Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CENTRIFUGAL sän1trifɯga4l l. -fu-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. zentrifugal, af eng. centrifugal, efter nylat. centrifugus, adj., tidigast användt 1687 (i förb. vis centrifuga, centrifugalkraft) af Newton, som bildat ordet af lat. centrum (se CENTRUM) o. -fugus, till fugere, fly (jfr FUGA); jfr äfv. CENTRIPETAL]
1) eg.: som flyr medelpunkten; som sträfvar att aflägsna ngt från en medelpunkt.
a) (i sht i ssgr) mek. i eg. anv. Dalin (1850). Topelius Nya blad 182 (1870).
b) [jfr eng. so strong are the centrifugal forces in Spain] bildl., om ngt som sträfvar att draga sig l. ngt från centrum mot periferien o. d. Vatikanens centrifugala och centripetala inflytande på Italien. Beckman Påfv. 72 (1880). (Eländet) har, påstås det, alltid och i alla stora städer en centrifugal böjelse. Kaufmann Frankr. 295 (1883).
2) [jfr eng. centrifugal machine] (föga br. utom i ssgr) tekn. om maskin o. d. vid hvilken centrifugalkraften tages i användning för visst ändamål. En ny centrifugal skärmaskin. P. Klason i LAHT 1892, s. 86.
3) [jfr motsv. anv. i t. o. eng.] anat. o. fysiol. om nerv l. nervbana: som leder retningar o. hämningar från nervsystemets centralorgan (hjärnan l. ryggmärgen) till ngt annat kroppens organ, utåtledande; äfv. om process i l. impuls förmedlad af centrifugal(a) nerv(er). N. Dahlin i Hygiea 1839, s. 162. Motoriska nervrör, som leda innervation i centrifugal rigtning. E. J. Bonsdorff i Acta soc. scient. fenn. 9: 167 (1868). De centrifugala nerverna indelas .. i rörelsenerver, sekretoriska (afsöndrande) nerver och hämmande nerver. NF 11: 997 (1887). Centrifugala processer. Vannérus Wundts psyk. 366 (1896). Klercker Människokroppen 269, 318 (1902).
Ssgr: (2) CENTRIFUGAL-APPARAT1003~002. 2 Uppf. b. 2: 63 (1901; se under CENTRIFUG).
(2) -FLÄKT~2. jfr -VENTILATOR. Tekn. tidskr. 1872, s. 273. NF (1878; se under -VENTILATOR). Draget åstadkommes genom en eller flere centrifugalfläktar, hvilka blåsa in luft antingen i askugnarna direkt, eller ock .. i eldrummet. Frykholm Ångm. 67 (1890).
(2) -HOLLÄNDARE~0200, r. l. m. ett slags inom pappersindustrien använd maskin till lumpens söndermalning. Tekn. tidskr. 1878, s. 241.
(1) -KRAFT(EN)~2. [jfr t. zentrifugalkraft, äfvensom eng. centrifugal force, fr. force centrifuge, nylat. vis centrifuga (Newton)] mek. den kraft på grund hvaraf en kropp som rör sig i en kroklinig bana sträfvar att aflägsna sig från denna (i tangentens riktning); det motstånd som en kropp på grund af sin tröghet gör mot en af centripetalkraften framtvingad riktningsförändring. Triewald Förel. 1: 185 (1728, 1735). Centrifugal-kraften är större och tyngden mindre vid æquatorn. Höpken 1: 233 (1745). När han (dvs. månen) går omkring jorden, vil han ständigt, medelst sin centrifugalkraft, vika ifrån henne, men qvarhålles icke dess mindre i sin bahn (orbita) af Centripetal-kraften, som är dess tyngande åt jorden. Klingenstierna Mussch. 92 (1747). Wijkander Fys. 1: 77 (1886, 1896).
(2) -MASKIN~02. SvT 1852, nr 17, s. 4. Vid fysikaliska föreläsningar visas centrifugalkraftens verkningar med en särskilt s. k. centrifugalmaskin. Fock Fys. 1: 99 (1857). Ultuna landtbr.-inst. tidskr. 1866, s. 63 (om mjölkcentrifug). Numera uttages honungen beqvämast med en s. k. centrifugalmaskin. Gerner Bisköts. 48 (1881).
(2) -PENDEL~20. konisk pendel. Fock Fys. 1: 139 (1857). Tidskr. f. byggn. 1859, s. 44. NF (1878).
(2) -PULVERISERARE~000200, r. l. m. ett slags apparat använd vid benmjölsfabrikation. PT 1896, nr 37, s. 1.
-REGULATOR~0020. å kraftmaskin (ångmaskin, elektrisk motor o. d.) använd regulator som medelst en af maskinen i rotation försatt konisk pendel reglerar tilloppet af drifkraft. Tekn. tidn. 1871, s. 221. Cederblom Ångm. 448 (1893). 2 Uppf. b. 3: 299 (1897).
(2) -SEPARATOR~0020. (mindre br.) särsk. om apparat gm hvilken gräddens utskiljande ur mjölken sker medelst centrifugalkraften. Patent nr 934 (1887). I ett patent, som den 9 maj 1877 meddelades åt Lefeldt och Lentsch, kallades denna (gräddskumnings-)apparat ”maskin till producerande af grädde medelst centrifugalkraft”. Ett år senare .. kallar G. de Laval dylika maskiner för ”gräddskummare”. Den 28 december samma år har han .. ändrat namnet till ”centrifugalseparator”, och först i ännu senare patent kallas apparaten helt enkelt ”separator”. S. A. Andrée i Nord. tidskr. 1892, s. 228.
(2) -SIKT~2, för siktning af mjöl o. d. Tekn. tidskr. 1874, s. 102. Jensen Kvarnind. 168 (1893). 2 Uppf. b. 4: 461 (1899).
-SNURRA~20, sbst. om ett slags leksak. Hubendick Lekkamr. 117 (1891). Gyroskop eller centrifugalsnurra. Ind.-utst. i Malmö 1896, s. 13.
(2) -SORTERARE~0200, r. l. m. ett slags maskin för sortering af säd o. d. 2 Uppf. b. 4: 81 (1899).
(2) -SÅNINGSMASKIN~1002. Juhlin-Dannfelt 47 (1886).
(2) -TORKMASKIN~102. NF 3: 179 (1878). 2 Uppf. b. 8: 127 (1900).
(2) -VENTILATOR~0020. jfr -FLÄKT. Centrifugalventilator l. Centrifugalfläkt, .. ett särskildt slags ventilator, vid hvilken man begagnar sig af centrifugalkraften för att sätta luft i rörelse. NF (1878). 2 Uppf. b. 5: 108 (1902).
-VIKT~2, å centrifugalregulator. Tekn. tidskr. 1894, A. M. s. 14.
Anm. I ä. tid förekom äfv. centrifugisk i samma bet. som centrifugal. Den Centrifugiska kraften. Dalin Hist. 1: 273 (1747).

 

Spalt C 72 band 5, 1904

Webbansvarig