Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM, sbst.1, n.
Ordformer
(sam 16641799. samb 1730. samm 16741717)
Etymologi
[jfr nor. dial. sam, n., enighet, endräkt; till stammen i SAM, adj., o. SÄMJA]
(†)
1) sämja l. samförstånd l. endräkt l. samtycke o. d.; i uttr. med gott sam (och tycke) l. med sam och enighet l. med god vilja och sam, i god sämja l. i fullt samförstånd l. godvilligt, sluta med gott sam och handslag, avtala i god sämja o. bekräfta med handslag, varken emot goda ord eller vänligt sam vilja (göra ngt o. d.), icke godvilligt låta övertala sig (att göra ngt o. d.). Såssom Wyrd: Hr. Nielss medh goodh willia och sam vpdrager migh Erlando Prästegårdhen att boo uthi. VDAkt. 1664, nr 164. Åthskillige relationer och witnesbörder .., them han så håller inne medh sigh, att han them hwarken emoot godh ord, eller wänligit samm will ifrån sigh lefrera. Därs. 1674, nr 204. Således wara med godt sam och handslag slutat, attestera ut supra Måns Persson (m. fl.). Därs. 1781, nr 82 (1723). (De) hafwa .. sins emillan berörde trolofning ändrat och uphäfwet, med godt sam och tycke. Därs. 1763, nr 9. Sedan wi undertecknade osz emellan i ägtenskaps Handel inlåtit och trolofwat hafwom, men sedermera med sam och enighet öfwerenskommit samma trolofning uphäfwa ..: Ty finna wi (osv.). Därs. 1775, nr 554. Så är oss emillan med godt sam öfverenskommit, at (osv.). Därs. 1799, nr 59.
2) överenskommelse. Anna Swensdotter .. will påstå, att hon med .. Petrus Lindstorphius skall giordt Samb och Contract .. att wijdare och i åhr få förblifwa widh Torpet Skarhult. VDAkt. 1731, nr 612 (1730).

 

Spalt S 421 band 24, 1964

Webbansvarig