[vbalsbst. till TILL-TRÄDA (l. TRÄDA TILL); med avs. på bildningssättet jfr INTRÄDE m. fl.]
1) tillstånd l. rättighet l. möjlighet att träda inför ngn l. komma in hos ngn l. ngnstans l. komma åt ngt; äv. i utvidgad anv., om rätt l. möjlighet att komma i åtnjutande av l. använda l. betjäna sig av ngt (särsk. i fråga om luft l. ljus: möjlighet att komma l. tränga in ngnstans); förr äv. konkretare, om enskilt tillfälle av sådant tillstånd osv.; ofta i förb. med prep. till; särsk. i förb. med ha l. , särsk. i sådana uttr. som ha (fritt) tillträde till (förr äv. hos) ngn, ha (oinskränkt) tillåtelse att träda inför ngn (kunglig l. furstlig l. lärd o. d. person) för samtal l. samvaro o. d. (jfr AUDIENS 2); jfr ENTRÉ 6, INSTEG 3, TILL-GÅNG 2, TILL-STEG. Bereda sig tillträde, se BEREDA, v. 5. Ge tillträde. Tillträde förbjudet. Obehöriga äga ej tillträde. Fritt tillträde, se FRI 30 a. Schroderus Waldt 2 b (1616). Hafwer ock någor kunnat feela hoos någre aff Domarena i Riket, så haffuer then alraringeste och fattigeste, så wäl som the myndige, hafft frijt tilträd til sielfwa Konuugen. Rothovius Äropr. C 1 a (1633). Hans Faders widlyftiga brefwäxling och namnkunnighet, och denna sonens egen skickelighet och intagande wäsende öpnade honom allestädes fria tilträden hos de yppersta Lärda. SvMerc. 3: 813 (1758). På konung Gustaf III:s regering har tillträdet till hans efterlemnade papper kastat en fullare dag. Geijer I. 6: 367 (1844). Förvarar man fett länge, förändras det, särskilt om luften har tillträde, så att det får både obehaglig smak och lukt. Bolin VFöda 46 (1933). Den viktiga händelse att .. (M. Curie) för första gången i sitt liv får tillträde till ett laboratorium. Ringertz Curie Mor 98 (1937). Kravet på kvinnans tillträde till prästämbetet motiveras främst ut ifrån synpunkten av mannens och kvinnans likställighet. Brilioth HerdabrÄrkest. 166 (1950). Åtgärder syftande till att bereda alla landets sexåringar tillträde till frivillig förskola. MotRiksd. 1971, nr 479. — jfr LJUS-, LUFT-TILLTRÄDE m. fl.
2) [utvecklat ur 1] (numera mindre br.) ingång (se d. o. 5). Vthur förmaket (förhwset, bijslaget, swalan) är ett tilträdh in i the andre Kamrar. Schroderus Comenius 544 (1639). Genast efter .. (ångarens) ankomst spärrades alla tillträden, och polisen, som alarmerats av kaptenen per trådlös telegraf, gick ombord. Serner CollinAffLond. 153 (1914). SvHandordb. (1966).
3) motsv. TILLTRÄDA slutet.
a) (†) i fråga om tid: inledning l. början. Detta åhretz tillträde. VDAkt. 1692, nr 224.
b) tillträdande (av befattning l. ämbete o. d.); jfr ANTRÄDE 4 a α. Vid kungens, regeringens tillträde. Schroderus Liv. 771 (1626). Såsom han nu tager tilträdh til et pastorat weedh Wijborg, begärte han .. få behålla 1676 åhrs löhn. ConsAcAboP 4: 358 (1676). Icke anser jag nu Herrn vara vuxen den akademiska lärostolens fordringar, och så har det troligen vid tillträdet varit händelsen med de flesta, som innehaft dessa vigtiga befattningar. Hwasser VSkr. 1: 65 (1852). Detta visar, att nyårsdagen för .. (romarna) ej hade större betydelse än att vara dagen för statsämbetenas tillträde. Nilsson FestdVard. 192 (1925). — jfr REGERINGS-, REKTORS-, RIKS-, TRON-TILLTRÄDE m. fl.
c) (i sht i fackspr.) besittningstagande (av egendom o. d.); jfr ANTRÄDE 4 b. Den som bjudit den högsta Städjan (för arrende av kungsgård) .. ware skyldig at genast på Auctions-stället förete twenne bofaste mäns Borgen för Städje-Summan, hwilken wid tilträdet bör betalas. PH 8: 269 (1766). Fardag för tillträde och afträde af arrenderad fastighet är den fjortonde dagen i mars månad. SFS 1907, nr 36, s. 3. Tre månader efter tillträdet, sålde han lägenheten vidare. DN 4 ⁄ 3 1997, s. A26.
4) (†) motsv. TILLTRÄDA slutet β: anslutning (se d. o. g); särsk. i uttr. göra tillträde till ngt l. ngn, andligen ansluta sig till ngt l. ngn. På thenne tijdhen wordo .. månge .. Biskopar, som woro falne til then Macedonianiske Sächten, omwände, the ther åter giorde Tilträd til then sanne Niceniske Bekennelsen. Schroderus Os. 1: 443 (1635). Offenteligen begå Herrans Högwärdiga Nattward, och således för Församblingen betyga sitt tillträde till wår Lutherska Religion. VDAkt. 1720, nr 78.
