Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STATUERA stat1ue4ra, v. -ade (RA 2: 54 (1562) osv.) ((†) pr. sg. akt. -er AOxenstierna 7: 496 (1632); pr. sg. pass. -es BrinkmArch. 1: 23 (1625), RP 2: 200 (1632)). vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(-era 1560 osv. -tera 1617)
Etymologi
[jfr t. statuieren; av lat. statuere, ställa, fastställa, bestämma, anse, till status, stillastående ställning, status (se STATUS); formen -tera torde bero på anslutning till STATUT. — Jfr INSTITUERA, KONSTITUERA, PROSTITUERA, RESTITUERA, STATOR, sbst.1, STATUT]
1) (numera föga br.) besluta (se d. o. III 1, 2) l. bestämma (se BESTÄMMA, v.1 4 a, c, 7, 7 b) l. fastställa l. stadga (ngt) o. d.; äv. utan obj.; äv. i sådana uttr. som statuera (så l. så l. ngt) om l. i l. över ngt o. d., besluta osv. (så l. så l. ngt) beträffande ngt. Huru theras Mayestäter ther om statuere, ordinere och skicke teckes, ther medh .. skole (vi) oss aldeeles lata nöija. Tegel G1 2: 384 (i handl. fr. 1560). (Jag) nödhgas .. att differerat någre dagar, så länge jagh rätteligen kan dijudicera och statuera, huru saken ähr medh beståndh att angrijpa. AOxenstierna 5: 704 (1630). HSH 29: 238 (1634: ther uthinnan). Huru alla the goda ordningar, som af H. K. M:stet vijsligen ähre statuerade, best kunde i värket stellas och practiceras. OxBr. 11: 167 (1646). SvFlH 1: 341 (1670: öfwer). Hade jag ej bracht insecterne i ordning, statuerat genera, utgifwit Fauna, så hade både detta och mera tordt ännu legat i ett tiokt mörker öde. Linné Bref I. 2: 158 (1750). Priset (på en skrift) har jag här statuerat till 32 sk. b:ko, på eget bevåg. Thomander TankLöj. 150 (1826). Då skall här statueras tillvaron af manhatande tribader, som nu af den fäkunniga hopen tillskrifves en oren fantasi. Strindberg Brev 6: 236 (1887). SvOrdb. (1986). — särsk. (†) i uttr. statuera för ngt, fastställa ss. skäl för ngt. Och kunde han der hooss inthet statuera för fredzbrott. RP 2: 155 (1632).
2) (†) gm vederbörligt beslut l. stadgande inrätta (institution). Wår och Riksens statuerade .. Bergsämbete. Bergv. 1: 92 (1637). Först skola .. (finnarna) få hela bibeln på finska, och sedan skall här statueras en academia, annars blir aldrig folk af dem (säger Per Brahe d. y.). Topelius Planet. 1: 71 (1889).
3) (†) gm vederbörligt beslut utnämna (ngn till ngt). VRP 1697, s. 326.
4) (numera föga br.) framföra (ngt) ss. sin mening, påstå l. hävda (ngt); äv.: ponera l. förutsätta (ngt); förr äv.: föreslå l. tala för (ngt). Gustaf II Adolf 529 (1629). Hwadh som Eder mening wedkommer så kan Jagh then eij gilla att i statuera bellum offensivum (dvs. offensivkrig) i Preusen. Därs. 530. Zeno och Aristippus hafwa fuller statuerat, at werlden består af Atomis, af idel Sole-grann. Scherping Cober 2: 419 (1737). De .. Chemister, som lefde innan physiquen blef uphielpt, statuerade tre slags eld. Wallerius Tank. 15 (1776). Jag säger ej att så är; men statuerar att så wore: att flere Millioner af den redan gjorde Gälden ofördröjligen böra betalas. AdP 1789, 2: 657. Hafva vi väl .. statuerat all theoris absoluta subordination under hvad man kallar praktiska ändamål? Geijer I. 1: 183 (1845). NDA 1907, nr 279, s. 6.
