Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEOLOGI te1olωgi4 l. te1ω- l. -lo-, r. l. f.; best. -n l. -en; pl. (i bet. 1 o. 3) -er. Anm.I ä. tid användes det rent latinska theologia (med lat. böjning). På sidstonne skickadhe hans Föräldrar honom til Jerusalems högha Schola, at han ther then H(eliga) Schrifft och Theologiam studera skulle. PErici Musæus 3: E 2 b (1582). Lagerbring HistLit. 163 (1748).
Ordformer
(förr äv. th-. -logi 1748 osv. -logie 17161807)
Etymologi
[jfr t. theologie, eng. theology, fr. théologie; av lat. theologia; av gr. ϑεολογία, av TEO- o. -LOGI. — Jfr APOTEOS, ATEIST, BIBLIOLOGI, BIOLOGI, DEMOLOGI, DEMONOLOGI, DENDROLOGI, DITTOLOGI, ENTUSIASM, HENOTEISM, TEOLOG, TEOLOGAL, TEOLOGANT, TEOLOGIKO-, TEOLOGISERA, TEOLOGISK]
1) (systematisk framställning av) föreställningar l. tankegods l. lära i en (viss) religion l. hos ett (visst) trossamfund, i sht om föreställningar osv. inom kristendomen; jfr 2. Luthersk, katolsk, ortodox teologi. Islamisk teologi. Naturlig, uppenbarad teologi. Feministisk, grön teologi. KKD 5: 239 (1711). Mången tror, at wåra nya Theologier hafwa blifwit skapade i och af wår uplysta tid, men det är ej så. SvMerc. 3: 729 (1757). Man har hållit .. (den isländska Eddan) för de gamlas Theologie, och Herr Lagerbring har i sin Historia antagit den meningen. 1VittAH 2: 19 (1773, 1776). Efter uttrycket är för de så kallade stränga lutheranerne theologi det ur skriften deducerade lärobegreppet. Reuterdahl InlTheol. 28 (1837). Inom evangelisk teologi har det .. varit vanligt att bestämma tron såsom förtröstan, tillit. Aulén AllmTron 11 (1923). Om du tror på Guds rättfärdighet bortom teologien så måste vi få mötas igen vad som än händer med oss. Johnson DrömRosEld 321 (1949). Människan har blivit den sanna gudomen. Detta är marxismens teologi. Nordstedt IKamp. 113 (1980). — jfr BIBEL-, FÖRMEDLINGS-, MEDELTIDS-, MORAL-, NY-, REPRISTINATIONS-, SKOL-, SOL-, STRIDS-TEOLOGI m. fl.
2) vetenskap l. läroämne som söker beskriva (kristna) trosföreställningar (o. deras uttryck); äv. i utvidgad anv., om vetenskap l. läroämne vars föremål är religion, religionsvetenskap; ofta svårt att skilja från 1. Exegetisk, praktisk, systematisk teologi. Undervisa i teologi. The som slå sigh til Theologien .. motte wid Gymnasier och scoler fåå sådana embete .. som the haffva lagt sigh på. Rudbeck D. Ä. Bref 3 (c. 1661). Akademiens theologi är .. kritisk och skeptisk, således negativ, då Kyrkans deremot är positiv och bestämd. Agardh BlSkr. 1: 375 (1836). I Upsala skola lästes .. teologi på latin. De Geer Minn. 1: 40 (1892). Frågan är om det är .. (avhandlingar om gammaltestamentlig exegetik) som Riksbankens Jubileumsfond vill ge pengar till, säger Lina Sjöberg som läser teologi i Uppsala och vill doktorera på profeten Hosea. DN 7 ⁄ 12 1997, Ekonomi s. 2. — jfr BIBEL-, MORAL-, PASTORAL-, SKRIFT-TEOLOGI m. fl.
Anm. till 2. I vissa uttr. som betecknar lärdomsgrad l. befattning o. d. inom teologisk fakultet l. gymnasium l. ss. förled i ssgr betecknande att ngt hör till teologiska studier används ordet i den lat. gen.-formen theologiæ (numera regelbundet skriven teologie l., förkortad, teol.), vilken form numera ofta uppfattas ss. ett oböjl. adj.: teologie doktor, kandidat, licentiat, studerande (resp. teol. dr, kand., lic., stud.). Till att uthi alle förbemälte Classibus lära det som anteknadt ähr, behöfues .. (bl. a.) En Theologiæ Lector. Thyselius Bidr. 54 (1637). Till dessa uttr. har bildats ssgr sådana som teologie doktorsexamen, doktorspromotion, kandidatexamen; jfr under AKADEMI, ANATOMI, ASTRONOMI, EKONOMI, FILOSOFI, MEDICIN.
3) (†) skriftligt arbete l. bok i vilket (vilken) teologi (i bet. 1) behandlas. SvMerc. 1764, s. 865. Den tredje (examen) war Theologie-examen. Ack huru pintes jag icke för denna? Alla Theologier jag feck uti, strök jag igenom. Hwalström SpecPaid. 39 (1773).
Ssgr (Anm.: Rörande ordets form i ssgr under B se anm. efter 2; i allm. till 2): A: TEOLOGI-EXAMEN. (†) examen i teologiska ämnen; jfr teolog 3. Skulle Calle ta examen till kammarrätten .. hunne han det svårligen, då teologiexamen måste gå förut. MoB 7: 28 (1802).
(3) -KVART. (†) teologiskt verk i kvartformat. Smala pulpeter, hvilkas .. skifvor .. ännu visa märlorna, vid hvilka de .. pergamentbundna teologikvarterna voro för större säkerhets skull fastkedjade. Steffen BrittStröft. 218 (1895).
-PROFESSOR. IllSvOrdb. (1955). Förre universitetskanslern och rektorn vid Lunds universitet, teologiprofessorn Carl-Gustaf Andrén. DN 5 ⁄ 9 1997, s. A6.
-STUDERANDE. studerande vid teologisk fakultet l. högskola. PedT 1958, s. 188. Det är förvånande att en teologistuderande anser att man inte ska hjälpa behövande människor. DN 18 ⁄ 9 1998, s. C6.
-STUDIER, pl. SAOL (1950). (Efter tjänstgöring som lärare) återupptog hon .. teologistudierna, och nu är hon tillbaks i Alingsås, som pastorsadjunkt. GT 25 ⁄ 1 2000, s. 17.
B: TEOLOGIE-ADJUNKT. (†) adjunkt (se d. o. 3) i teologi. DA 1808, nr 50, s. 2. (Teologiska fakulteten uttryckte en önskan om) anvisande af prebendepastorat åt de bägge teologie-adjunkterna. Annerstedt UUH II. 2: 7 (1909).
-EXAMEN. (numera bl. tillf.) = teologi-examen. Hwalström SpecPaid. 39 (1773). Konrad Veem .. avlade teologieexamen i universitetet i Tartu 1940. SvD 6 ⁄ 12 1996, s. 18.
-LEKTION. (†) lektorat i teologi; jfr lektion 8. Andre Theologiæ-Lection, Vacant. SvKrigCivCal. 1806, s. 114.
-PROFESSOR. (numera bl. i Finl.) Finland 215 (1893).
-STUDERANDE. (numera bl. tillf.) teologistuderande. Reuterdahl Mem. 148 (1858). Kyrkpress. 1991, nr 3, s. 9.

 

Spalt T 833 band 34, 2004

Webbansvarig