Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLOTTSLOVEN slot3s~lå2ven, r. l. f. l. m. (G1R 2: 51 (1525) osv.) l. (i bet. 2, om enskild person) m. (GripshR 1609, s. 131, osv.), förr äv. n.? (se anm. 1:o o. 4:o nedan); best. =; pl. (numera bl. i bet. 2) = (G1R 1: 264 (1524; i bet. 1), Swedberg Schibb. c 4 a (1716; i bet. 2) osv.); förr äv. SLOTTSLOVE, f.? l. m.? (G1R 6: 123 (1529)) l. n.? (se anm. 2:o nedan); best. -en; pl. möjl. -ar (se anm. 5:o nedan) l. = (SvTr. 4: 30 (1522)) l. -er (se nedan); förr äv. SLOTTSLOVAN, f. (G1R 1: 266 (1524)) l. n.? (se anm. 3:o nedan); best. =; pl. = (G1R 1: 98 (1523)); förr äv. SLOTTSLOVA, f. (G1R 2: 154 (1525), OPetri Kr. 289 (c. 1540)) l. n. (G1R 3: 335 (1526), Därs. 8: 15 (1532); jfr anm. 4:o nedan); best. -an; pl. -or (OPetri Kr. 182 (c. 1540), Därs. 289) l. -er (möjl. äv. att hänföra till sg. -love, G1R 5: 112 (1532), Tegel G1 1: 95 (1622)). Anm. 1:o Pl.-formen -loven (G1R 1: 264 (1524) osv.) kan uppfattas ss. indikation på genus n. o. grundform -loven. 2:o Pl.-formerna -love (SvTr. 4: 30 (1522)) o. -loven (G1R 1: 264 (1524) osv.) kan uppfattas ss. indikationer på genus n. o. grundform -love. 3:o Pl.-formen -lovan (G1R 1: 98 (1523)) kan uppfattas ss. indikation på genus n. o. grundform -lovan l. -lova. 4:o I ä. tid användes i pl. best. dels formerna -lovonar (OPetri Kr. 277 (c. 1540), Därs. 289, Därs. 294) o. -lovonen (G1R 3: 335 (1526)), representerande grundformerna -lova, f., resp. -lova, n., dels formen -lovener (OPetri Kr. 192 (c. 1540), Därs. 195), sannol. representerande grundformen -lova, f., l. möjl. -love, dels formen -lovenen (G1R 8: 15 (1532)), sannol. representerande grundformen -lova, n., l. möjl. -loven, n. 5:o Angående formen slottslovarna, pl. best., se SLOTTSLOVARE anm.
Ordformer
(slootz- 1525. slots- (-tz-) 15221750. slotts- (-tz-) c. 1540 osv. slåtts- 1746. slåtz- 15681632. slötz- 1700. -lov- (-oufw m. m.) 1522 osv. -låfv- (-fw- m. m.) 15581817. -låg- 1568. -a 1525 (ss. obj.) 1526 (: -loffwonen, pl. best.), c. 1540 (: loffuor, pl.). -an 15241639. -an, pl. 1523. -e 1522 (pl.)1529. -en (-enn, -än) 1525 osv. -en (-enn, -än), sg. best. 1522 osv. -en (-enn, -än), pl. 1524 osv. -enen, pl. best. 1532. -ener, pl. best. c. 1540. -er, pl. 15321622)
Etymologi
[fsv. slotsloven, slotslovan, slotslova, slotslogen; av mlt. slotslōve, av slot (se SLOTT, sbst.1) o. lōve (se LOVEN); med avs. på formerna med -g- jfr STUGA. — Jfr SLOTTSLOVARE]
hist.
1) om löfte l. förbindelse l. fullmakt berättigande ngn att inneha konungs l. landsherres l. statligt slott mot förpliktelse att ansvara därför o. vid påfordran upplåta l. överlämna det åt ägaren l. i dennes ställe särskilt förordnad(e) person(er); äv. om besittningsrätt till l. kommendantskap över slott grundande sig på sådant löfte osv. o. sådan förpliktelse (jfr 2); stundom äv. om givande l. utfärdande av l. institutionen att ge l. utfärda slottsloven (i ovan angiven bet.); numera bl. i sg. (Riket har bundits i evig träldom) i thii at i (dvs. Kristian II) worth riche, som eder war befaliidh i gode troo och wore ther tiil walde, huarken med arffräth eller annän räth äre ther tiil kommän, thet haffuä i med slotzloffuän richeno och oss affdragiidh, med thii at i haffuä plath förwandrat alle slotzloffue i richet fraa alle Swänske männ och in tiil eders afföde. SvTr. 4: 30 (1522). Al slotzlofwan j Swerigis rike Hengia ok Lyda in tiil Stokholms Sloth. G1R 1: 98 (1523). Eij skall .. (ståthållaren H. Wrangel) heller någon, ehoo han och är, .. lefuerere eller opantwarde Slottslofuen, allt emedhan H. K. M:t lefuer, vthan H. K. M:tt sielff, eller den H. K. M:ttz egit vnderskrefne breef hafuer. LReg. 103 (1616). Slotslofven på Kalmar anförtrodde .. (kung Johan) sin Hofman Abraham Erikson. Dalin Hist. 2: 833 (1750). Knut Sparre .. sökte fåfängt wärja Westerås, der han hade slottslofwen. Fryxell Ber. 3: 39 (1828). I ett kapitel om slottsloven under Sturetiden kommer Palme bl. a. in på frågan om unionsförhandlingarna i Kalmar 1397. HT 1949, s. 247.