Ssgr: (1, 3 c) TILLTRÄDES-AVGIFT~02 l. ~20. (förr) särsk. till 3 c: avgift som erlades vid tillträde av arrende l. rusthåll. Bonsdorff Kam. 124 (cit. fr. 1778). Af- och tillträdesafgift erlägges till Wadstena krigsmanshuskassa vid öfverlåtelse af alla rusthåll utan afseende på dess natur. Linde Kam. 360 (1867). EkonS 2: 123 (1895).
(3 b, c) -DAG. dag för tillträdande av befattning o. dyl. l. besittningstagande av egendom o. d.; jfr -datum, -tid. Johansson Dagb. 1: 17 (1869). Lön och tillträdesdag efter överenskommelse. DN(A) 7 ⁄ 7 1964, s. 24. Fastigheten anses såld den dag då köpekontraktet undertecknades. Tillträdesdag och betalningstidpunkt saknar betydelse för reavinstberäkningen. Expressen 10 ⁄ 4 2001, s. 34.
(3) -DATUM. särsk. till 3 b; jfr -dag. TSvLärov. 1940, s. 46.
(1) -FÖRBUD. förbud att inträda (på ett område o. d.). IllSvOrdb. (1955). I Sommen är .. ett tjugofemtal öar fågelskyddsområden och belagda med tillträdesförbud mellan den 1 april och den 10 juli. TurÅ 1983, s. 152.
(3 c) -HUSESYN~102. (om ä. förh.) tillträdessyn. Gynther Förf. 2: 331 (cit. fr. 1772). Af- och tillträdes-husesyn skall hvarje år .. verkställas å alla de boställen, som Vårfrudagen näst derpå följande året, komma att af boställs-innehafvare afträdas. TjReglArm. 1858, 3: 46.
(3 b) -KONSELJ. jfr konselj 2. SvD(A) 7 ⁄ 6 1930, s. 26. På fredag hålls tillträdeskonseljen inför kungen på Stockholms slott. SvD(A) 5 ⁄ 10 1976, s. 2.
(1) -KRAV. om av ansvarig institution l. myndighet uppställt krav för tillträde (till studier). Utbildningsvägar, som har studentexamen som normalt tillträdeskrav. TSvLärov. 1952, s. 546.
(3 b) -PREDIKAN. (numera bl. tillf.) predikan vid tillträde av prästämbete. (Han) kunde .. hålla sin tillträdespredikan för en församling, som fyllde kyrkan till sista ståplats. Göth 5Stånd. 26 (1936).
(1) -REGLER, pl. regler gällande för tillträde (till viss utbildning). I regeringsförklaringen lovas en snabb prövning av tillträdesreglerna och att direktövergången från gymnasieskola till högskola skall underlättas. RiksdP 197980, nr 25, s. 59.
(3 b, c) -RÄTT. i sht jur. rätt att tillträda arrende l. egendom o. d.; förr äv. i fråga om ämbete o. d.; jfr rätt, sbst.2 4. Ther och någen Prelat tilordnas någen Medhielp, så skal then samma icke hafwa en Tilträds Rätt. Schroderus Os. III. 2: 143 (1635). (Stadsjord) utbjudes till arrende med tillträdesrätt nu genast. Snällp. 1848, nr 35, s. 4.
(1) -SKYDD. skydd mot (obehörigt) tillträde. SFS 1966, s. 657. Vissa känsliga sektioner har försetts med tillträdesskydd. Hittills har nästan vem som helst kunnat komma och gå hur som helst vid huvudkontoret. SvD 4 ⁄ 7 1984, s. 13.
(3 c) -SYN. i sht jur. syn (se syn, sbst.2 2) vid tillträde av boställe l. arrendefastighet o. d.; äv. konkretare, om enskild omgång av syn (jfr syn, sbst.2 2 slutet); jfr -husesyn. PH 5: 3355 (1752). Part .. som icke nöjes åt av- och tillträdessynens beslut, må däri söka ändring i den i § 20 stadgade ordning. FFS 1922, nr 181, s. 738. Av- och tillträdessyn å prästgård förrättas å tjänlig årstid, på landet av domare jämte minst två, högst fyra nämndemän. SFS 1925, s. 1076.
(3 b) -TAL. tal hållet vid tillträde av ämbete o. d. Porthan BrSamt. 1: 72 (1783).
(3 b, c) -TID. tidpunkt för tillträde; jfr -dag. Valerius 2: 249 (1839). Laga af- och tillträdestider vid folkskoleläraretjenster skola vara den 1 Januari och den 1 Juli. SFS 1882, nr 8, s. 16. Laga tillträdestid vid hemman å landet vore den 14 mars. BtRiksdP 1894, I. 2: nr 30, s. 4.
(3 b, c) -ÅR. Som förra Synen ej med wisshet utsätter Herr Magister Lindes tillträdes år. VDAkt. 1792, nr 402. (Lärarnas) utbildning, tillträdesår, löneförmåner och rätt till pension. SFS 1912, nr 258, s. 642.

 

Spalt T 1429 band 34, 2004

Webbansvarig