Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SEPARATOR sep1ara3tor2 l. se1-, stundom 1040, r. l. m.; best. -n; pl. -er -atω4rer l. 01—.
Etymologi
[jfr t. o. eng. separator; till SEPARERA]
(i sht i fackspr.)
1) motsv. SEPARERA I 1, om apparat l. anordning avsedd att åtskilja l. uppdela l. fördela ngt; jfr 2. TT 1895, K. s. 24 (om apparat för finfördelning av sulfitmassa). Renander Wernstedt (1965; om instrument avsett att införas i urinblåsa o. konstruerat för upphämtande av urin från vardera njuren för sig). — särsk.
a) i elektrisk ackumulator: av elektriskt oledande poröst material tillverkad mellanvägg mellan två plattor l. beklädnad runt var o. en av plattorna. Nerén (1930). Separatorerna (till vissa ackumulatorer) tillverkas av mikroporöst gummi och påverkas icke av elektrolyten. SvD(A) 1933, nr 67, s. 1.
b) vid radiosändning o. d. varvid upptagning sker med tillhjälp av flera (ofta i olika lokaler anbringade) mikrofoner använd anordning som möjliggör att utvälja o. till lyssnarna sända det ljud som kommer från en av mikrofonerna. SvFolket 12: 197 (1940).
2) [specialanv. av 1] motsv. SEPARERA I 3, om apparat l. anordning avsedd att uppdela lösning l. blandning o. dyl. i beståndsdelar med olika fysikaliska l. kemiska egenskaper l. med olika partikelstorlek; äv. om apparat avsedd att skilja vätskor åt som icke blanda sig med varandra; särsk. om apparat avsedd för avskiljande av föroreningar. NF (1890). Separator .., beteckning för åtskilliga apparater för afskiljande af ett ämne från ett annat eller af föroreningar, t. ex. i kvarnar för stenar och andra inblandade föremåls aflägsnande ur säd. 2NF 25: 111 (1916). — jfr MALM-, UTSÄDES-SEPARATOR m. fl. — särsk.
a) motsv. SEPARERA I 3 a, om apparat för centrifugering, avsedd för åtskiljande av beståndsdelar i vätska l. för åtskiljande av vätskor som icke blanda sig med varandra l. för avskiljande av fasta beståndsdelar ur vätska. WoJ (1891). Under hela rengöringsprocessen pumpas luten ur tvättmaskinen genom separatorn, där i luten förefintliga smutspartiklar utslungas — de som äro tyngre än luten mot separatorkulans periferi och de som äro lättare än luten till dess centrum. TT 1940, Allm. s. 138. — jfr CENTRIFUGAL-, OLJE-SEPARATOR m. fl. — särsk. motsv. SEPARERA I 3 a slutet, om apparat vari helmjölk kontinuerligt uppdelas i grädde o. skummjölk gm centrifugering. En af .. (G. de Laval) uppfunnen centrifugalmaskin, benämnd ”separator” för frånskiljande af grädden från mjölken. AB 1879, nr 161, s. 2. Den tyngre mjölken slungas i separatorn ut mot kanterna, medan den lättare grädden samlas i dess mitt. Bolin VFöda 177 (1933). jfr ALFA-, MJÖLK-SEPARATOR m. fl.
b) om elektromagnetisk apparat varmed man avskiljer magnetiserbara beståndsdelar ur krossad malm o. dyl. l. ur avfall; jfr SEPARERA I 3 b. TT 1891, s. 193. Maschinenbau-Anstalt Humboldt .. Tillverkar .. Magnetiska Separatorer .. för separering af magnetit och blodsten från kvarts etc., .. järnaffall från koppar och hvitmetall, m. m. Därs. 1903, Annonsbil. nr 43, s. 6. (Vid anrikning) males den finkrossade (järn-)malmen .., varefter den antingen ledes genom separatorer, i vilka malmkornen skiljas från gråberget på magnetisk väg, eller slammas med vatten, varefter gångarten bortvaskas. HbVerkstTekn. 1: 156 (1944).