2) [bet. utvecklad ur anv. i vissa prep.-uttr. (jfr 3)] om person (äv. koll., om två l. flera personer) innehavande slottsloven (i bet. 1); förr äv. i överförd anv., om post l. tjänst ss. slottsloven (i angiven bet.); jfr 1. Adlersparre HSaml. 2: 92 (i handl. fr. 1566). Alle slåttzlåfven måtte stå Hans Kongl. Maij:tt öpne och med .. (hans) egne edsvorne männ, undersåter och tienare blifva .. besatte. HT 1916, s. 188 (1597). Til Erich Spore och Hans Biörson att vara slotzlofven på Nyslott i Gustaff Finkes frånvaru. G1R 28: 617 (c. 1650). (Den 12 november begrovs) slottzloufwens barn ifrå slottet. BtÅboH I. 11—12: 214 (1687). Uti Wiborg förlades såsom Slottslofwen Måns Johanson, Jöran Erikson, Nils Rynning, Hans Kyle, Eric Arvidson (m. fl.). Celsius G1 2: 318 (1753). När en fästning .. (gm stormning) blef intagen, kostade det lifvet så väl för Slottslofven som alla de öfrige. 2VittAH 3: 401 (1788, 1793). Säg till slotts-lofven, att fängelsedörren skall förses med dubbla bommar. Sparre Frisegl. 3: 74 (1832). Befallningen på själva slottet (dvs. Sthms slott på 1500-talet) utövades tidvis av en slottsloven, bestående av flera personer. Almquist CivLokalförv. 1: 157 (1917). — särsk. (†) i utvidgad anv., om person tjänstgörande vid slott ss. tygmästare l. tygskrivare. BtVLand 5: 142 (1764; om förh. vid 1600-talets slut).
3) i förb. med föregående prep. i (förr äv. uti) l. till, i uttr. betecknande att ngn l. ngra innehade l. fick slottsloven (i bet. 1) l. var (medlem l. medlemmar av) l. tillhörde l. gjordes till slottsloven (i bet. 2).
a) (†) i uttr. uti en ärlig (och redlig) slottsloven, betecknande åt ngn anförtrodd slottsloven ss. grundad på en ärlig (o. redlig) förbindelse o. förpliktelse. G1R 1: 266 (1524: wthij en ærlig oc redelig slotzloffwan). (Vi) haffue befaledt .. Seuerin Kyll Wårt och Suerigis Rigis Slott Elssborg .. att han thet haffue och beholda skall wthij en ärlig Slotzloffwe. Därs. 6: 123 (1529).
b) i uttr. i (förr äv. uti) slottsloven (jfr c), dels i förb. med vara l. stå l. sitta o. d., betecknande att ngn l. ngra innehar slottsloven l. är (medlem l. medlemmar av) l. tillhör slottsloven, dels utan (närmare) förb. med verb (i sht i epitetisk förb. med egennamn): innehavande slottsloven l. utgörande (medlem l. medlemmar av) l. tillhörande slottsloven. The gode men .. Som medth .. (Måns Bryntesson) j slotzloffwan stonda. G1R 1: 266 (1524). (Rådstugurätten sammanträdde) på Abo rådhws i närwarru w:dig Hans Rawalsson vthj slåtzlofwen på Abo slått. BtÅboH I. 2: 21 (1624). Äfven Clement Rensel, .. nämnes .. ibland dem, som voro i slottslofven på Stockholms slott. 2VittAH 22: 258 (1861). Staffan Sasse, ”riksföreståndarens underamiral” samt senare ”i slottslofwen” på Stockholms slott ägde ett hus på Köpmangatan. Wrangel TessPal. 6 (1912). Sekreteraren Nils Hansson Brask, som satt i slottsloven på Stockholms slott, fick hand om denna uppbörd (dvs. för S:ta Klara kyrkobygge). HT 1937, s. 39.
