Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RATIFICERA rat1ifise4ra, l. 01040, i Sveal. äv. -e3ra2, äv. RATIFIERA -fie4ra osv., v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr RATIFIKATION.
Ordformer
(-ficera 1523 osv. -fiera 17881933)
Etymologi
[av t. ratifizieren resp. fr. ratifier, av mlat. ratificare, av lat. ratus, bestämd, giltig (se RATE, sbst.2), o. facere, göra (se FACIT); jfr lat. ratum facere, bekräfta]
(utom i b numera bl. tillf.) (gm underskrift l. sigill) bekräfta (ngt), stadfästa, fastställa, göra giltig; godkänna (ngt); i sht om myndighetspersoner l. statsmakt o. d. G1R 1: 82 (1523). Then arfföreningh (hvilken .. uthi .. Vesterås .. ratificeret .. blef). Därs. 29: 539 (1560). Äge Konunger, när han till .. mogenheet kommer, sådant altt sielff att ratificera och bekräffta. RF 1634. § 64. Een Supplication .. med Capituli Sigillo ratificerat. VDAkt. 1664, nr 48. Blef domen ratificerad, som .. war fäld öfwer Commend(anten) Hård. Spegel Dagb. 59 (1680). Cronholm Lig. 106 (1839). HågkLivsintr. 14: 278 (1933). jfr (†): Framfarne tider (ha) alt ratificerat, at Guds hand ändock warit med de Swenske. MStenbock (1710) hos Loenbom Stenbock 2: 52. särsk.
a) (†) om enskild person: (gm sin underskrift) bekräfta (ngt). Denna min skriffteliga försäkringh den iagh med egen handh Ratificerar och bekräffter. VDAkt. 1653, nr 264. Biberg 3: 518 (c. 1823).
b) (fullt br.) om regering l. statschef o. d., med avs. på en gm representanter preliminärt ingången traktat l. konvention o. d., stundom äv. med avs. på ngt som en överenskommelse gäller (vid underhandling rörande sådan traktat osv.): bekräfta, fastställa, godkänna. The Lubske .. hafve aleneste ratificeret then fäm års anstondh, som uti samme handel (dvs. överenskommelsen i Köpenhamn) .. förmelles. RA I. 1: 229 (1538). Hwar ock Neutraliteten med Churfursten af Brandenburg wore rettelig meent, och af honom kunde ratificeres, skulle (osv.). RARP 3: 249 (1642). Om den tractaten, som slötz .. 1656 i Elbingen .., hade blifwit aff GeneralStaterne ratificerat, så hade (osv.). Därs. 7: 140 (1660). 17 (okt.). Blef fridz-fördraget .. skikkat til Hans Kongl. Maij:tt at ratificeras. Spegel Dagb. 154 (1680). De svenska legaterna .. öfverlemnade till honom ett ratificeradt exemplar af fredsurkunden. 2VittAH 27: 311 (1873, 1876). SFS 1934, s. 140.

 

Spalt R 401 band 21, 1956

Webbansvarig