Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCIENTIFIK skiän1tifi4k l. si- l. ʃi-, l. ski1ent- l. si1osv. (schiänntifi´k Dalin; siäntifi´k WoJ (1891)), adj.; adv. -T (Weste FörslSAOB (c. 1815)).
Ordformer
(äv. -fic, -ique)
Etymologi
[jfr eng. scientific, fr. scientifique, mlat. scientificus, lärd; av lat. sciens (se SCIENTIA), o. -ficus, till facere (se FACIT). — Jfr SCIENTIFIERA, SCIENTIFISK]
(numera knappast br.) vetenskaplig; vetenskapligt noggrann; äv. i n. sg. best. i substantivisk anv., om vetenskapligt arbete. VetAH 1773, s. 6. (Man bör tillse att formlernas) sammanhang är så Systematiskt, som en Scientific Method fordrar. Därs. 1805, s. 164. För det närvarande blir mig .. svårt att hinna (skriva) något (för tidskriften Lyceum), då jag satt mig före att läsa något, dels förut oläst, dels förr på helt annat sätt läst, och arbeta ut till nyes. Det scientifika fordrar tid. BHöijer (1809) hos Hjärne DagDrabbn. 367. FoU 19: 167 (c. 1845; om samvete). Rationalism skall .. utmärka framför allt den vetenskap, som har att underkasta alla andra vetenskapers principer en strängt scientifik pröfning … Och sagda uppgift tillkommer just filosofien. GHT 1896, nr 304 A, s. 2. 2NF (1916). — särsk. (†)
a) om filosof: som tillämpar dogmatisk l. skeptisk l. kritisk metod (o. icke bygger på uppfattningen att sanningen inses intuitivt av sunda förnuftet); jfr SCIENTIFISK a. Boström 2: 106 (1838).
b) om vetenskaplig metod: syntetisk. Lindblom Log. 227 (1836).
c) i inskränktare anv.: som har avseende på l. sysslar med (undervisning i) krigsvetenskap l. (högre) militär taktik l. teknik, krigsvetenskaplig (särsk. om vapenslag l. specialkår l. högre stab o. d.); äv. om person (officer): knuten till vapenslag o. d. som sysslar med krigsvetenskap osv. KrigVAH 1824, s. 67 (om officer). För at för desse scientifika Corpser (dvs. bl. a. arméns generalstab, artilleriet, fortifikationen, topografiska kåren o. sjömätningskåren) bibehålla en jemn communikation med Armén, vore .. det tjenligaste medel at (osv.). Därs. 69. Jag .. begagnades ej sällan af befälet vid uppsättandet af scientifika betänkanden. Wingård Minn. 1: 29 (1846).

 

Spalt S 1441 band 24, 1965

Webbansvarig