Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TARIFF tarif4, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-rif 17471910. -riff 1703 osv.)
Etymologi
[jfr t. tariff, eng. tariff, fr. tarif, it. tariffa; ytterst av arab. ta‘rīfa, avledn. av ‘arafa, informera. — Jfr TARIFFERA, TARIFFÄR]
(officiellt fastställd) tabell l. lista l. beskrivning över satser av priser l. taxor l. avgifter l. ersättningar rörande tull l. fraktsatser l. försäkringspremier l. löner l. elleveranser o. d., förr äv. rörande jords beskattning; äv. om pris osv. som uttages enl. fastställd sådan tabell l. lista; äv. i mer l. mindre bildl. anv. BrinkmArch. 2: 157 (1703). På Boklådan finnes: .. Öresunds Tull-Taxa, efter den beständigt gällande Tarif, af år 1645. GT 1788, nr 49, s. 4. Man passar icke in i den tarif, enligt hvilken värdshusvärdarne pläga beskatta sina gäster. Rademine Knigge 2: 202 (1804). Författarens eller öfversättarens andelar i behållna inkomster för hvarje representation .. beräknas efter nedanstående tariff. ReglKTheat. 1834, s. 14. För försäkring mot dödsfall och olycksfall finnas väl särskilda bolag, men deras tariffer äro höga, och de uppsöka icke just den obetydliga arbetarkundkretsen. Schauman o. Christierson Gide 458 (1899). De enklaste tarifferna för elektrisk energi äro grundade på en viss avgift per förbrukad kilowattimme. Vägmaskinl. 122 (1945). (Järnvägsföretagen) ska .. kunna förhandla till sig bättre tariffer för att utnyttja räls då slitaget .. är mindre. NTeknik 1998, nr 49, s. 7. — jfr CIVIL-, DIFFERENTIAL-, GODS-, JÄRNVÄGS-, LÖNE-, PREFERENS-, PREMIE-, PRIS-, SAK-, STAFFEL-, TULL-TARIFF m. fl.
Ssgr (i sht i fackspr.): TARIFF-AVTAL~02 l. ~20. om kollektivavtal som bygger på system med tarifflön. PT 1908, nr 231 A, s. 3. Det kollektiva aftalet om arbetsvillkoren eller tariffaftalet — såsom det stundom kallas efter sitt väsentliga innehåll, lönetariffen. 2NF 14: 550 (1910).
-BESTÄMMELSE. bestämmelse gällande tariff. En ny traktat, hvilken komme att inverka på tariffbestämmelserna i vår tulltaxa. BtRiksdP 1882, I. 1: nr 2, s. 85.
-BOK. (förr) bok innehållande tariff. De handskrifna tariffböckerna för godssamtrafik inom Sverige. SJ 4: 111 (1906). IngHb. 3: 68 (1957).
-BOLAG~02 l. ~20. (förr) försäkringsbolag anslutet till tarifförening. Motorför. 1928, nr 4, s. 3. För närvarande .. finns det inga tariffbolag i Sverige, eftersom de tidigare tarifföreningarna successivt upplösts. FörsäkrTerm. (1987).
-ENLIG. som överensstämmer l. är i enlighet med tariff. Auerbach (1915). Bolagets tariffenliga skatt enligt tabellen för år 1921. SFS 1920, s. 2314.
-FÖRENING. (förr) förening (av försäkringsbolag) med uppgift att fastställa för medlemmarna gemensamma avgifter l. villkor. TT 1889, s. 248. Brandförsäkringen .. (har) i den år 1873 bildade tarifföreningen .. ett organ som fyller .. delvis samma uppgifter som Försäkringsföreningen föresatt sig. Sthm 3: 113 (1897). FörsäkrTerm. (1987).
-HÖJNING. höjning av (belopp i) tariff. SAOL (1950). Man kalkylerar med tariffhöjningar. SvSjöfT 1977, nr 52, s. 52.
-KLASS. klass (se d. o. 6) angiven i tariff. Nedflyttning af artiklarna bröd, brännvin och gryn från första till andra tariffklassen. SJ 4: 5 (1906). UNT 31 ⁄ 1 1939, s. 3.
-LÖN. lön som utgår enl. tariff. De högre tarifflönerna i storstäderna synas icke verka avskräckande. TT 1940, M. s. 40. Läkarnas tarifflöner försvinner. Fast anställda läkare får från och med 1997 individuella löner. SvD 27 ⁄ 11 1995, s. 43.
-NEDSÄTTNING~020. jfr nedsätta 21. Tillfälliga alldeles orimliga tariffnedsättningar. EkonS 1: 361 (1893).
-NIVÅ. SAOL (1986).
-PAKET. (förr) paket ej hänfört till postpaket (se d. o. 2) som enl. särskild överenskommelse sändes mellan Sverige och annat land. SFS 1899, nr 78, s. 9. SAOL (1973).
-POLITIK. jfr politik 3. Forssell Stud. 2: 207 (1888). Under sin ämbetstid .. anslöt han sig helt till sitt partis långt gående protektionistiska tariffpolitik. 2NF 11: 3 (1909). Tariffpolitiken kan, åtminstone i fråga om statsjärnvägarna, icke baseras på självkostnadsberäkningar. Sommarin EkonL 2: 130 (1916).
-PREMIE. premie beräknad utifrån tariff. Bäckman Lifförs. 37 (1899). När .. tillägg (för administrationskostnader m. m.) gjorts, uppkommer bruttopremien l. tariffpremien. 2NF 19: 818 (1913).
-REFORM. Flodström Sthmstar. 9 (1894). De enda biljetter .. som efter en tariffreforms genomförande blefve behöfliga för närtrafiken. SJ 4: 41 (1906). Valen .. (i Storbritannien 1906) resulterade i ett förkrossande nederlag för unionisterna och den Chamberlainska tariffreformen. 2NF 27: 198 (1917).
-REVISION. jfr revision I 9. 2NF 1: 628 (1903). (Avståndet till andra försäkringsbolag) kommer att bibehållas (vid en allmän nedsättning av försäkringspremierna), vilket betyder att det för alla försäkringstagare i Ansvar kommer att bli en allmän tariffrevision. Motorför. 1955, nr 3, s. 11.
-SYSTEM. Geijer I. 4: 75 (1822). Linjesjöfartens tariffsystem (är) så konstruerat att höjningar .. blott kan ske med viss tids varsel. SvSjöfT 1977, nr 52, s. 44.
-SÄNKNING. sänkning av (belopp i) tariff. EkonT 1899, s. 170.
-TRAKTAT. handelsfördrag med (detaljerade) uppgifter om tulltaxor för olika varuslag. NordT 1879, s. 717.
-VÄRDE. värde enl. tariff. Likasom tariffvärdena (i hypoteksföreningarnas tariffer) icke kunna läggas till grund i fråga om utmarken, synas de ej heller kunna användas beträffande åker och äng. LAHT 1904, s. 187. särsk. i fråga om mynts i lag fastställda värde. Tariffvärde el. valvationsvärde, (dvs.) ett mynts i lag fastställda värde. SvBanklex. (1942).
-ZON. SFS 1911, nr 37, s. 2. Ett ökat antal tariffzoner på spårvagnar och bussar. Ymer 1952, s. 65.

 

Spalt T 493 band 34, 2003

Webbansvarig