Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REVERSERA rev1ærse4ra l. re1-, l. -ärs- l. -ers-, i Sveal. äv. -e3ra2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr äv. reu-)
Etymologi
[jfr t. reversieren; avledn. av REVERS, sbst.3]
I. med sakobj.; förr äv. (se 3 a, 4 c) med personbetecknande indirekt obj. (varvid sakobjektet kan vara ersatt av bestämning inledd av prep. l. över).
1) (†) motsv. REVERS, sbst.3 1: skriftligen utfästa sig l. lova (att göra ngt). 1369 reverserade Kort Molteke, ståthållare på Varberg i Halland, att förvara slottet i år till hansestädernes tjenst. SKN 1841, s. 163.
2) (†) motsv. REVERS, sbst.3 1: gm en skriftlig förbindelse bekräfta l. godkänna (ngt). Crusenstolpe Mor. 5: 58 (1843).
3) (numera föga br.) bankv. o. handel. motsv. REVERS, sbst.3 2: gm en revers l. skuldförbindelse erkänna (en skuld l. ett lån o. d.), ge revers på (ngt); förr äv. allmännare: lämna kvitto l. mottagningsbevis på (ngt), kvittera (ngt); äv. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. Dee saker, som af Hr. Stiernhielm äre reverserade. Schück VittA 2: 284 (i handl. fr. 1668). Til Sedelhafvaren betalar underteknad .. Sjutusende Daler Kopparmynt, som Reverseras. DA 1771, nr 46, s. 1. Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om åläggande för .. (N. N.) att till mig på grund af i bestyrkt afskrift bilagda revers omedelbart utgifva 3/4 af reverserade beloppet. PT 1913, nr 50 B, s. 2. 3NF (1932). — särsk.
a) (†) med personbetecknande indirekt obj. o. sakobjektet ersatt av bestämning inledd av prep. på, i uttr. låta reversera sig på ngt, begära l. ta kvitto på ngt. RP 2: 92 (1631).
b) (†) i p. pr. i mer l. mindre adjektivisk anv.: som utgör ett kvitto o. d. Dens Reverserande Specification på alla (mynt-)profwen (bör avfordras), som förwahringen anförtroos, hwilken wid Mynthusets Proflåda i stället behålles. Stiernman Com. 3: 254 (1664).
4) (†) motsv. REVERS, sbst.3 3.
a) lämna reversal på (ngt som översändes), låta (ngt) åtföljas av reversal. PH 9: 217 (1770).
b) i uttr. reversera ngt till ngn, lämna ngn en specificerad förteckning över ngt; äv. bildl., övergående i bet.: leverera ngt till ngn l. dyl. Trolle-Bonde Hesselby 102 (i handl. fr. 1692). Huru kan .. (sanningen) väntas af Almqvist, som til Hierta reverserat 100,000 lögner? LFRääf (1848) hos Ahnfelt Rääf 356.
c) lämna (ngn) en specificerad förteckning över (ngt), specificera (ngt) för (ngn); äv. med sakobjektet ersatt av bestämning inledd av prep. över, i uttr. låta sig reversera över ngt, skaffa sig specifikation på ngt (av ngn). Fougdarne (skola) låtha sigh reversera af Regementz Skrifwarne öfwer all Ränta. LReg. 425 (1662). Regementz Skrifwarne skole .. wara plichtige att reversera fougdarne hwadh rättwist ähr. Därs.
II. (†) refl.
1) motsv. REVERS, sbst.3 1: (gm en skriftlig förbindelse l. försäkran o. d.) förbinda l. förplikta l. utfästa sig (till ngt l. att göra ngt); äv. med bestämning bestående av en att-sats, betecknande det vartill ngn förbinder sig; äv. i uttr. reversera sig uppå l. över ngt, förbinda sig till ngt. LReg. 104 (1616). Effter som .. Louys DGeer sigh häröfwer skrifftelighen reverserat hafwer. HH 29: 422 (1641). Nils Nilsson hafwer sigh reverserat, at der .. ducaterne intet kunde uthgifwes för 2 rd:r stycket, så skulle han them igen tagha och bethala medh specie rd:r. KamKollP 3: 139 (1642). Wij alle reversera oss på thet krafftigste at hålla secret och tyst hwadh som hälst wardher aff Kongl. M:tz betiänte oss föreläsit. RARP 7: 229 (1660). Inge af fremmande religion må tilstädias at gifta sig, för än de först hafwe sig skrifteligen reverserat uppå deras barns upfostring uti Wår rätta religion. ÅbSvUndH 60: 17 (1684). Möller (1807). — särsk. i uttr. reversera sig mot ngt, ss. motprestation mot ngt förbinda sig (till ngt o. d.). VDAkt. 1692, nr 128. Aldenstund .. (vissa) förmåner dem mera til skada än gagn skulle lända, i fall de deremot sig reversera skola til obebygde tracters upodlande .., altså (osv.). 2RARP 11: 184 (1739).
2) motsv. REVERS, sbst.3 2: ge l. lämna en revers l. skuldförbindelse (på ngt). ConsAcAboP 4: 281 (1675). Unge Gadden har riktigt reverserat sig på 30,000 Dl. til Georgii. Porthan BrCalonius 46 (1793). Dalin (1871).
Särsk. förb.: REVERSERA BORT1010 4. (tillf.) till I 3: gm att skriva revers göra sig av med (ngt). Högberg Frib. 290 (1910).

 

Spalt R 1644 band 22, 1958

Webbansvarig