Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMMANTAGA sam3an~ta2ga l. (ngt vard.) SAMMANTA ~ta2 l. (numera företrädesvis i bet. 4 c men i denna bet. ofta) TILLSAMMANTAGA tilsam3an~, förr äv. TILLSAMMANSTAGA, v. -tager resp. -tar, -tog, -togo, -tagit, -tagen (se för övr. TAGA, v.). vbalsbst. -TAGANDE, -TAGNING; jfr SAMMANTAG.
Ordformer
(samman- 1588 osv. tillsamman- 1791 osv. tillsammans- 15581885. Se för övr. SAMMAN)
Etymologi
[fsv. saman taka; jfr d. sammentage samt t. zusammennehmen; av SAMMAN o. TAGA, v.]
Anm. Se med avs. på verbets o. de olika vbalformernas bruklighet i förh. till förb. taga samman samt med avs. på verbets konstruktion anm. 3:o o. 4:o sp. 586 f.
1) (†) taga (olika föremål) i ett handgrepp l. på en gång l. i en klump o. d.; taga (en viss mängd av ngt) o. hålla den samlad l. tillhopa; taga (olika föremål l. en kvantitet av en massa o. d.) o. samla dem resp. den i en hög l. formation l. till ett helt l. dyl.; sammanföra, (in)samla; äv. oeg. l. bildl. Hwad omak iag med des (dvs. domkapitelsakternas) sammantagande hafft hafwer i 8 weckors tijd, förr än de kunde inbindas. VDAkt. 1701, nr 192 b. Kornen af denne lämning (efter upplöst, förorenad platina) sammantagne, smällte till en del med Borax för Blåsröret, till Smaragd- eller Turkoslikt Glas. Rinman JärnH 508 (1782). (Man bör räfsa samman höet så hårt att) kämsan, midt uppå med händren varsamt sammantagen, kan på hässjan lyftas. LBÄ 44—50: 275 (1801). Håret benadt i pannan, öfver tinningarne slätt, sammantaget bakåt der det nedhänger i tvenne långa flätor. MagKonst 1832, s. 88. Jag ej gäller mer som jag, / Du som du ej gäller; / Du är icke heller jag, / Jag är du ej heller. / Men oss båda sammantag: / Jag — är endast du och jag. Malmström 6: 96 (1844). — särsk.
a) med avs. på penningar l. förnödenheter: (in)samla, uppsamla. Så att .. samme hiälpe gärdh (till krigsfolkets underhåll) i tid motte tilsammäns tagäs. G1R 28: 595 (1558). Samme daagh bleff bewilgett aff menige man, atth borgemester och råådt skulle förliike sigh wppå allers theras wegne medh kyrckioherran, hwro myckett han skulle haffue tiill åhrs lhönn; och sedan skulle peningerna samman tagas och leffuerere kyrchioherran. TbLödöse 85 (1588). VDAkt. 1711, nr 379.
b) sammanföra l. sammanbinda (olika bokstäver); sammanbinda (olika ljud). Ja låter liksom i och a wore hastigt och tätt sammantagne. Hof Skrifs. 85 (1753). Dens. Anm. 61 (1760).
c) till en helhet förena de olika elementen i (ngt) l. dyl. Sammantagom och fullbordom genom några korta drag denna tafla (dvs. skildring). AGSilverstolpe i 2SAH 7: 49 (1815).
d) i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.
α) sammalen; jfr SAM-TAGEN. De förmögnaste på slätten äta .. sammantaget rågbröd. Flodström SvFolk 290 (i handl. fr. 1797).
β) om förmåga: samlad, koncentrerad. Scholander 3: 187 (1879).
e) ss. vbalsbst. -ning i konkretare anv.: samling (av föremål). Hela sammantagningen af åkerbruks-redskap, som ägaren af et landtgods öfverlemnar åt sin Arendator. Holmberg (1795; under applis).
2) (†) knäppa samman (händer); jfr HOPTAGA 5. Wid middags stunden blottade Han sielf hufwudet, och med sammantagna händer las högt .. några böner. Lange Norby 68 (1742).
3) sömn. vid stickning av ett plagg o. d. förena (två maskor) till en maska (för att minska maskantalet l. dra ihop stickningen); gm att förena maskor dra ihop (stickning) l. minska (ngts vidd), ta in; äv. allmännare: dra ihop (plagg), minska (ngts vidd), hoptaga (se d. o. 3). (Strumpstickningen) fortsättes 58 hvarf utan hvarken utvidgning eller sammantagning, tills slutligen under de 8 sista hvarfven en maska ökas på hvardera sidan, så att sist 44 maskor uppstå, då strumpan är färdigstickad. TT 1871, s. 158. Maskorna sammantagas två och två. Östergren (1937). Vidden på kjolen är tillsammantagen bak. IllSvOrdb. (1955).