5) [liksom t. ein exempel statuieren efter lat. exemplum statuere in aliquem l. aliquo] i fråga om straff utdömt i avsikt att verka varnande l. avskräckande: fatta vederbörligt beslut om, gm vederbörligt beslut utmäta l. utdöma; i uttr. statuera (ett) (varnande) exempel; äv. i anv. med exempel utelämnat l. representerat av pron. (se b δ) l. ordet straff (se b β). Hwar och en hoppas, at om exempel nu statueras, de illa sinnade skola bringas til lydnad igen. SP 1792, nr 49, s. 2. Konungen ville statuera ett exempel och Lagerheim skulle bort. Beskow (1852) i 3SAH LXX. 3: 17. En dag, då Irène visat näsvishet, ville Marie statuera ett exempel och beslöt att inte tilltala henne på två dagar. Ringertz Curie Mor 302 (1937). Västerb. 1938, s. 19 (: varnande). Forssell Gal. 70 (1964). — särsk.
a) (numera mindre br.) i uttr. statuera exempel på ngn, bestraffa ngn för att därmed statuera exempel, döma ngn med ett avskräckande straff; i sht förr äv. i sådana uttr. som statuera ett strängt l. hårt exempel på ngn. Petreius Beskr. 2: 88 (1614). (Emot dem i Nederländerna som avfallit från den romerska läran lät Karl V) vthgå skarpa Placater, som ock vppå någre statuera stränge Exempel. Brask Pufendorf Hist. 257 (1680). OSPT 1687, nr 32, s. 6 (: hårdt). Det heter .. at Hans Maj:t märker, det Han til slut lärer blifwa nödsakad, emot sin böjelse, statuera på en Lurendrägare et exempel. GT 1788, nr 42, s. 1. Som furste måste han statuera exempel på den, som så öppet kränkte hans egna lagbud. Grimberg VärldH 4: 342 (1930). Harlock (1944).
b) i utvidgad anv.
α) [jfr a] (föga br.) i uttr. statuera exempel på ngt (jfr ε), gm varnande exempel visa ngt. VFl. 1938, s. 142.
β) (†) i uttr. statuera ett straff på ngn, = a. Regeringen kommer förmodligen att låta ett stort straff till varnagel statueras på en så grof missgerningsman (som stulit ett drottningsmycke). Almqvist DrJ 403 (1834).
γ) (†) i uttr. statuera ett exempel emot ngn, = a. HSH 9: 155 (c. 1750).
δ) (†) med pron. ersättande exempel ss. obj. l. med utelämnat sådant obj. o. konsekutiv sats angivande resultat av straffet. Så på dett att sådane som sigh .. emot wårt Förbudh försee måge derföre tilbörligen plichta, och på dem Statueres hwadh i så motto af Oss giordtt och belefwadt är. BrinkmArch. 1: 23 (1625). Dhe skole på H:s K: M:tz wegner Androm till Exempel, Statuere på den förste som sig så Comporterandes worde, så att hufwudet skulle om Morgonen liggia bakom hans hufwudh. RARP 3: 201 (1642).
ε) (numera mindre br.) i uttr. statuera exempel på ngt (jfr α), utdöma ett varnande straff för ngt l. på grund av ngt; äv.: under hänvisning till ngt l. på grund av ngt utdöma l. tilldela ett varnande straff. K. M:t resolveradhe dherpå, att exempel måste statueras på sådhan mootvilligheet. RP 18: 37 (1658). Det (var) endast och allenast .. för att en gång statuera ett exempel på ministeransvarighet här i landet, som Stierneld blef antastad. Liljecrona RiksdKul. 178 (1840). Zetterström VärldHj. 181 (1942).
ζ) i uttr. statuera exempel med ngt, gm sin behandling av ngt framställa det ss. ett varnande exempel (se d. o. 3). Atterbom (1833) i 3SAH LV. 2: 20.
η) (numera föga br.) i uttr. statuera exempel att ngn (icke) gjort ngt, tydligt visa att ngn (icke) gjort ngt. Jag har nu statuerat exempel att min hustru icke gift sig till min fria vilja som hemgift från min sida. Tavaststjerna Bröl. 7 (1893).

 

Spalt S 11268 band 30, 1989

Webbansvarig