Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REKOGNITION re1koŋniʃω4n l. rek1-, äv. -ogn-, äv. -itʃ-, l. 0104, r. l. f.; best. -en; pl. -er; förr äv. REKOGNITIE, f.
Ordformer
(recognitie 15251526. reconitie 1643. rekognition (-cog-) 1541 osv.)
Etymologi
[jfr t. rekognition, eng. recognition, fr. récognition; av lat. recognitio (gen. -ōnis), vbalsbst. till recognoscere (se REKOGNOSERA)]
1) (†) erkännande (se d. o. 1). RR 1638, s. 822. Han skall erleggia een kanna wijn till kyrckian för een recognition at han förgripit sigh emot sin förMan. GullbgDomb. 27/5 1654. Brask Pufendorf Hist. 427 (1680). Pfeiffer (1837). Ekbohrn (1904). — särsk. (†) konkret, om handling l. dokument som innehåller ett erkännande av att ngt mottagits o. d.; kvitto. OPetri Tb. 92 (1525). SkeppsgR 22/4 1544.
2) filos. o. psykol. igenkännande l. identifiering (av en sak). Lutteman Schulze KantCrit. 40 (1799). Trana Psych. 2: 48 (1847). PsykPedUppslB 2142 (1946).
3) (†) undersökning, skärskådan, granskning. Pfeiffer (1837). Dalin (1855). Ekbohrn (1868). — särsk. om undersökning av terrängavsnitt o. d. (jfr REKOGNOSERA 2, 2 c); i ssgn REKOGNITIONS-KARTA.
4) [jfr lat. in recognitionem dominii, ss. ett erkännande av en annans äganderätt] ersättning, gottgörelse, vederlag; avgift (ss. erkänsla för en förmån); numera oftast (i sht om ä. förh.) om ersättning l. avgift för nyttjanderätt o. d.; ofta mer l. mindre konkret. Stiernman Com. 2: 274 (1640). Köparne (förbundos) .. att i recognition för strömmarnes bruk årligen betala 50 Rdr. KrigVAH 1841, s. 67. (Christina Cronström) och hennes arvingar garanterades att få behålla .. (Skultuna bruk) mot en årlig rekognition av 200 riksdaler. Erixon Skultuna 1: 8 (1921). Thulin Mant. 2: 134 (1935). — särsk.
a) (förr) rekognitionsavgift (se d. o. 2). Bergv. 1: 404 (1690). Den Recognition, som betalas af Allmänningar som under Bruken lagde äro. HC11H 13: 114 (1697). Kuylenstierna RekognSkog. 54 (1916).
b) (förr) avgift som erlades till staten för vara som upplades på nederlag (o. icke infördes i landet); äv. om (låg införsel- l. utförsel)avgift som erlades för vissa tullfria varor. 2RARP 9: 536 (1738). At utrikes rå ämnen befriades ifrån Stora Sjötullen .. emot ärläggande af 1/8 procent recognition. Sandels PVetA 1782, s. 78. För varor, som till nederlag införas, utgöres vid uppläggandet uti inkommande recognition en half procent af värdet. SFS 1827, s. 1425. Wollin Stilgjut. 111 (1943). — jfr NEDERLAGS-REKOGNITION.
Ssgr (i allm. till 4 a): A (†): REKOGNITION-SKOG, se B.
B: REKOGNITIONS-ALLMÄNNING~020. (förr) allmänning(sskog) som mot rekognitionsavgift upplåtits till ett järnbruk l. en gruva o. d.; jfr -skog. 2RA 3: 1296 (1734). 1NJA 1917, s. 275.
-AVGIFT~02, äv. ~20.
1) till 4, = rekognition 4; om nutida förh. bl. ngn gg om avgift erlagd vid köp av (tidigare) ofri tomt; jfr fri-skilling 1. Bergv. 4: 322 (1807). Med friskilling menas någon gång den rekognitionsavgift, som i en del städer utgår av de ofria tomterna vid köp, t. ex. i Karlskrona. 3NF 7: 1209 (1927).
2) (i fackspr.) till 4 a: avgift l. avgäld som erlägges för nyttjanderätten av till bärgvärkens stöd anslagna kronoskogar, rekognition; jfr skogs-öre. Recognitions afgiften, hwilken alle Jernwerk til Osz och Cronan för theras undfångne Skogsdelar äro skyldige at erlägga. Bergv. 1: 404 (1690). Hellström NorrlJordbr. 107 (1917).
3) (förr) till 4 b, = rekognition 4 b. Järta 1: 108 (1816). ASScF 18: 430 (1891).
-HEMMAN. (förr) kam. hemman som utstyckades vid avvittring av rekognitionsskog. KrigVAT 1855, s. 176. 2NF 22: 1153 (1915).
(4 b) -INSPEKTOR~002. (förr) tjänsteman med uppgift att övervaka inbetalningen av rekognition. CivInstr. 102 (1723).
(4 b) -JOURNAL. (förr) journal där inkomna rekognitionsavgifter antecknades. SFS 1827, s. 1427.
(4 b) -KAMMARE, r. l. m. (förr) kammare (se kammare, sbst.2 9) där rekognition inbetalades. Stiernman Com. 5: 371 (1692).
(3 slutet) -KARTA, r. l. f. (†) karta som uppgjorts med ledning av rekognosering l. fältmätning av ett område. Porthan BrCalonius 64 (1794).
(4 b) -PÄNNINGAR, pl. (förr) = -avgift 3. 2RA 3: 851 (1734).
(4 b) -SEDEL. (†) kvitto på erlagd rekognition. BoupptSthm 1680, s. 378 b, Bil. (1679).
-SKOG. (rekognition- 1847. rekognitions- 1738 osv.) (i fackspr.) (krono)skog som mot rekognitionsavgift upplåtits till ett järnbruk l. en gruva o. d.; jfr -allmänning. Bergv. 2: 68 (1738). Heckscher SvEkonH 1: 498 (1936).
Ssgr: rekognitionsskogs-hemman. (förr) rekognitionshemman. KungörRecognSkog. 31/3 1824, s. 2. SFS 1916, s. 879.
-mål. (†) mål l. ärende rörande rekognitionsskogar. SvNorStatscal. 1822, s. 31. BtRStP 1823, I. 1: 37.
(4) -SMIDE. (förr) smide för vilket en särskild årlig avgift (”rekognition”) erlades till kronan; äv. konkret. Bergv. 4: 192 (1803).
(4) -TULL. (†) tull erlagd ss. ”rekognition”; jfr -avgift 1. 2RARP 5: 520 (1727).
(4) -VÄRK, n. (förr) om vissa järnbruk som mot en viss årlig avgift (”rekognition”) hade rätt att smida så mycket de kunde. Rinman JernTilvVärd. 35 (1782).

 

Spalt R 899 band 21, 1957

Webbansvarig