Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEOLOG te1olå4g l. te1ω-, m. ⁄ ⁄ ig. (i bet. 3 r.); best. -en; pl. -er. Anm. I ä. tid användes det rent latinska theologus (med lat. böjning). Sancti Joannis Theologi oppenbarilse. Upp. (NT 1526). Hos .. nationer, der Lagen befaller alla, at tro et och det samma .. äro ock Theologi .. kallsinniga, och bry sig föga om, at uptäcka Sanningen. Roman Holbg 155 (1746). Weise 1: 207 (1769).
Ordformer
(förr äv. th-)
Etymologi
[jfr t. theologe, eng. theologian, fr. théologien; av lat. theologus; av TEO- o. -LOG. — Jfr APOTEOS, BIOLOG, DENDROLOG, FILOLOG, FRASEOLOG]
1) person som har kunskap om l. ägnar sig åt studium över l. undervisar l. framställer verk om Gud l. gudar l. gudomliga l. andliga förhållanden; särsk. om sådan person inom kristendomen, kyrkolärare; jfr 2. SynodA 2: 19 (1585). Apollos son (dvs. Orfeus), den stora theologen, / Poet och harpenist. Rosenfeldt Vitt. 200 (c. 1690). Med Theolog förstod (K. X G.) .. icke en lärd kännare endast, utan en trogen utöfvare af den vettenskap, som har sitt namn och ursprung af Gud. Franzén Minnest. 1: 357 (1820). Theolog hette den som framställde dessa läror (om Gud, gudomens treenighet o. Kristi gudom), således, framför alla andra, författarne till de heliga skrifterna. Reuterdahl InlTheol. 14 (1837). Teologernas silkessnodd av spetsfundigheter har dragits kring den levande Kristus hals. Ruin SjunknH 205 (1956). Tanken på förkunnelsen .. som teologins utgångspunkt är fundamental hos Barth och har övertagits från honom av nutida teologer även långt utanför den dialektiska skolans råmärken. Hägglund TeolHist. 382 (1966). Den muslimske teologen Wahid är känd för sin humor och moskén översköljdes av den ena skrattsalvan efter den andra. DN 20 ⁄ 12 2000, s. A11. — jfr BIBEL-, FÖRMEDLINGS-, MORAL-, NY-, SKOL-, SKRIFT-, STRIDSTEOLOG m. fl.
2) person som tillhör teologisk fakultet l. institution vid universitet l. teologiskt seminarium l. högskola; student som läser teologiska ämnen, teologistuderande; äv. om person som läst l. avlagt examen i teologiska ämnen; ofta svårt att skilja från 1. Porthan BrSamt. 1: 151 (1788). 1616—1621 funnos .. (vid Uppsala universitet) ej flera än 6 professorer, varav 2 teologer och 4 filosofer. Askmark SvPrästutb. 114 (1943). I gavelrummet .. bodde också en student .. teolog, vi blev bekanta men umgicks inte. Wigforss Minn. 1: 136 (1950). Varför har det under en epok varit så svårt att erkänna att det krävs lång tid och effektiva studier för att få fram humanister och teologer av god klass? SvD 21 ⁄ 12 1976, s. 2. Den 50-årige teologen (K. M. Bondevik) företräder en mittenkoalition som består av Senterpartiet och liberala Venstre förutom hans eget Kristelig folkeparti. DN 16 ⁄ 9 1997, s. A8.
3) (förr) i uttr. lilla, stora teologen, om resp. variant av teologisk examen, examen theologicum, med mindre l. större kunskapskrav som förekom vid svenska universitet fram till mitten av 1800-talet. SöndN 1873, s. 126 (: stora). Hjalmar hade kommit hem utan att göra undan sin pro-exercitio, ja, han hade icke ens tenterat ”lilla teologen”. Söderhjelm Brytn. 67 (1901). Om denna examens (dvs. examen theologicum) karaktär heter det, att den avlades dels inför teologiska fakulteten, då samtliga teol. professorerna examinerade i resp. ämnen, dogmatik, kyrkohistoria, gamla och nya testamentets tolkning samt moralteologi (= stora teologen), dels inför dekanus, i vilket fall den omfattade endast dogmatik, moral och kyrkohistoria (= lilla teologen). PedT 1964, s. 24.
Ssgr: A: (2) TEOLOG-DAG. särsk. om (av stift anordnad) sammankomst för teologistuderande. Goda erfarenheter relaterades från de teologdagar, som på somrarna hållits inom vissa stift. SvD(A) 1 ⁄ 2 1931, s. 30.
(1, 2) -GENERATION. jfr generation 2. SvD(A) 29 ⁄ 3 1946, s. 9. Pionjärinsatsen gjorde den betydande teologgeneration, som tillträdde under Gustaf Adolfs tid. Lindroth SvLärdH 2: 96 (1975).
(2) -GRUPP. särsk. (stiftsbunden) sammanslutning av teologistuderande vid universitet l. högskola. Lunds stifts teologgrupper sammanträda. SDS 31 ⁄ 3 1946, s. 22.
(1) -KOMMISSION. kommission (se d. o. 5) bestående av teologer. Paulus VI har .. upprättat en internationell teologkommission med uppgift att i trons ljus gemensamt bearbeta aktuella frågor. Broomé Kat. 15 (1975).
(1, 2) -KONGRESS. jfr kongress I 2. SAOL (1950).
(2) -KRETS. krets (se krets, sbst.1 9 a, b) av teologer; särsk. i uttr. i teologkretsar, bland teologer. HågkLivsintr. 15: 381 (1934).
(2) -LATIN. (variant av) latin som används av teologer. Bergqvist o. Kjederqvist Ziegler 233 (1899).
(2) -TYP. typ av teolog. Till det intressantaste och lärorikaste hörde .. konfrontationen mellan den lutherska teologtypen med dess starka förankring i reformationen (Luther) och den anglikanska med dess starkare orientering åt det gammalkyrkliga arvet. SvTeolKv. 1928, s. 212.
B (†): (2) TEOLOGS-KANDIDAT. kandidat (se d. o. 3 b) vid teologisk fakultet. Af våre Theologs-Candidater, säges Pihlman ej vilje disputera. Porthan BrSamt. 1: 84 (1783).

 

Spalt T 832 band 34, 2004

Webbansvarig