Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPECIMEN spe4simen, äv. spes4-, n.; i best. anv. utan slutart.; pl. = (BonnierMH 1908, s. 35, osv.) l. (med lat. böjningsändelse) specimina spesi4mina, äv. -im4(Wallquist EcclSaml. 1—4: 29 (1768) osv.). Anm. Ordet har också använts (i bet. 1 o. 2) i lat. ordförbindelse l. med lat. kasusändelse. På thett att icke någon .. som .. otiänligh är, må .. (stipendium) åtniuta, ähr för nödhen, att .. (stipendiaterna vid Uppsala akademi) först studera någon tijdh widh academien, och något specimen ingenij och eruditionis bewijsa. Annerstedt UUH Bih. 1: 152 (i handl. fr. 1620). Thyselius Bidr. 50 (1637: med ett specimine eller disputation).
Etymologi
[jfr t. spezimen, eng. specimen, fr. spécimen; av lat. specimen (gen. -iminis), till specere, betrakta, se SPECIES. — Jfr SPECIMINERA]
1) (numera bl. med fackspråklig prägel) (lärdoms)prov (se PROV 1 b); lärdomsbevis (l. kompetensbevis) gm prov (se d. o. 1 b); äv. (o. numera nästan bl.): meriteringsskrift. Emädan han ett wackert specimen giorde, ty hölt Consistorium skäligt wara, at hans stipendium måtte fördubblas. Schück VittA 1: 158 (i handl. fr. 1649). (Inför val av bibelgranskare) torde .. nödigt blifwa at genom wissa prof och Specimina (de tilltänkta) Personernas skicklighet utröna. Wallquist EcclSaml. 1—4: 29 (1768). Hans Maj:t .. (behagade) på Gustavianska Läro-Salen afhöra en Latinsk Disputations-Act, då Extra-Adjuncten Thorberg förswarade sit Specimen i Gräkiska Literaturen. GT 1786, nr 91, s. 3. Ofvanstående afhandling är ett specimen för erhållande af adjuncts-befattningen i medicinen vid Upsala universitet. Hygiea 1840, s. 10. (Rektor kunde) icke i sin inbjudningsskrift .. undertrycka harmen öfver att k. m:t tillåtit sig emot det akademiska konsistoriets önskan utnämna till astronomie professor den man, som efter täflan och ådagalagda specimina erhållit första förslagsrummet. GHT 1897, nr 229(A), s. 3. Som specimen i radikalism verkar .. (Frödings) första dikt i (Karlstads-)tidningen .. 16 sept. 1885 under titeln Ve! Olsson Fröding 192 (1950). — jfr DISPUTATIONS-, DISSERTATIONS-, DOCENT-, DOKTORS-, PROFESSORS-SPECIMEN.
2) (numera bl. med fackspråklig prägel) (valt) exemplar l. (exemplifierande) individ (av art l. klass l. annan kategori); äv.: typ l. form; ofta i uttr. specimen av ngt, särsk. närmande sig, förr äv. helt liktydigt med: prov (se d. o. 4 o. 5) l. exempel på l. representant för l. exemplifierande vittnesbörd om ngt. Rec(ensenten) skulle för sin del och säkert flere med honom, gerna önskat att alla växter i S(vensk) B(otanik) blifvit tecknade efter vilda Specimina. Phosph. 1811, s. 380. Jag ville skicka några Specimina af våra nya stenar, hvilka jag supponerar at Tit(ulus) är nyfiken at lära känna. Berzelius Brev 8: 38 (1814). (Avrättningen av Karl I i Engl.) var ett specimen af de utvaldas summariska process; ett prof af hvad den kan våga .. som tror sig i Allmakten ha ryggen fri. Geijer I. 1: 126 (1818). Ett Herbarium .. innehållande 23,510 Specimina, hwilka utgöra 15,050 Species. SvLitTidn. 1819, Bih. sp. 17. Man kan stå här (i Londons City) en half timme, och man kan efter den halftimmen vara öfvertygad om att man sett så godt som alla specimen, inregistrerade i en antropologi. BonnierMH 1908, s. 35. Kan någon nämna ett mer förädlat och i bästa mening förfinat specimen av manlighet (än Walter Simons)? HågkLivsintr. 12: 154 (1931). Bergstrand SvLäkS 102 (1958).
Ssgr: A: SPECIMEN-SKRIFT, se B.
B (till 1): SPECIMENS-ARBETE~020. abstr. o. konkret: arbete för utförande av specimen. Svedelius Lif 491 (1887).
-SKRIFT. (specimen- 1940. specimens- 1921 osv.) om skrift utgörande specimen för vinnande av akademisk tjänst. LundagKron. 2: 24 (1921; i fråga om professur).
-TERMIN. jfr -tid. Hildebrand Hedn. Förord 1 (1866).
-TID. om tidsfrist som sökande till viss akademisk tjänst äger utnyttja för färdigställande av specimen. AnderssonBrevväxl. 1: 238 (1851).
-ÄMNE. om ämne för specimensskrift. AnderssonBrevväxl. 2: 17 (1842).
C: SPECIMINA-SKRIFTER, pl. om specimensskrifter. Svanberg Leva 131 (1970).

 

Spalt S 9282 band 29, 1983

Webbansvarig