Publicerad 2001   Lämna synpunkter
SYSTEMATISK sys1tema4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr d. systematisk, t. systematisch, eng. systematic(al), fr. systématique, senlat. systematicus, gr. συστηματικός; till SYSTEM. — Jfr SYSTEMATIK, SYSTEMATIKER, SYSTEMATISERA, SYSTEMATISM]
1) med sakligt huvudord (jfr 2 slutet): som hör till l. har sammanhang med l. har att göra med l. ingår i l. hänför sig till l. är i överensstämmelse med l. utföres efter visst system l. viss(a) metod(er) (som anges l. antyds av sammanhanget); planmässig l. metodisk l. ordnad efter ett bestämt system l. bestämd(a) metod(er); om vetenskap o. d. äv.: uppställd l. indelad l. ordnad i (ett vetenskapligt) system; äv. övergående i bet.: regelbunden l. konsekvent, stundom: grundlig l. noggrann; äv. allmännare, närmande sig bet.: medveten l. utstuderad o. d. Arbeta systematiskt. Gå systematiskt tillväga. Ett systematiskt insamlande av materiel. En systematisk inventering, undersökning. Systematisk biologi, zoologi, växtsociologi. Secrete Utskottet har skiälig anledning at tro at de (föreslagna befolkningsstatistiska tabellerna) .. äro the .. första af thet slaget, som .. uti redighet och Systematisk ordning, i något Rike framkommit. Fennia XVI. 2: 89 (1747). (Paleontologen G. Cuvier) företog sig att efter skelettfragmenter .. bestämma deras systematiska plats och likhet med, eller afvikelse från nu lefvande djur. Sundevall ÅrsbVetA 184042, s. 4. Linné och Jussieu betraktas .. såsom den wetenskapliga och systematiska Botanikens egentliga stiftare. SKN 1841, s. 17. Den systematiska eller beskrifvande naturalhistorien. Thorell Zool. 1: 9 (1860). Med systematiska sjukdomar menar man sådana, der de patologiska förändringarne synbarligen hålla sig till vissa preformerade nervbanor, som äro antingen embryologisktanatomiskt eller fysiologiskt sammanhöriga. Hygiea 1894, 2: 149. Jag är inte bara maklig, utan rent av lat, systematiskt lat. Carlsson MinB 118 (1912). M. A. Castrén .. hade .. samlat och systematiskt ordnat ett väldigt filologiskt, etnologiskt och historiskt material. Fornv. 1944, s. 76. Axel Kock hade tid och råd att ägna hela sin energi åt det banbrytande och systematiska arbetet på att utforska svenska språkets ljudhistoria. FBöök i 3SAH LXVIII. 1: 10 (1959). Systematisk bultning .. (dvs.) bultning utförd enligt ett på förhand angivet mönster. TNCPubl. 73: 167 (1979). — jfr O-, RÄTTS-SYSTEMATISK. — särsk.
a) i sådana uttr. som systematiskt (sett), i systematiskt hänseende, ur systematisk synpunkt, om man ser till systemet. Indelningen är ur systematisk synpunkt olämplig. Insektätande växter .. gemensam benämning för omkr. 450 .. örter, systematiskt tillhörande olika familjer. 3NF 10: 634 (1929). Denna indelning (i storfjärilar o. småfjärilar) är systematiskt oberättigad, men har bibehållits av praktiska skäl. Nordström VFjär. 1: 5 (1934). Bryggödlan är i systematiskt hänseende den kanske intressantaste och torde väl få anses som den äldsta av alla nu levande reptiler och amfibier. FoFl. 1935, s. 10. Av Eupicea-sektionens övriga arter kommer den orientaliska granen, Picea orientalis (L.) Link, vår gran systematiskt sett närmast. Nitzelius BokTräd 363 (1958).
