Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPARTITION re1partiʃω4n l. rep1-, l. 01—, äv. -itʃ- (reparrtitschón Dalin), r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. repartition; av fr. répartition, till répartir (se REPARTERA, v.1)]
1) (utom i a, b o. c numera föga br.) till REPARTERA, v.1 1 (o. motsv. REPARTISERA 2): fördelning av ngt mellan ett antal parter; särsk. med tanke på en proportionell fördelning l. en uppdelning i lika andelar l. lotter o. d.; äv. konkretare, om en för fördelningen av ngt fastställd princip l. om (skrift innehållande) bestämmelse(r) om fördelningen av ngt; äv. i uttr. repartition av (förr äv. ) ngt, repartition mellan l. på ngra. Repartitionen och fördehlningen af dhe extraordinarie Sakerna (i kammarkollegium) Assessorerne och Commissarierne emellan. CivInstr. 81 (1694). Repartition emellan begge bröderne .. på sterbhusets giäld. Benzelstierna Cens. 31 (1738). Schauman o. Christierson Gide 4 (1897). — särsk.
a) (fullt br.) kam. om fördelning av vissa pålagor l. onera l. skatter o. d., kontingentering. 1BorgP 187 (1678). Om lindring i Båtzmanshållet, samt en skiälig jämkning och ny repartition Städerne emellan. Stiernman Riksd. 2274 (1719). (Gåvan till hertig Karl) bör af alla Rikets invånare, genom särskild bevillning, efter repartion utgöras. AdP 1789, s. 531. Reuterskiöld Grundlag. 871 (1926).
b) (om ä. förh.; fullt br.) om kontingentering av tillvärkningen l. införseln av en viss varusort o. d. (Det uppdrages åt) Commercie-Collegium, at efter hwars och ens Provincies tarf, gjöra en skälig repartition, huru mycket Salt til hwar och en kan och bör af samma Tullsalt förordnas. Stiernman Com. 3: 392 (1666). Til at hindra den myckna tilwärkningen af Tiäran i Norrland och Finland .. (ha vi) godt funnit til at giöra en repartition Soknerne emellan. Därs. 815 (1670). Repartitionen för manufakturierna. 2RA 3: 824 (1922; i referat av handl. fr. 1734). Kjellberg Ull 495 (1943; om förh. på 1700-talet).
c) (fullt br.) handel. vid överteckning av aktie- l. obligationsemission: fördelning av aktierna l. obligationerna på aktie- resp. obligationstecknarna. SvBanklex. (1942).
d) (†) om ägoskifte. LandtmFörordn. 54 (1725). SPF 1848, s. 165.
e) (†) allmännare: fördelning, uppdelning. Repartition på kön och åldrar (av dödlighetssiffrorna). Fennia XVI. 3: 97 (1761).
2) (numera mindre br.) motsv. REPARTISERA 1: repartiserande, repartisering; äv. konkret(are), om det belopp som belöper sig på varje deltagare i repartiseringen. Ekbohrn (1868). Repartitionen utgjorde .. för hvarje deltagare (i gillets kollation) Rdr 1: 42: 2. FoU 17: 308 (1904). 2NF 22: 1421 (1915).
Ssgr: (1 a) REPARTITIONS-HÖ, n. (om ä. förh.) kam. i fråga om skattehö; jfr -skatt. Bonsdorff Kam. 555 (1833).
(2) -MIDDAG. (†) middag som betalas gm repartisering av kostnaderna. Lundquist Konstn. 29 (1890).
(1 a) -SKATT. [jfr t. repartitionssteuer] kam. skatt som av den beslutande myndigheten fastställes till ett visst belopp, vilket därefter fördelas direkt mellan de skattskyldiga l. mellan vissa administrativa enheter, t. ex. kommunerna (som därefter uttaxera skatten på de skattskyldiga). NDA 1876, nr 286, s. 2. Reuterskiöld Grundlag. 844 (1926).
(1 a) -TAL. kam. om de tal (siffror) som ange fördelningen av en skatt l. annan offentlig pålaga mellan olika kategorier av skattskyldiga o. d. BtRiksdP 1931, 7: nr 9, s. 7. GHT 1953, nr 84, s. 7.

 

Spalt R 1195 band 22, 1957

Webbansvarig