Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
SAM-VERKSAMHET~002, äv. ~200. (numera mindre br.) samverkan. Cannelin (1912, 1939).
1) = samverkan 1; äv. oeg. l. bildl. (jfr 2). Atterbom Minnest. 2: 399 (1826). Själsförmögenheterna underhålla ej fullkomligt syskonsämjan: genom reflexionens utveckling och förstärkning rubbas jämvigten och samverksamheten i själsförbundet. Förståndet .. upphäfver .. sig till herre öfver fantasie och känsla. Törneros (SVS) 2: 309 (1828). 3NF 11: 1181 (1929).
-VET, se samvete.
(7) -VETA. (†) i uttr. samveta ngt med ngt, ha en uppfattning om ngt, vilken står i överensstämmelse med ngt. Opinionen (bör), om den vill hinna sitt mål, och bekräftas i sin värdighet såsom det allmänna Samvetet, veta sin bildningslinea, samveta den med allmän verlds- och samfunds-ordning. Bexell Samv. 170 (1840).
-VETAD, se samvete avledn.
-VETANDE, n.
1) (†) till 4, = medvetande, sbst. 1; anträffat bl. om förhållandet att vara invigd (o. delaktig) i hemlig plan l. sammansvärjning. (Lat.) gloriosissimi facti conscientia (sv.) samwetande om .. (dvs.) sammansvärjning till .. Cæsars mord. Cavallin 2: 678 (1873).
2) (numera bl. mera tillf.) till 4, 7, om förhållandet att ngn tänker och känner gemensamt med ngn l. ngt (särsk. med Gud l. med ett kollektiv av personer); särsk. i uttr. samvetande med ngn l. ngt (jfr 4). Det ligger i samwetets sjelfwa natur och begrepp, att detsamma .. icke är till utan såsom ett samwetande; d. w. s. det är ett sådant menniskans medwetande, hwilket först eger giltighet derigenom, att det af ett annat medwetande får wittnesbörd och bekräftelse. EvangKyrkow. 1855, s. 57. Det christliga samwetet är alltså på det sättet ett samwetande med Gud, att det på samma gång är ett samwetande med församlingen, med det christliga samfundet. Därs. 58. Ett samvetande med alla världar kan man drömma om, men med något mera av tillförsikt säger man i stället ett samvete. HLarsson i GHT 1940, nr 142, s. 3.
3) (numera knappast br.) till 4, 7: vetande som är gemensamt för o. förekommer i det närmaste lika fördelat bland människorna. Atterbom PhilH 238 (1835).
4) (†) till 7, i uttr. samvetande med ngt (jfr 2), om (vetande som står i) överensstämmelse med ngt. Det är vår mening, att det Representativa systemet och Samhällsförvaltningen i allmänhet äfven skola finna sin bildningslinea i samvetande och samvandring med denna idée (dvs. idén om kommuner). Bexell Samv. 170 (1840).
-VETANDE, p. adj. (†) = medvetande, p. adj. 1. (Sv.) Samvetande, .. (t.) mitwissend. Möller (1807).

 

Spalt S 935 band 24, 1964

Webbansvarig