Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REMITTERA re1mite4ra l. rem1-, i Sveal. äv. -e3ra2 (remitte´ra Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr REMISSION.
Ordformer
(-mit- 16321693. -mitt- 1541 osv.)
Etymologi
[jfr t. remittieren, eng. remit, fr. remettre; av lat. remittere, av re- (se RE-) o. mittere, släppa, sända m. m. (jfr MISSION). — Jfr REMI, REMIS, sbst.2, REMISS, sbst.3, REMISSION, REMITTENT, sbst. o. adj., m. fl.]
1) (†) släppa efter l. pruta av på (ngt); eftergiva l. efterskänka (ngt); eftersätta l. åsidosätta (ngt som man överenskommit l. lovat l. åtagit sig o. d.); äv. abs. Med (ett visst avtal skall icke) något .. ryggas .. heller uti någon måtte remitteres uthi den general eed .. wij .. sworedt haffue. Stiernman Riksd. 252 (1562). Deras saak som försona någon miszgierning, för än .. straffet (är) af Hans Kongl. May:t remitteret, .. skal den wara, at (osv.). Schmedeman Just. 164 (1615). HSH 36: 392 (1635; abs.). Andre nationer här wid Academien, har mycket remitterat af den rigeur emoot Novitios. VärmlNatLdP 15/11 1691. Biberg 3: 428 (c. 1823).
2) (numera bl. med.) intr., förr äv. refl., om värk l. sjukdom l. feber o. d.: ge efter l. släppa l. minskas; undergå förbättring; numera oftast i p. pr. med mer l. mindre adjektivisk bet., vanl. om feber: som tidtals (med jämna mellanrum) minskas l. försvinner; jfr REMITTENT, adj. BraheBrevväxl. II. 1: 98 (1657). Nu har wärken något remitterat, men ståår doch quar. Schück VittA 2: 381 (i handl. fr. 1670). HH XXI. 1: 270 (1714; refl.). Under paroxysmen som påstod en 2 a 3 minuter och remitterade en 5 a 6 minuter. HdlCollMed. 2/4 1746. Febern började remittera. VetAH 1802, s. 138. Kontinuerlig feber visar små skillnader mellan morgon- och aftontemperatur (c:a 1°), remitterande feber 2° l. däröver. BonnierKL 3: 1455 (1923). Om febern försvinner för att efter ett par dagar åter inställa sig, kallas den remitterande. SvUppslB 9: 167 (1932). SvLäkT 1956, s. 2134.
3) återsända l. skicka tillbaka (ngt, förr äv. ngn); numera företrädesvis (ngt ålderdomligt) med avs. på ärende l. mål o. d.: återförvisa (till förnyad handläggning); jfr 4. HH VIII. 4: 4 (c. 1630). Til een syn sänder iag här .. it stycke af företalet och ther hoss thet latinska, som iag hade ärnat at publicera … Thet beder iag Hans H:t tächtes remittera. Schück Wivallius 1: 204 (i handl. fr. 1637). Effter .. (Göta hov)-Rätt befan sacken icke vara ännu definitive afdömbt i Göteborgh, hvarföre bleff sacken dijt remitterat till endtligh dom. OxBr. 10: 376 (1638). Wåre Gouverneurer .. (skola) ware förplichtade .. dem som .. (från Åland) äre förrymde, til sin ort remittera. Stiernman Com. 2: 478 (1646). Östergren (1936). — jfr ÅTER-REMITTERA.
4) allmännare, i fråga om handlingen att skjuta ifrån sig ngt för att låta ngn annan ta befattning därmed l. att hänskjuta ngt till ngn samt i anv. som ansluta sig härtill.
a) skjuta l. visa ifrån sig (ngt, förr äv. ngn); äv. i uttr. remittera ngt (förr äv. ngn) ifrån sig, ss. beteckning för att ngn hänskjuter ngt (resp. ngns sak) till annan myndighet o. d.; numera bl. (föga br.) övergående i b, med en av prep. till inledd bestämning angivande myndighet o. d. till vilken ett ärende o. d. hänskjutes. Der något af sådan .. wichtigheet förefaller, at General Gouverneuren förmehnar sådant uthom Hans Kongl. M:tz egen wettskap .. iche skee böra eller kunna, då må han till Hans Kongl. M:t derom .. rapport giöra eller sielfwe Solicitanten och saken ifrån sigh remittera. LReg. 262 (1665). Så snart .. (dråpsaker) förefalla, (är det önskligt) at .. (bärgs- o. gruvrätten) remittera them ifrån sig til the ordinarie Rätter och Domstolar lagligen at afgöras. Bergv. 1: 347 (1686). Swedberg Schibb. 295 (1716).
