Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYMBIOS sym1biå4s, r.; best. -en; pl. -er. Anm. Ngn gg förekommer den nylat.-gr. formen symbiosis. Lundkvist Spegel 178 (1953: Symbiosisträdet).
Etymologi
[jfr nylat. symbiosis, t. o. fr. symbiose, eng. symbiosis; av gr. συμβίωσις, förhållandet att leva tillsammans, avledn. av συμβιόω, lever samman, avledn. av σύμβιος, sammanlevande, ssg av σύν, samman (se SYN-) o. βίος, liv, till den rot som föreligger i KVICK. — Jfr SYMBIONT, SYMBIOTISK]
1) biol. varaktig o. för parterna fördelaktig samlevnad av två (l. flera) organismer; äv. om sådan samlevnad där blott ena parten har fördel av samlevnaden. BotN 1886, s. 161. En laf är .. ingen enkel växt, utan består af en alg och en svamp, hvilka sammanslutit sig till ett slags bolag. Detta samlif (symbios) är till gagn för såväl algen som svampen. Forssell InlBot. 130 (1888). Svampplasmat synes lefva samman med värdcellens protoplasma uti en för värdplantan oskadlig symbios. PT 1904, nr 218 A, s. 3. På vissa eremitkräftors snäckskal sitta regelbundet sjöanemoner (aktinier) fästade, ett klassiskt ex(empel) på symbios. 3NF 6: 947 (1927). Mellan parasitism och symbios .. finnas alla övergångar. Därs. 15: 653 (1931). TNCPubl. 41: 54 (1968; äv. i fråga om flera).
2) i utvidgad l. mer l. mindre bildl. anv. av 1; särsk. dels om samverkan mellan människan ss. kulturvarelse o. naturen, dels om vardagligt l. yrkesmässigt l. politiskt o. d. samarbete mellan personer l. organisationer o. d.; äv. om förhållandet att olika tankar l. idéer l. synsätt o. d. förenas (o. nya tankar osv. uppkommer) l. att två personer är känslomässigt förenade med o. beroende av varandra; äv. om den gm sådan samverkan bildade enheten. Så småningom utbildade sig .. lapparnas ensidiga parasiterande på renhjordarna till den symbios, som nu äger rum. Lönnberg Ren. 50 (1909). Industristaden Norrköping är en sällsam symbios — strömmen och människan i mäktig samverkan. TurÅ 1938, s. 142. Man kan rörande denna författarfirma säga att den utgör ett exempel på en lyckligt genomförd symbios. UNT 24 ⁄ 12 1945, s. 7. De stora forskningslaboratorierna .. illustrerar utmärkt symbiosen mellan teoretisk forskning och praktisk målsättning. FinT 1955, s. 21. Jag var mor. Jag visste hur viktigt det var att jag inte utestängde Fritze, att jag inte ingick i symbios med det här lilla barnet. Wahlgren MannKjol 81 (1980).
Ssgr (särsk. till 1; i sht i fackspr.): SYMBIOS-ARTAD, p. adj. som erinrar om symbios. LAHT 1894, s. 171.
-FÖRHÅLLANDE. förhållande (se d. o. 5) som består i symbios. Den lilla brödbaggens larv .. lever efter allt att döma i något symbiosförhållande till .. jästsvampar (i dess tarm). LAHT 1915, s. 224.

 

Spalt S 15538 band 33, 2000

Webbansvarig