c) (numera föga br.) om apparat använd för att avskilja vatten från gas, vattenavskiljare; särsk. dels om kondensor (se d. o. 1) vid ångmaskin, dels om anordning för avlägsnande av vatten ur tryckluft använd för att skjuta ut torpeder. Pasch ÅrsbVetA 1828, s. 12 (vid ångmaskin). Från .. (pumparna) ledes luften genom ”separatorer” antingen till för densamma afsedda behållare (ackumulatorer) eller ock direkt till torpedens luftrum. Uti separatorn befrias luften från medföljande vatten. 2UB 9: 668 (1906). — jfr VATTEN-SEPARATOR.
Ssgr (i sht i fackspr.): A: (1, 2) SEPARATOR-AXEL. JernkA 1902, s. 37 (i magnetisk separator).
(2 a slutet) -BORSTE. (separator- 1911 osv. separators- 19111919) borste för rengöring av separator. KatalÅhlénHolm 1911—12, s. 151.
(2 a slutet) -GRÄDDE. (separator- 1886 osv. separators- 1884) (numera bl. tillf.) grädde erhållen i separator. LAHT 1884, s. 46.
(1, 2) -INDUSTRI. industri för tillverkning av separatorer; särsk. till 2 a slutet. SvIndustri 201 (1935).
(2 a) -KULA. (separator- 1896 osv. separators- 18931903) om (urspr. kulformigt) kärl på separator vilket drives runt så att innehållet delas upp av centrifugalkraften; särsk. till 2 a slutet; jfr kula, sbst.3 1 n. SD(L) 1893, nr 170, s. 3.
(2 a) -LOCK. (separator- 1896 osv. separators- 1886) om (den koniska o. avtagbara) överdelen på separator; särsk. till 2 a slutet. Grotenfelt Mejerih. 87 (1886).
(2 b) -MAGNET. elektromagnet tillhörande malmseparator. JernkA 1902, s. 45.
(2 a slutet) -MEJERI. (separator- 1886 osv. separators- 18841902) (numera bl. i skildring av ä. förh.) mejeri med separator(er). LAHT 1884, s. 50.
(2 a slutet) -OLJA. (separator- 1903 osv. separators- 1890) olja för smörjning av separatorer. SmålP 1890, nr 9, s. 1.
(2 a slutet) -PIP. på separator: pip varur skummjölk l. grädde rinner. Salminen Katr. 113 (1936).
(2 a slutet) -RUM. (separator- 1886 osv. separators- 1900) i mejeri: rum där separator l. separatorer är(o) uppställd(a). Grotenfelt Mejerih. 91 (1886).
(1, 2) -SKÖTARE. jfr separatör. YrkesförtArbFörmedl. 52 (1936; i cellulosafabrik). SvYrkeslex. nr 700, s. 2 (1955; vid gruva).
(2 a) -SLAM. (separator- 1906 osv. separators- 19001923) slam som avsätter sig på separeringskärlets vägg vid separation; särsk. till 2 a slutet. BtRiksdP 1900, 6Hufvudtit. s. 109.
(2 a slutet) -SMÖR. (numera bl. i skildring av ä. förh.) smör av separerad grädde. Grotenfelt Mejerih. 78 (1881).
(2 a slutet) -SNÖRE. (förr) snöre använt ss. drivrem för att ge separatorkula en roterande rörelse. LD 1907, nr 145, s. 2.
(2 a) -SPINDEL. om den till en centrifugalseparator hörande huvudaxeln (vilken uppbär separatorkulan o. försätter denna i rotation). 2NF 18: 753 (1912).
B (numera mindre br.): SEPARATORS-BORSTE, -GRÄDDE, -KULA, -LOCK, -MEJERI, -OLJA, -RUM, -SLAM, se A.

 

Spalt S 1943 band 25, 1967

Webbansvarig