b) överlämna (ngt, t. ex. ärende l. rättssak l. ansökan l. uppdrag, till person l. myndighet o. d.) för avgörande l. värkställande l. utredning l. yttrande l. granskning o. d.; hänskjuta (ngt till ngn); oftast i uttr. remittera ngt till (en person l. myndighet o. d.), förr äv. i sådana uttr. som remittera ngt till ngns förklaring l. order l. under en domstols dijudikation (dvs. avdömande); numera företrädesvis i α o. β; stundom svårt att skilja dels från a, dels från 3. UpplDomb. 3: 111 (1541). Th[etta] ärende war remitteret och förskuttidt ifrå rätten i Lÿbeck och hÿtt till Stockholm igen. 2SthmTb. 6: 74 (1578); jfr a, 3. (Jag) hafver så det ena som det andra (av kraven) remitteret till K. M. förklaring och ordre. OxBr. 10: 335 (1632). HSH 31: 105 (1662: vnder Giötha-Rijkes HoffRättz dijudication). Att (aktuarien vid generallantmäterikontoret) B. visat försumlighet i afseende å fullgörandet af till honom från Styrelsen remitterade arkivundersökningar. 1NJA 1874, s. 270. För bevarande av kyrkans frid och den allmänna säkerheten remitterades målet till Göta Hovrätt. Moberg Utvandr. 14 (1949). — jfr ÅTER-REMITTERA. — särsk.
α) i fråga om myndighets översändande av ärende till (underordnad) myndighet (l. enskild organisation l. person) för utlåtande l. utredning l. förberedande handläggning (jfr β); sända (ngt) på remiss (se d. o. 3 b α); vanl. i uttr. remittera ngt till (en person l. myndighet), stundom äv. i sådana uttr. som remittera ngt till ngns utlåtande l. till förberedande handläggning av ngn o. d. (förr äv. till ngns förklaring l. till ett ämbetsvärks överläggande). HC11H 12: 93 (1697: til .. Collegii öfwerläggande). Som bemälte Collegium ej ännu .. (med sitt utlåtande över ett ärende) inkommit; så wil Kongl. Maj:t detsamma (dvs. ärendet) å nyo dit remittera, at sig utlåta, huru wida (osv.). PH 1: 93 (1719). Sådane mål, som H. Maj:t sielf remitterat till Riksens Ständer, och öfver hvilka H. Maj:t har behagat att infordra Riksens Ständers utlåtelse. 2RARP 16: 524 (1747). Bergv. 2: 626 (1753: til Bergmästarens .. utlåtande). Nu först äro besvären remitterade til Biskopens och Consistorii förklaring. Porthan BrSamt. 1: 53 (1782). SFS 1890, nr 66, s. 5 (: till förberedande handläggning). Länsstyrelsen .. remitterade .. (brandsynenämndens) hemställan (om förbud för fabrikens användande ss. bostadsplats) till fabrikör Berggren (som ägde fabriken). Hellström Malmros 71 (1931). jfr UT-REMITTERA.
β) [jfr a] statsv. i fråga om hänskjutande av ett ärende till utskott för beredning före ärendets avgörande av riksdagen; i fråga om ä. förh. äv. i fråga om överlämnande av handlingar till utskott för granskning o. d. (jfr 7); vanl. i uttr. remittera ngt till (ett utskott), stundom äv. i uttr. remittera ngt till ett utskotts utlåtande o. d. 2RARP I. 2: 36 (1720). De andre Råds-Protocollen (som skulle granskas av ständerna) äro för secretessen skull remitterade till Secrete Deputation. Därs. 3: 183 (1723). Emellertid beslöts att .. remittera frågan till statsutskottets utlåtande. HH XXV. 2: 59 (1809). Då hos Riks Stånden olika meningar upstå, angående .. til hvilket Utskott upkomna frågor och ämnen böra remitteras. RO 1810, § 29. Kuylenstierna Statsmaskin. 88 (1926).
γ) (numera knappast br.) i uttr. remittera ngt till fullbordan l. utmätning l. rannsakning, överlämna ngt till värkställighet resp. utmätning l. undersökning. HC11H 12: 158 (1697). LReg. 345 (1723).
δ) (†) i allmännare anv., i fråga om ngt som icke hör till ngns ämbetsutövning: överlåta l. överlämna (till ngn l. ngt) att avgöra l. bedöma l. överväga (ngt); jfr 5. Om Engeland nu skal taga Fred bland de stridande eller ej, det vele vi remittera til Parlamentet. Dalin Arg. 2: 92 (1733, 1754). Samtiden 1871, s. 143.
