Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPERTORIUM re1pærtω4rium l. rep1-, l. -är-, l. 10302, n.; best. -iet, i best. anv. äv. utan slutartikel; pl. -ier.
Etymologi
[jfr t. repertorium, eng. repertorium, repertory, fr. répertoire; av lat. repertorium, till reperire, finna, upptäcka, sannol. av re- (se RE-) o. parere, frambringa, föda (jfr PARENTAL). — Jfr REPERTOAR]
1) (i lärt fackspr.) förteckning, register, katalog o. d. Repertorium eller Alphabet-Register öfver Antiquitets Archivi Inventarium. Schück VittA 4: 318 (i handl. fr. 1723). Ett repertorium över staternas publikationer av diplomatiska dokument. HT 1927, s. 186.
2) (i lärt fackspr.) (katalogartat) samlingsvärk; uppslagsvärk, uppslagsbok, reallexikon; äv. oeg. l. bildl., om (kortare) skrift med ett innehåll som liknar innehållet i ett samlingsvärk l. uppslagsvärk l. ett kompendium l. dyl. Et slags repertorium för Philosophiens äldsta Historia, der man i en bestämd ordning hade ej allenast fragmenten efter de gamla Philosopherna, utan äfven deras blott citerade sattser. LittT 1797, s. 144. (E. Brander har gjort företalet till sin tragedi Aslög) till ett verkeligen dyrbart repertorium af Notiser om vår äldre dramatiska Litteratur. Hammarsköld SvVitt. 1: 397 (1818). (Skildringen) blir .. till ett repertorium i tidens engelska kyrkohistoria, illustrerat genom det ymnigt framlagda brevmaterialet. SvTeolKv. 1936, s. 97. — särsk. (enst.) bildl., om person. (Violinisten o. kompositören) Baillot .. står liksom ensam qvar, ett lefvande repertorium på den Italienska .. musikens klassiska traditioner. Geijer I. 8: 38 (1832).
3) (†) repertoar. Ryska theaterns repertorium. Meurman (1847). Gynther ConvHlex. (1848).
4) [jfr motsv. anv. i eng.] (†) förvaringsplats, samlingsplats, förråd (se FÖRRÅD, sbst.3 2). Utgifvaren till dessa samlingar (dvs. Anecdoter och Historietter) tyckes hafva afunnats våra Dagblad at vara repertorier för alla gamla länge kända .. Anecdoter. JournSvL 1801, s. 459. SKN 1844, s. 210.
5) (†) samling, förråd (se FÖRRÅD, sbst.3 1). Hans Repertorium af Theater-afficher .. visa om 100 år härefter, hvilka Piecer speltes .. uti en Svensk Landsort. BrinkmArch. 2: 375 (1810). Att skaffa sig ett .. repertorium af brukbara (latinska) fraser för skrift och kateder. SvLittFT 1837, sp. 142.

 

Spalt R 1200 band 22, 1957

Webbansvarig