Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUBSKRIBERA sub1skribe4ra, v. -ade (G1R 10: 308 (1535: subscriberet, sup.) osv.) ((†) ipf. -te Topelius Dagb. 1: 135 (1833). sup. -t Porthan BrSamt. 118 (1785)).
Ordformer
(förr äv. -scr-)
Etymologi
[jfr t. subskribieren, eng. subscribe; av lat. subscribere, underskriva, av sub, under (se SUB-), o. scribere, skriva (se SKRIVA, v.). — Jfr SUBSKRIBENT, SUBSKRIPTION]
1) (†) (ss. godkännande) skriva sin namnteckning på l. under (ngt, i sht ett dokument), underteckna, underskriva; äv. abs.: skriva under. G1R 10: 308 (1535). Soknens förmän hafue lagdt honom uppå som rooten var till perlementet, tolf daler .. Capitlet subscriberer thenna theras doom. Hall KultInt. 28 (i handl. fr. 1631). ConsAcAboP 12: 41 (1726; abs.). Cavallin (1876).
2) i fråga om att på förhand anteckna sig för ngt l. för att delta i ngt l. lämna bidrag till l. köpa ngt; i sht i fråga om att på en lista anteckna sig för att bidra med l. köpa för l. betala en (på förhand fastställd) summa; i sht o. numera nästan bl. i a. Til at så mycket mer tjena them, som antingen praenumerera eller subscribera wilja. VDAkt. 1735, nr 590. Hela denna syperba fête kommer att kosta något öfver 6000 rdr, och hvar och en af de subskriberande kommer i dag att för sig och ett fruntimmer erlägga 33 rdr 16 sk. Ahnfelt HofvLif 3: 148 (i handl. fr. 1799). Omkring hundra lära hafva subscriberat (på en middag). Liljecrona RiksdKul. 478 (1841). Hygiea 1852, s. 440 (i fråga om en bok). — särsk.
a) i uttr. subskribera på ngt (företrädesvis bok l. bokverk l. tidskrift, äv. måltid l. fest). Jag vil gerna subscribera på Hrabani Mauri Glossario. BenzelBr. 208 (1735). Nästa lördag blifver en .. (kostym)bal vid Sabbatsberg, på hvilken jag verkeligen subscriberat och erlagt afgiften. JMStjernstolpe i 3SAH LVI. 3: 10 (1821). Subskribera på en bok, tidskrift. SvHandordb. (1966).
b) (numera föga br.) i uttr. subskribera för ngt, förhandsteckna sig för ngt (en bok l. en summa l. för köp av ngt). Hennes Maj:t (dvs. Lovisa Ulrika) gaf mig sit nådiga wälbehag tilkänna .. förklarandes nådigst Sig wilja subscribera för et icke ringa antal af exemplar, om boken blefwe å nyo uplagd. JSerenius i SvMerc. 3: 1170 (1758). Han har subscriberat för 100 rdlr. Weste (1807). Subskribera .. för två aktier i ett bolag. Dens. FörslSAOB (c. 1817).
c) (numera föga br.) i uttr. subskribera till ngt, förhandsteckna sig för deltagande i ngt l. för så l. så stort bidrag till ngt. Societeten (i Uppsala) ser varandra två gånger i veckan; därtill är subskriberat, och sammankomsterna gå pr varv. Schröderheim i 3SAH LII. 2: 591 (cit. fr. 1792). Subskribera till medaljens präglande. Bremer Hertha 108 (1856). Högberg Frib. 120 (1910: middag).
d) (numera föga br.) med obj. betecknande den summa som betalas ss. bidrag till ngt l. den samlade summa o. d. vilken insamla(t)s l. det föremål som inköpes för sådan summa. Hr Landtm. anmälte en artillerie-officerares benämnd Malm Memorial, som på Hennes Maj:ts namnsdag ärnar anställa et lustfyrvärkeri och anhåller, at .. de af R(idderskapet) o. A(deln) som så behaga, tächtes subscribera en dahl. smt. 2RARP 9: 159 (1738). Åtskilliga sportvänner .. (hade) subskriberat ett för våra förhållanden betydligt pris. TIdr. 1886, s. 98. Direktörerna (vid Marockos statsbank) representera de olika finansiärer, som subskriberat grundfonden. 2NF 17: 1031 (1912).
e) i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.; företrädesvis i β.
α) (numera föga br.) om penningsumma l. penningmedel som insamlats gm subskribering l. om föremål (present o. d.) som inköp(t)s för sådan summa. Aktier utfärdades för hela den subskriberade summan. Skogman Bank II. 1: 33 (1846). Ärkebiskop Rosenstein ivrade mycket för att medelst subskriberade medel tillvägabringa en rymligare lokal. Samuelsson HALärovUpps. 299 (i handl. fr. 1866). En subskriberad minnesgåva på 150 kr. Järnvägsminn. 146 (1952).
β) om festmåltid l. bal (äv. resa o. d.) till vilken man antecknar sig på förhand (o. själv betalar ett fast pris). En stor subscriberad frukost på stadshuset. Knorring Förh. 1: 195 (1843). En subskriberad extratur till Borgholm. ActaOel. 3: 56 (1926). Uddenberg Rätt 120 (1985: subskriberad fest).

 

Spalt S 14367 band 32, 1997

Webbansvarig