ε) (†) övergående i bet.: uppskjuta (ngt till annat sammanträde l. annan tid). RARP 3: 118 (1640). Detta ährande remitterades till nästa Consistorium. ConsAcAboP 1: 19 (1640).
5) (förr) spelt. i vissa kortspel (remissvist, äldre typ av bridge): överlåta till medspelaren att bestämma trumf l. avge bud; äv. tr., med obj. betecknande trumfsättning: överlåta (till ngn); jfr 4 b δ. När hon sade det lilla ordet: jag remitterar, som utmärkte att hon ansåg sig icke sjelf hafva nog goda kort att sätta trumf. Almqvist AMay 42 (1838). (Om spelaren icke själv kan bestämma trumf) remitterar han trumfsättningen til sin medspelare. HbiblSällsk. 1: 71 (1838; i remissvist). Hedström Bridge 14 (1913). — jfr ÅTER-REMITTERA.
6) i fråga om hänvisande av ngn till ngn l. ngt samt i anv. som ansluta sig härtill; jfr 4 (a).
a) († utom i α) med obj. betecknande person o. bestämning styrd av prep. till (l. häremot svarande adv.): hänvisa (se d. o. 1, 1 a); äv. betecknande att ngns sak hänskjutes till visst forum o. d.; äv. med sakligt subj.; äv. oeg. l. bildl.; äv. i uttr. remittera ngn uti (ett rum), hänvisa ngn till (ett rum). OxBr. 10: 307 (1630). Denne Lappdieknen .. är hijt remitteret til at blifwa Präst. KlädkamRSthm 1650 C, s. 151 a. Then sin afskrifnings-Zedel .. hafwer præsenterat och wil hafwa någre Penningar per cassa vthur Banco, må til Casseuren blifwa remitterat. Stiernman Com. 3: 677 (1668). (Riksdagsstånden) blefwe .. remitterade uti dee rum, som dem tillordnade wore. 1BorgP 94 (1672). (Professor) Marcellus beswärar sig för Riks-Cantzlären: Men blef remitterad til Rectoren igen, hwilken stadfäste sit förra förbud. Block Progn. 8 (1708); jfr 3. Som .. kyrkiolagens 26 Cap. och 7 § .. remitterar mig til H. domCapitlet. VDAkt. 1731, nr 405. De öfriga (av de i högmålsprocessen anklagade) remitteras till vår Herres lagsaga (dvs. deras sak lämnas till framtiden). MoB 2: 108 (1793). särsk.
α) (i fackspr., fullt br.) hänvisa l. rekommendera (patient till sjukhus l. specialist o. d.) för erhållande av vård l. för undersökning o. d. (äv. i sådana uttr. som remittera ngn till intagning på sjukhus l. för undersökning); i sht förr äv. med avs. på person som intagits på uppfostringsanstalt o. d.: hänvisa l. överflytta (till annan anstalt osv.). Gosse, som ej inom ett år visat nöjaktig förbättring (på skolkarhemmet), skall .. remitteras till stadens uppfostringsanstalt Skrubba. Sthm 1: 595 (1897). Sjuk, som av förste stadsläkaren remitterats till intagning å sjukhus. SFS 1940, s. 2222. Hade .. (den sjuke) uppsökt en privatpraktiserande läkare och remitterats för undersökning samt legat hemma om nätterna hade han fått betala räkningen själv. VeckoJ 1953, nr 40, s. 19. DN(B) 1953, nr 252, s. 3.
β) i fråga om hänvisning till skrift l. (litterärt) arbete o. d., = HÄNVISA 1 b. OxBr. 10: 187 (1617). Thet wil man här inthet införa, vthan then Christeliga Läsaren til lib. 4. 5. och 6. Cronicor(um) Archiepisc(opi) Laurentij Senioris gerna haffua remitterat. PJAngermannus Vthl. 38 (1623). Rosenfeldt Nav. 44 (1693).
b) (†) i utvidgad anv., i uttr. remittera ngn ngt, hänvisa (se d. o. 1 b) ngn till ngt; remittera (ett sakförhållande o. d.) till ngt, hänvisa (se d. o. 4 b) till ngt med hänsyn till (ett sakförhållande osv.); remittera sig till ngt, hänvisa (se d. o. 4 b) till ngt, åberopa sig på ngt. OxBr. 10: 207 (1617). (Adeln hoppas att den i sitt svar visat sig som) rättrådige Vndersåtere .., till hwilkett (svar) dhe sigh och härmed vnderdånigst wele hafwe remitterat. RARP 1: 112 (1629). Ty förklarade Kongl. M:t .., at han om något sådant (dvs. en fredsplan som innebure intrång i polske konungens rättigheter) .. platt intet .. weta wille, vthan thet hafwa remitterat til the .. vthgångne renunciations skriffter. Widekindi KrijgH 554 (1671).
