Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUBMITTERA, v. -ade (RP 2: 175 (1632), Kempe FabritiiL 87 (1762)), i sup. äv. -ert (KKD 3: 82 (c. 1710)).
Etymologi
[jfr t. submittieren, eftersträva l. tävla om (uppdrag), eng. submit, fr. soumettre; av lat. submittere, underkasta, underställa, av sub, under (se SUB-), o. mittere, kasta, skicka, (av)sända (jfr DIMITTERA, REMITTERA o. MISSION m. fl.). — Jfr SUBMISS, SUBMISSION, SUBMISSIV, SUMMITTERA]
(†)
1) underkasta, underkuva (ngn l. ngt); särsk. refl.: underkasta l. underordna sig (ngn l. ngt); äv. i uttr. submittera sig hos l. under ngn, underkasta l. underordna sig ngn; jfr SUMMITTERA 1. Man moste sobriæ submitera sigh, hos de hofferdige. Gustaf II Adolf 513 (1625). Rolamb sade 3:æ classis votum: Vele gerna submittera sig Kongl. Maij:t. RARP 9: 61 (1664). Gack därför uht min lilla Book och submittera dig hela wärldsens omdöme. Linné Ungd. 1: 95 (1730). Det hände .. at, Calmuckerne submitterade sig under Czaren. Kempe FabritiiL 87 (1762). Ekbohrn (1904).
2) i fråga om förslag o. d. till beslutsfattare: underkasta, underställa (ngn ngt); äv. i uttr. submittera ngt under ngn; jfr SUMMITTERA 2. CivInstr. 69 (1655). Een liten begynnelse af thet Journal, som .. af mig upteknat är, .. thet iag nu underdånigst submitterar Eders Kongl. Maij:tz höga omdömme. Spegel Dagb. 1 (1680). Synes dhe dherföre wälförtient .. (villkorligt straff), som dock Consistorio icke anstår att determinera, och fördhenskull under dhen högl. Kongl. HofRätten i ödmiukheet submitteras. UUKonsP 21: 98 (1695).

 

Spalt S 14357 band 32, 1997

Webbansvarig