Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPARTERA, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr REPARTITION.
Etymologi
[jfr t. repartieren, ä. eng. repart; av fr. répartir, av ré- (se RE-) o. partir (se PARTERA). — Jfr REPARTERA, v.2, REPARTISERA]
(†)
1) fördela (ngt) mellan ett antal parter, uppdela; särsk. med tanke på en proportionell fördelning l. en uppdelning i lika andelar l. lotter o. d.; särsk. i uttr. repartera ngt emellan l. l. ibland ngra (efter ngt, med ngt ss. fördelningsgrund); jfr REPARTISERA 2. (Ehuru) I .. ey finnen .. (böterna) annorlunda kunna reparteras, än .. til treskiptes Konungen, Målsäganden och Bergstingsrätten. Bergv. 1: 568 (1707). Nycklarna til Kyrcke kistan, som hittils varit i kyrckevärdarnas enskildta händer, påstod och erhindrade Prosten skulle hädan efter reparteras emillan dem och Prästen, så at de alla tre få hvar sin. VDAkt. 1790, nr 328. WoJ (1891). — särsk.
a) om fördelning av vissa pålagor, onera, skatter o. d. HC11H 14: 167 (1693). Nu skall upsättias Twänne Båtzmän som med Leija och Vtredning komma att kåsta öfwer 160 D(ale)r s(ilver)m(yn)t, hwilket kommer att reparteras ibland 15 Pärsoner. VRP 1712, s. 400. Sockne-Knektarnes reparterande efter mantalen. LMil. 4: 1539 (1716). Borgerskapet (hade) beslutit att sjelf repartera på sig detta onus. HH XXV. 2: 78 (1809). SPF 1811, s. 137.
b) om kontingentering av en viss importvara, t. ex. salt, l. av tillvärkningen av ngt o. d. Bergv. 2: 78 (1739). Nästk(ommande) Onsdag .. sammanträda .. Herrar Handlande af Skepps-Rederier och Sill-Salteri-Idkare, til at repartera sig emellan detta års Salt införskrifnings qvantum för Götheborgs Stad af 48000 tunnor. GT 1787, nr 11, s. 4.
c) om ägoskifte. Blefvo thessa ägor å Chartan uträknade och Reparterade på sätt och vis, som nedanstående Repartition och Beskrifning utvisar. NoraskogArk. 4: 359 (1759).
2) i uttr. repartera ngt på ngn l. en samfällighet o. d., vid (proportionell) fördelning tilldela ngn osv. ngt ss. dennes kvot l. andel l. lott. LMil. 4: 843 (1696). Ett på denna Staden reparteradt qvantum Spannemåls införskrifvande från Ryssland. GbgAlleh. 1815, nr 61, s. 2; jfr 1 b. — särsk. allmännare: vid fördelning av ngt överlämna ngt åt ngn l. dyl. Som jag reparterat alt det Politiska på Gerssen. Kellgren (SVS) 6: 291 (1790).
Anm. Det i HH 29: 398 (1637) förekommande ordet REPARSERA, med bet. = REPARTERA, v.1 1, kan antingen vara felaktigt för repartera l. en ombildning av d. o. [möjl. med anslutning till lat. pars, del (jfr PART)].

 

Spalt R 1193 band 22, 1957

Webbansvarig