7) med avs. på pängar l. mynt l. skriftliga handlingar o. d.: översända; numera nästan bl. (i sht i fackspr.) i fråga om översändande av pängar l. checkar l. andra värdepapper som kunna användas ss. likvid; ofta i uttr. remittera ngt till ngn l. till den l. den platsen o. d., äv. remittera ngn ngt; i ä. språkprov stundom svårt att skilja från 4 b. Att man icke hadhe behoff att remittere peningerne ifrån Tysland till Pryssen. OxBr. 10: 292 (1627). Mai 18 Remitt(erat) Bagaren .. Schwartz för lefwererade Victualier och Specerier 584: 15. HovförtärSthm 1708 C, s. 9. Brandsyns-listorne remitteras til Stadsens Fiscaler. PH 5: 3471 (1752). Lektor Klingvall beklagar, att lusten att till V(itterhets-)akademien remittera myntsamlingar blifvit ansenligen förminskad. Schück VittA 8: 202 (i handl. fr. 1823). Räkningens belopp behagade ni remittera mig i goda papper på Hamburg. Auerbach (1913). Ibland insändes (aktie)-kuponger med begäran, att vi skulle remittera utdelningen. De Geer Bergsl. 63 (1951). — jfr UT-, ÖVER-REMITTERA. — särsk.
a) (i fackspr.) med obj. betecknande växel (tratta): översända (i likvid) l. överlåta på annan person för utbetalning av växelsumman till denne; äv. abs. HT 1896, s. 76 (c. 1650). Herman Harbert uthj Hamborg har remitterat een Wexell på 150 R(iksdaler) Courant för Sahl. Dennehls Rächning, hwilken och är Accepterat. BoupptSthm 1688, s. 64, Bil. Mån jag kan förmoda, at intet hvar Poike må få lof at tracera och remittera, som knapt äger råcken på lifvet. Dalin Arg. 2: 14 (1734, 1754). Växeltagaren äger att på annan person öfverlåta (remittera) .. växeln. Fliesberg Handel. 18 (1891). 2NF 33: 442 (1921). jfr (†): När iagh hårdt urgerade, ville han väl .. på Uffelen (som skulle utbetala växelsumman till en viss person) vexslen remittera, ty ther haffver han credit. HT 1920, s. 108 (1625).
b) (numera knappast br.) med avs. på räkning o. d.: efter granskning o. godkännande översända l. överlämna (till ngn l. till en kassa o. d.) för betalning; äv. i uttr. remittera räkning o. d. till ngn l. till en kassa o. d. att betala(s) l. till betalning; jfr 4 b. HovförtärSthm 1667 A, s. 2. Därs. 1692 A, s. 1700 (: att betalas). Kopp(a)r slagarens .. räkning .. remitterades til K(ung)l. Hoff och rese Cassan at betala. Därs. 1705 B, s. 155. Kiöpman Hennings .. till .. Hof Casseuren till betalning remitterade Räkning. Därs. 1764, s. 3205.
8) (†) med obj. betecknande avgift: överflytta skyldigheten att erlägga (avgift på ngn), överföra (avgift på ngn). Dee 3,600 d:r, som här omkringh liggiende små städer pålagt blef och nu ähre på Åbo stadh igen remiterede. BtÅboH I. 4: 134 (1632).
Särsk. förb.: REMITTERA IFRÅN SIG, se remittera 4 a.
REMITTERA TILLBAKA. (†)
1) till 3, 4 a: sända tillbaka (ngt). RARP 6: 259 (1656).
2) spelt. till 5; efter remittering i remissvist: överlämna att bestämma trumf åt medspelare som strax förut remitterat; jfr återremittera. Lindskog Spelb. 103 (1847).
REMITTERA ÅTER1010 40. (numera bl. mera tillf.) särsk. till 4 b: återsända l. återförvisa (ngt till ngn) för förnyad handläggning; återremittera (ngt). DA 1771, nr 69, s. 1. jfr återremittera.
REMITTERA ÖVER1010 40. (numera bl. tillf.) till 7: översända (pängar o. d. till en plats l. ett land o. d.). Höpken 2: 486 (1758). jfr överremittera.

 

Spalt R 1043 band 22, 1957

Webbansvarig