c) i uttr. i (förr äv. uti) slottsloven (jfr b), i förb. med förordna, i sht förr äv. tillförordna l. förordna och tillsätta l. sätta l. bruka, betecknande att ngn l. ngra förordnas (o. tillsättes) ss. (medlem(mar) av) slottsloven resp. sättes till att vara (medlem l. medlemmar av) slottsloven l. användes ss. (medlem l. medlemmar av) slottsloven. Fursterne måge förordne och udi slotzlofven tilsättie hvilke them synes. RA I. 2: 18 (1561). Kong:e M:ttz stadthållere och tilförordnede i slotzloffuen på Räfle. 2SthmTb. 5: 163 (1576). (J. Berendes kunde inte själv resa till Sverige) derföre att hann på dhenn tidhenn brukedhes i slotz loffvenn på Vijborgh. OxBr. 5: 31 (1613). Hindrich von Meelen .. hade satt vthi sin stadh Hans Fynboo, medh sex andre vthi Slotzlofwen. Girs G1 17 (c. 1630). (H. Wrangel) förordnades (1616) i Slottslofven på Calmar fästning att såsom Under-Ståthållare .. vara Ståthållaren Hans Eriksson Ulfsparre till biträde. Hallenberg Hist. 4: 551 (1794). (I synnerhet i krigstid) förordnades ej sällan .. flere ståthållare samtidigt i slottslofven på Viborg, utan att göromålen noga fördelades bland de enskilda. Ramsay VägvFinl. 247 (1895).
d) i uttr. ifrågasätta l. utse l. förordna l. utnämna l. sätta o. d. ngn l. ngra till slottsloven, ifrågasätta resp. utse l. förordna l. utnämna l. sätta ngn l. ngra till att inneha l. vara (medlem l. medlemmar av) slottsloven. H. Kong:e M:tt (hade) sigh till thet högsthe .. till att beswäre öffwer them, som .. (på Älvsborgs slott) förordnett wåre till befalningh och slotzloffwen. HH XIII. 1: 116 (1564). (E. XIV) satte .. de sämsta bofvar till Slottslofven. Botin Utk. 441 (1764). Rikard (Lejonhjärta) utsåg .. (W. Marshal) på sin dödsbädd (1199) till slottslofven i Rouen och vårdare af skattkammaren. 2NF 17: 1072 (1912). Sabelhjerta .. sändes .. 1602 till Livland samt utnämndes s. å. 25/6 till slottsloven i Narva. Hembygden(Hfors) 1915, s. 120. Ursprungligen hade den unge Nils Svantesson Sture .. varit ifrågasatt till slottsloven på Stenviksholm. JämtlHärjedH 2: 115 (1945).
4) om konungen l. i hans ställe särskilt förordnad(e) person(er) tillkommande rättighet att vid behov disponera över l. återta åt ngn l. ngra gm slottsloven (i bet. 1) anförtrott l. anförtrodda slott l. att ställa detta resp. dessa under sitt personliga befäl. (Vi) haffua .. her hooss oss behollit (Olofsborgs slottshövitsman) tiil thess ath wij .. kunna forfara .. besynnerlige om then slootzloffwen at hon före oss eller hwem wij ther tiil wardha skickandis schal stondha open och offorhollen. G1R 2: 205 (1525). Slotzloffuan öffuer altt rijkit skall effter konungens dödh hallas (dvs. hållas till handa) erchebiscopen, drotzeten, laghmannen i Vpland med andra tre aff rikes rådh som ther til nempde warda, så at the altijd äre sex. OPetri Kr. 203 (c. 1540). Under konungens frånvaro måste regeringen .. öfvertagas af rådet i dess helhet eller några af detsamma, vare sig i det senare fallet rådets synliga ledare buro namnen af marsk och drotsete eller rikshofmästare eller kallades, såsom under skedets senare del var vanligt, ”de fyra som skulle hafva i sin hand slottslofven”, det vill säga under hvilka rikets slottshöfdingar skulle stå. IllSvH 2: 483 (1877). Slottsloven är .. (1512) ställd på tre rådsherrar jämte Sten Sture. KyrkohÅ 1940, s. 9.
Ssg (till 1): A (†): SLOTTSLOVE-BREV, se B.
B: SLOTTSLOVEN-BREV. (-love- 1543. -loven- 1530 osv. -lovens- 1542) hist. brev (se d. o. 2) bekräftande slottsloven, länbrev, förläningsbrev. G1R 7: 123 (1530). RA I. 1: 29 (1887; om ä. förh.).
C (†): SLOTTSLOVENS-BREV, se B.

 

Spalt S 6750 band 27, 1977

Webbansvarig