4) (utom i c numera knappast br.) lägga samman l. slå ihop (tal l. kvantitativa storheter l. enheter), summera ihop; ss. grund för bedömning l. för att få en totalbild av ngt l. till jämförelse lägga samman l. sammanställa (olika fakta); jfr SAMMANLÄGGA 9, 10. När detta med mera sammantages, Hoppas wi och ödmjukeligen anhålle, at få denna lagligen kallade adiunct behålla. VDAkt. 1785, nr 28. Då man tilsammanstager alla omständigheter vid et rätt uttal, finner man lätt, at i de nyare bildade språken ej någon satts kan förekomma och rätt uttryckas utan en accent. Höijer 4: 50 (c. 1812). — särsk. i p. pf.
a) i uttr. sammantagen med ngt, räknad ihop med ngt, i förening med ngt, tillsammans l. tillika med l. jämte ngt. Inwånare, små med store sammantagne, äro nu något öfwer 2600 personer (i Västerås). Hülphers SvStäd. 1: 5 (1778). Så voro, med kapellen tillsammantagna, gudshusen i Nürnberg 62. Atterbom Minn. 203 (1817). (Hansestädernas förbund med Sverige upphävdes) Denna händelse sammantagen med den afbräck handeln led genom Danska kapare, lifvade åter modet hos någre herrar af Rådet (som voro dansksinnade). Strinnholm Vas. 1: 189 (1819). TT 1874, s. 212.
b) ss. framförställt attribut; dels i pl., med pluralt huvudord: sammanlagda; samlade; dels i sg., med huvudord betecknande summa, belopp, omfång, areal o. d.: sammanlagd, samlad, total. AdP 1789, s. 678. Af desse tilsammantagne 203 R:dal. 24 ss. Specie, har jag .. utdelt .. 142 R:d. 32 ss. IT 1791, nr 18, s. 2. Af alla sammantagna underrättelser i detta ämne .. synes åtminstone föllja, att Franska Folket var fromt. LBÄ 29—31: 76 (1799). Vi hafva nu åter tillryggalagt ett antal af stunder och dagar, hvilkas sammantagna omkrets vår Christeliga församling gifvit namn af ett kyrko-år. Lehnberg Pred. 1: 249 (c. 1800). En sammantagen Summa af Sexhundrade Åttatiotre Rubel Trettiotre och en Tredjedels kopek Silfwer. SPF 1826, s. 85. Sammantagna beloppet. Auerbach (1913).
c) (fullt br.) ss. ett självständigt, efterställt attribut l. ss. predikativ (utan vidare bestämning; jfr a), med pluralt l. kollektivt huvudord, l. ss. adv. sammantaget l. tillsammantaget, i förening, tillika, tillsammans; i dess helhet, totalt; inalles. Fischerström Tal 35 (1769). (Solen) är .. mycket större än alla desz planeter tillsammanstagne. Wåhlin Bastholm 29 (1791). Flera föreställningar, som .. tillsammanstagne utgöra ett enda subjekt eller predikat. Boivie SvSynt. 4 (1826). I Westerås län .. fanns 1712 icke mer än 6290 män af alla stånd sammantagne. Forsell Stat. 31 (1831). Allt detta tillsammanstaget stegrade regeringens fruktan, så att man slutligen ej ansåg sig trygg, med mindre man försäkrade sig om de mest misstänkte ränksmidares personer. MinnSvNH 3: 99 (1853). (Med kanalarbete) har under senaste april månad i Utra sysselsatts .. tillsammantaget 373 arbetare. HforsD 1875, nr 133, s. 2. Svedje räknade .. (männen han såg komma) i deras rad. De var flera än fingrarna på hans båda händer sammantagna. Moberg Rid 333 (1941). — särsk. i uttr. allt sammantaget, allt tillsammans, allt sammanlagt; äv. ss. fristående satsförkortning: inalles, totalt, i allt; om l. när allt lägges samman l. medräknas l. beaktas l. dyl. Dalin (1854). Alt tillsammantaget, kan man ej annat än förvåna sig öfver, att Katarina (II av Ryssland) undan statsgöromål och nöjen lyckats spara tid för den mängd .. arbeten hon skrifvit. NordT 1883, s. 479. Allt sammantaget uppgår din skuld nu till … Östergren (1937).

 

Spalt S 788 band 24, 1964

Webbansvarig