b) teol. i uttr. (den) systematisk(a) teologi(n), om den vetenskapsgren av teologin som omfattar dogmatik o. etik. Den Systematiska Theologien, som sammanhämtar de i den H. Skrift öfweralt kringspridde Trones och Lefwernets Läror .. sätter dem .. i ordning och sammanhang, samt herleder och beviser den ena Himmelska sanningen af den andra. Bergklint MSam. 1: 91 (1781). Den systematiska teologien innefattar dogmatik och etik (tros- och sedelära). Östergren (1952). Brilioths dynamiska historiesyn var .. i linje med den som företräddes av den systematiska teologien i Uppsala. KyrkohÅ 1959, s. 19.
c) om bibliotekskatalog o. d.: som ordnats i ämnen l. fack o. d.; särsk. motsatt: nominalkatalog. Till systematisk catalog finnes (på biblioteket) intet tecken, oaktadt böckerna skola vara uppställda efter ett slags system. HReuterdahl (1838) i MolbechBrevveksl. 2: 147. BraBöckLex. 19: 165 (1979; om realkatalog).
2) om person: som tänker l. handlar l. arbetar o. d. efter ett genomtänkt system l. en genomtänkt metod; som utmärkes av ett systematiskt tillvägagångssätt; metodisk; i sht förr äv.: som sysslar med systematisk vetenskap; äv. allmännare, övergående i bet.: grundlig l. noggrann o. d.; stundom allmännare, närmande sig bet.: utstuderad. Systematisk i alt, stadgade .. (Elisabeth I) Reformationen. Gjörwell (o. Bergklint) Sam. 230 (1755). Detta stilla och ensliga sinnelag .. gjorde (professor J. P. Sleincour) .. mera till en klarsynt och vältalig tänkare, än till en systematisk filosof. Leopold 6: 178 (1786, 1833). (Svalgfisken Baracuda har) ej af Systematiske Naturforskare blifvit utförligen beskrifven. Landell Bligh 162 (1795). Han råkar under inflytande af en läsarepräst .. en komplett skurk, procentare, systematisk kvinnoförförare o.s.v. Sylwan SvLit. 134 (1903). Som systematisk tysk ser Grabendorff tre läger i debatten om Centralamerikas kris. DN 2 ⁄ 10 1986, s. 2. — jfr O-SYSTEMATISK. — särsk. (numera bl. mera tillf.) i överförd anv., om snille l. huvud o. d. Man saknar (hos författaren) .. det systematiska snillet, hvarförutan de lyckligaste tankar blifva blott en tung massa af obrukbara materialier. Höijer 4: 453 (1796). Biskop John Wilkins, begåfvad med en philosophisk skarpsinnighet och et äkta systematiskt hufvud. JournSvL 1797, s. 572. Linnés systematiska snille. Fries BotUtfl. 1: 231 (1843).
Avledn.: SYSTEMATISKHET, r. l. f. om egenskapen l. förhållandet att vara systematisk.
1) till 1; stundom närmande sig bet.: metodisk grundlighet o. d. Förnuftets formala attributer äro: α) yttre oändlighet eller Absoluthet .. β) inre oändlighet eller Systematiskhet. Boström Propæd. 30 (1859). Chydenius’ beroende af fysiokratismen synes mig svårt att .. förneka, ehuru hans frihet från systematiskhet .. och hans rent praktiskt politiska syften bevarade honom från att skatta åt skolans mera specifika teorier. HT 1910, Öfvers. s. 12. (Nyhetschefen) bedrev .. sin nyhetsjakt med en noggrannhet och en systematiskhet som kunde ha anstått en vetenskapsman. UrDNHist. 1: 43 (c. 1930). SAOL (1986).
2) till 2. Wolff grundade med hjälp av förtunnade Leibniz’ska tankar en ny skolastik .. som uppfostrade även medelmåttiga huvuden till systematiskhet i tänkande och bevisföring. Sylwan (o. Bing) 1: 478 (1910).

 

Spalt S 15800 band 33, 2001

Webbansvarig